Коментар на постановлението на пр. Фердинандов от РП-Плевен

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

 

Коментар на постановлението на пр. Фердинандов

(образец на правно неграмотно прокурорско постановление)

-

Постановлението започва с обяснението, че с "нарочно писмо прокурор от ВАП е приел, че в сигнала се излагат твърдения за извършени документни престъпления от компетентността на РП-Плевен" ("нарочно писмо" - ха-ха, голям майтап са юридическите термини! не е било със случайно писмо значи! добре казано!)

След това пише, че случаят му е възложен "след депозирани самоотводи на повечето прокурори в РП-Плевен" (това за "повечето" прокурори не го знаех, от деловодството на РП-Плевен ми бяха казали, че е един, от ВАП - че са няколко)

"Снети са обяснения - продължава Ферди - и са приложени документи касаещи твърденията изложени в сигнала." (дрън-дрън, подателят на сигнала не е викан да дава обяснения и не му беше разрешено да приложи документи, касаещи твърденията му; впрочем, документите са били приложени към самия сигнал, но от многото прехвърляния насам-натам  из учреждения и институции в продължение на близо година, са били изгубени някъде по пътя и сега са налични само в този блог, по-точно в приложенията към сигнала за единия нот. акт и за другия)

"От тях е видно, че в РП-Плевен е на производство ДП наш № 2924/2013г. Което се провежда срещу Неизвестен извършител за престъпление по чл.212, ал.1 от НК. Към момента посоченото по - горе наказателно производство е висящо и по него се извършват процесуално следствени действия в насока постигане на целите посочени в разпоредбата на чл.1, ал.1 от НПК. След уважен самоотвод на наблюдаващия прокурор от РП-Плевен - г-жа Ивета Маркович е определен нов наблюдаващ прокурор в лицето на г-жа Цонка Кичева.

Де факто, г-жа Ренета Стоянова не излага нови обстоятелства, различни от тези обект на разследване по ДП наш № 2924/2013г. а по скоро изявява желание работата по това производство да се ускори и прецизира." (Ферди, да беше подал отвод и ти, вместо да пишеш глупости! Защо не го направи? Нотариус Иванов №007 и нот. му актове с невярно съдържание от 14 и 18 март 2013 никога не са били обект на ДП №2924/2013. Както сам си отбелязал, то е срещу неизвестен извършител по чл. 212, ал.1 от НК)

 

 

"Предвид изложеното и на основание чл. 199 , чл. 213, ал. 1 вр. с чл.24, ал.1, т.6 от НПК,

(НПК, Чл. 24. (1) Не се образува наказателно производство, а образуваното се прекратява, когато: т. 6. спрямо същото лице за същото престъпление има незавършено наказателно производство, влязла в сила присъда, постановление или влязло в сила определение или разпореждане за прекратяване на делото;)


П О С Т А Н О В И Х :ОТКАЗВАМ ДА ОБРАЗУВАМ ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО и ПРЕКРАТЯВАМ преписка вх. № В-6100/2015г. по описа същата прокуратура.


Копие от постановлението да се изпрати на:

    Ренета Тодорова Стоянова - град Плевен, ул."Г.Бакалов"17, вх.7, ет.1, ап.80." (аз съм от Варна; заради грешка в адреса ми и до днес не съм получила постановлението в оригинал, имам само незаверено копие, изпратено по е-поща, бел.моя, Р.С., 16.06.2016)

"Настоящето постановлението подлежи на обжалване по реда на чл. 213, ал. 2 от НПК пред Окръжна прокуратура - гр.Плевен."

-

Добре, но аз няма само с обжалвания да се занимавам - вече разбрах,че трима прокурори от РП-Плевен укриват престъплението на нотариус Иванов №007, а няколко горестоящи им помагат. Помагат им и няколко съдии от Плевен. Така че и да обжалвам,  и да не обжалвам - вече е все едно. Създадох този блог, за да опиша на какво презрение и дори издевателства беше подложена една  възрастна и болна пострадала (майка ми, 83-годишна, инвалид) - от следователя Иван Димитров на първо място, по време на очната ставка на 13.06.2014: неговите издевателства са описани на 2-ра и 3-та страница от моя жалба до ОС-Плевен, както и за да хроникирам събитията по една имотна измама. Обърнали сме за съдействие към прокуратурата още на 06.06.2013, а вече повече от три години страдаме от прокурорска некомпетентност, безотговорност и демонстрация на безнаказаност. Де факто се чувстваме два пъти измамени - веднъж от извършителите на престъплението и втори път - от "разкривателите" му. В момента се надяваме на новия набл. прокурор по пр. 3624/2013 - Цонка Кичева, но така, както се е умълчала и тя от няколко месеца (днес е 28.08.2016), нещата май са навлезли в стария, утъпкан коловоз - пълно информационно затъмнение в продължение на месеци и накрая - прекратяване.)

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/776

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.