Селски кмет с глоба за неспазване на Закона за нотариусите

Начало на блога

Този материал е част от материалите в раздел Проблеми с кметските пълномощни


-

Източник: Darik News, 11.11.2010

 

Най-важното от статията:
Трябва да бъде обърнато внимание на селските кметове, че са длъжни да спазват закона за нотариусите, счита районният прокурор на Севлиево Диян Атанасов. Повод за думите му е последния случай, при който кмет е заверил подписи в отсъствието на упълномощителите и така е дал възможност за злоупотреби.

-

Забележка. Неприсъствената заверка не е в нарушение на ЗННД, а е в нарушение на ГПК, чл. 589, ал.2: "При удостоверяване на подписа върху частен документ лицата, чиито подписи подлежат на удостоверяване, трябва да се явят лично пред нотариуса и пред него да подпишат документа или да потвърдят вече положените подписи." 

-

Още от статията:
На 9 ноември Районен съд Севлиево признава обвиняемия В.В. за виновен в това, че в качеството му на длъжностно лице /кмет на севлиевско село/ съставил официален документ - нотариална заверка на подписите в Пълномощно  с четирима упълномощители  и упълномощен Ц.А.Г., в който удостоверил неверни обстоятелства - това че пред него, в това му длъжностно качество, са се явили и са положили подписите си и четиримата, без да се увери в самоличността им.

Пълномощното било необходимо за сключване на аренден договор между упълномощената според пълномощното - Ц.А.Г. и ЕТ със седалище във Варна.  

За извършеното деяние в закона се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или пробация.Обвиняемият В. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV на гл.VІІІ на НК.

При това положение са налице предпоставките за приложението на разпоредбата на чл.78а от НК, като обвиняемият следва да бъде освободен от наказателна отговорност и му се налага административно наказание глоба -500 лв.

 
Коментари под статията:


- кое е селото и кой е кмета? като не сте съобщили това сте я свършили като кучето на нивата


- Става дума за село Агатово.

- Не съм възмутена-отвратена съм! Малко ли хора пострадаха от имотни измами?! Глобили го 500 лева?!И сигурно още е кмет! Срам и позор!

-

Начало на блога

Този материал е част от материалите в раздел Проблеми с кметските пълномощни


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/892

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.