Нотариален акт - дискусия в правен форум от окт. 2016

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Форум за юристи в lex.bg - края на окт. 2016

(Обсъждат какво е нотариалния акт, договор ли е, как се съставя и т.н. Вж също така информативния материал "Договор ли е нотариалният акт?")


-

Из форума на юристите:

"Страните се събират в кантората на нотариуса, заедно с документите си за самоличност. /Предполага се, че останалите необходими документи или поне копия от тях са представени предварително - поне 2-3 дни преди сделката. В деня на сделката обаче е необходимо всички документи да се представят в оригинал./


Нотариусът прочита на глас съдържанието на проекта на НА, ако е необходимо се нанасят корекции. Ако страните са съгласни, нотариусът се е уверил междувременнов самоличността им, дееспособността им, в представителната власт на страните /вкл. че имат право да договарят сами със себе си при условията на чл. 38 ЗЗД/, както и че прехвърлитилите /продавачите/ са собственици на прехвърляния недвижим имот, и както и че разбират свойството и значението на акта, който извършват, че декларират, че са единствени и легитимни собственици и нямат други документи .... и т.н.т/ НОТАРИУСЪТ /деловодителката/ записват поредния НА в общия регистър и актовата книга на нотариуса. Така се формират общо 4 номера - на акта, тома, рег. № /това е от общия регистър/, както и номера на нотариалното дело. Делбите нямат дела, това е защото не са под формата на НА, а под формата на договор /но това е друга тема/.Пристъпя се към подписване на ободрения проект на нотариален акт, който вече има всички номера и дати.Това вече е "истинския" нотариален акт, който се е "излюпил" от проект на НА в истински НА! Та този уточнен, прочетен и номериран НА /и то в поне 6 екземпляра/ се подписва първо от страните и най - накрая от нотариуса, след което се полага печата на нотариуса на всички страници /навсякъде по принцип трябва да има подпис и печат, а не само печати - но съм виждала и средни страници само с печати, без подписи/. Така нашето проектче се е превърнало в истински, както се казва настоящии нотариален акт."Коментар. Същото обяснение, като даденото за номерацията на нот. акт - "записват поредния НА в общия регистър и актовата книга на нотариуса. Така се формират общо 4 номера - на акта, тома, рег. № /това е от общия регистър/, както и номера на нотариалното дело" - важи и за формирането на трите номера при заверката на съдържанието на пълномощното - на рег. № от общия регистър, на тома и на акта, с изключение на това, че при заверка на пълномощно няма номер на нот. дело.

         Не може да се вписва несъществуващ номер, като този в "нашето" пълномощно (вж измисления 2-А, том I, акт 2, брях, че номерченце, ля-ля-ля!). Номерът на заверката на съдържанието се формира от общия регистър (това е единствения регистър в кметството). След като там няма номер 2-А и т.н., няма и заверка на съдържанието! А щом няма заверка на съдържанието, няма и пълномощно за продажба на имот - вж чл. 37 от ЗЗД и чл. 590 от ГПК.

           По въпроса за кметските пълномощни, вж информативните материали:

За правото на кметовете да заверяват подпис и съдържание на пълномощно

Рисковете кметът да играе нотариус Статия от 2011 г., в която се казва "Нужно е обучение на кметовете".

Обучават кметовете да извършват нотариални удостоверявания  Тук има хубави  инструкции за заверка на подпис и съдържание на пълномощно

 

            Проблемът е, че ако заведем гр. дело, на съдиите сигурно ще им трябват не знам колко години, докато схванат, че правно-неграмотният кмет на Гороцвет, Разградско, не е извършил заверка на съдържанието на пълномощното, с което са продадени всичките земи на майка ми в Плевенско. А може и въобще да не схванат. Вместо да разгледат документацията - най-вече т.нар. регистър за нотариални удостоверявания в кметството, работа за пет минути - съдиите ще разпитват свидетели до посиняване. Има да се изреждат на всички инстанции, да се оправдават с фактическата и правна сложност на случая ... Умряла работа.

          Точно по този начин  - с устни показания - в прокуратурата вече вече три години и половина се въртят като мухи без глави по нашия случай на имотна измама. Бил с много голяма фактическа и правна сложност, извършили били множество процесуално-следствени действия и т.н. (пиша това на 04.12.2016). Общи приказки! Действително, образували са множество преписки, около 20 на брой, на всички нива - чак до Зам. главен прокурор при ВКП. И всички повтарят в хор, че нямало било престъпление. Не е изключено да са инструктирани устно от Главния - вж статията "Каквото каже Главния", в. Сега., 18.11.2016, както и информативния материал "Мълчанието на прокурорите".

           Вж също така и съдебно определение от 2010 по ДП, водено в РП-Бяла Слатина. И там прокуратурата 4 години не забелязвала серията от престъпни деяния по пълномощно и решения на ПК. Много яко определение!

         

-

И по-нататък във форума за юристи:

"ПВ изисква два първообраза за вписване, но никде не указва колко точно първообраза може да състави нотариуса при изповядане на сделката. Нотариусите обикновено съставят поне по 6 или 7 първообраза от НА за прехвърляне право на собственост на НИ /от констативките и ипотеките са по - малко броя/, като представят всички първообрази за вписване в СВ. /разпределението е горе - долу следното: един за нотариалното дело, един за актовата книга на нотариуса, един за актовата книга на СВ, по един за техническа служба и данъчна служба /които се пращат служeбно от СВ/ и един първообраз /с посписа на съдията по вписванията и печата на СВ/ се дава на купувача/. Ако бъркам нещо, моля да ме поправите."

-

Коментар. Вярно е, че от СлВп са длъжни да изпращат служебно информация за всеки вписан нотариален акт. Срокът е един месец. Пак така, служебно, са длъжни да уведомяват и зем. служби. Пише го в сума ти законови разпоредби, ама кой да чете! Сега от ОСЗ-Д. Митрополия пищят, че от СлВп-Плевен не ги били уведомили (може и така да е) и че майка ми сама си била виновна, че не си била регистрирала нотариалните актове в Д. Митрополия. Да, бе, да! А като си е регистрирала договорите за аренда, сключени въз основа на нотариален акт за над 50 дка ниви, какво са правили, спали ли са? Обясних им най-учтиво това-онова, а те пак си знаят тяхното - майка ми била виновна, та майка ми. Не си знаят собствените закони!  Справка: Кореспонденция с ОСЗ-Д.Митрополия, ОДЗ-Плевен и МЗХ-София

-

Списък на законовите разпоредби, съгласно които СлВп уведомява зем. служби при вписване на нот. акт, а те на свой ред се задължават да поддържат КВС (картата на възстановената собственост) в актуално състояние с помощта на правоспособни геодезисти от фирми, сключили договор с МЗХ.

-

Чл. 7, ал. 5 от ЗСПЗЗ: Службите по вписванията и другите компетентни органи в едномесечен срок са длъжни да известят общинската служба по земеделие за промените в собствеността и предназначението на земите.

-

Чл. 17 от Наредба №49 от 05.11.2004 за поддържане на картата на възстановената собственост (КВС): Поддържането на КВС се извършва по молба на физически или юридически лица или служебно.

-

Чл. 24, ал. 1, т.1, буква "к" от Наредба №49/2004 (Раздел "Служебни промени"): Картата на възстановената собственост и регистрите към нея се поддържат служебно в следните случаи: 1. за земеделските територии: к) данни по чл. 7, ал. 5 ЗСПЗЗ, постъпили в ОСЗГ
-

Чл. 24, ал. 1, т.2, буква "з" от Наредба №49/2004 (Раздел "Служебни промени"): Картата на възстановената собственост и регистрите към нея се поддържат служебно в следните случаи: 2. за горските територии: з) отразяване и актуализиране на ЛУП по землища, предоставени от Националното управление по горите (НУГ).

-

Чл. 7, ал. 1 от ППЗСПЗЗ: Службите по вписванията уведомяват съответните общински служби по земеделие за извършените вписвания или отбелязвания относно договори или други правни актове, с които е извършена делба, прехвърляне на собственост, учредяване на вещни права или други разпоредителни сделки със земеделска земя, в едномесечен срок от извършеното вписване, съответно отбелязване или заличаване на вписването.

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/864

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.