13.03.2023 До АВ

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

Резюме. Моля за отговор на 2 въпроса - единият е, защо вписаното на 12.01.2023 г. заличаване на възбраната не излиза (не се вижда, липсва) по две от петте партиди, въпреки официалния отговор от г-жа Изп. директор на АВ, че възбраната е заличена и по петте, а другият - как се осигурява достъп до закрита имотна партида и дали може да се вписва в нея, след като е закрита? (по онова време закритата партида 21374 беше недостъпна, след това за кратко беше достъпна в края на юли 2023, колкото да се види, че и там не е отразено заличаването на възбраната, а сега отново е недостъпна, бел. блогър, 25.08.2023)


-Subject: в част Д на две партиди не излиза вписано заличаване

Date: Mon, 13 Mar 2023 15:03:14 +0200

From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

To: support@registryagency.bg


.


Уважаеми служители от support@registryagency.bg,
.
При справка чрез отдалечен достъп в ЕПЗЕУ не ми излиза заличаване на възбрана в част "Д" на две електронни партиди - № 296512 (нива на брат ми) и № 296513 (моя нива). Изп. директор на АВ-София е уведомена за проблема и на 24.02.2023 е получен официален отговор от г-жа Даниела Митева, че заличаването по въпросните партиди е вписано още на 12.01.2023:
.
      "По партида № 296512 за имот с кадастрален номер 296512, представляващ нива, поземлен имот пл. № 296512, площ по док. 20228 кв.м., обл. Плевен, общ. Долна Митрополия, с. Ставерци, образуван от имот № 68607.213.1 местност Кожухарава круша на 12.01.2023 г. е вписано частично заличаване на възбрана от административен орган.
       По партида № 296512 за имот с кадастрален номер 296512, представляващ
нива, поземлен имот пл. № 296512 площ по док. 23578, кв. м. обл. Плевен, общ. Долна
Митрополия, с. Ставерци образуван от имот № 68607.213.1, местност Кожухарава круша на 12.01.2023 г. е вписано частично заличаване на възбрана от административен орган."

(за грешката в една буква на местността "Кожухарова круша" от АВ още през 2015 обещаваха, че ще я поправят - вж т. 3 в писмо от АВ до майка ми от дата 01.12.2015, бел. блогър, 26.08.2023)
.
Действително, заличаването излиза в справката по имот, обаче в част "Д" на партидите не излиза. Днес за пореден път направих справка по партидите № 296512 и № 296512 - без промяна, заличаването от 12.01.2023 не излиза (не е отразено, липсва).
.
За сравнение, в част "Д" на имотните партиди на другите ни три ниви (№ 296512), върху които също беше наложена възбрана от същия адм. орган на същата дата, заличаването безпроблемно излиза:
"1. Вид: За имота
Частично заличаване на възбрана от адм. орган
Заличаване на възбрана:
198 от 2023 г.
вх. № 199 / 1/12/2023 на службата по вписванията"
.
Моля за Вашия компетентен отговор на въпроса, защо вписаното на 12.01.2023 г. заличаване на възбраната не излиза (не се вижда, липсва ) в част "Д" на двете партиди (№ 296512 и № 296512), след като в част "Д" на другите три всичко е наред? И то след като официалният отговор от Изп. директор на АВ-София г-жа Даниела Митева гласи, че заличаването е вписано и по въпросните две партиди (вж цитата по-горе)?
.
И още нещо - как се осигурява достъп до закрита имотна партида, може ли да се вписва в нея, след като е закрита? Въпросът ми е във връзка с партида № 21374, закрита на 10.05.2021, която фигурира в документите по заличаването на възбраната. От нея са образувани двете партиди № 296512 и № 296512, в част "Д" на които сега не излиза заличаването на възбраната.
.
С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова, 65 г.
гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80
моб. тел. 0888 60 90 72, ел.поща: rennie@softisbg.com


.

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2630

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.