Нови разпоредби в ТЗ за удостоверяване на подпис и съдържание

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към всички проблеми с кметските пълномощни

-

Резюме. Този материал не е за кметските пълномощни, а за договорите за прехвърляне на дружествени дялове. С промените в ТЗ от 2016 г. тези договори се заверяват от нотариус подобно на пълномощните за продажба на имоти. Това става  с два щемпела - един за удостоверяване на подписа и още един  - за съдържание. Заверките се отбелязват в регистъра на нотариуса. За нас, пострадалите от имотна измама, интересът е главно от сравнителна гледна точка. 

-

Нови моменти в нотариалните производства и удостоверявания след промените в Търговския закон, засягащи правната уредба на ООД

"Труд и право", Проф. д-р Поля ГОЛЕВА

 

-

Чрез въвеждането на едновременното удостоверяване на подписите и на съдържанието се прави не само бележка в специалния регистър за тези удостоверявания, който се води от нотариуса, но един екземпляр остава у нотариуса и се подрежда в специална книга.

-

Коментар. Отлично обяснение - освен  "бележка в специалния регистър", се съхранява и екземпляр. В нашия случай на имотна измама нито е направена бележка в специалния регистър на кметство Гороцвет, нито е съхранен екземпляр. Вж инкриминираното пълномощно.

-

Правната санкция от неспазването на изискването на закона е нищожността на решенията. С други думи, решения, които не са с нотариална заверка на подписите и на съдържанието, се считат за невзети - чл. 137, ал. 5 ТЗ. Длъжностното лице по вписванията е длъжно да откаже тяхното вписване, ако не е спазено законовото изискване, а доколкото не са вписани, те няма да имат действие спрямо трети лица.

-

Коментар. За решенията на търговските дружества въпросът най-сетне е уреден - през 2016. За имотните измами още не е. Изчаква се, докато се окрадат всичките земи уж възстановени по ЗСПЗЗ и ЗГ. Възстановени друг път! Колкото са били върнати земите на горките негри в САЩ след отмяната на робството (ако не сте чували, през 19-ти век, като "освободили" робите, им раздали земи, а после масово ги измамили и им ги отнели).

-

За да може длъжностното лице да предотврати евентуална злоупотреба, съставяне на документи с невярно съдържание и други противоправни действия на търговците, то трябва при вписване в търговския регистър да прави проверка дали документите, за които става реч по-горе, са въведени в базата данни на Информационната система по чл. 28 б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност и дали представените документи съответстват на въведените данни за тях в Информационната система - чл. 21, нова т. 8 от Закона за търговския регистър.

-

Коментар. Това за проверката е много яко, както казват младежите! Значи проверяват, дали документите са налични в регистър "Единство" и ако не са - фъс! Такъв е бил законът и за пълномощните - уви, изтраял само три месеца и го отменили.

 


-

При издаване на противоправни актове, действия или бездействия на длъжностните лица по регистрацията, които са довели до вреди за търговците, последните могат да търсят обезщетение по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди от Агенцията по вписванията - чл. 28, ал. 2 от Закона за търговския регистър.

-

Коментар. Евала! Де да беше така и с пълномощните ...

-

Решенията по чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ не подлежат на вписване в търговския регистър. Това са решенията за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, но нотариусът има право да откаже да изповяда прехвърлянето на собствеността, ако не са изпълнени особените изисквания за извършване на сделката - чл. 586, ал. 1 ГПК. Особеното при извършване на придобивания и отчуждавания на вещни права върху недвижими имоти е наличието на решение на общото събрание на съдружниците, отразено в протокола на събранието, като едновременно са нотариално удостоверени подписите на лицата, които подписват протокола и съдържанието му.

-

Коментар. Това да го прочете Иванчо Глупака 007!  (Иванчо Глупака е нотариус Иван Иванов №007 от Плевен, който изтъпани глупостта си и по телевизията чак).  

-


Нотариалното удостоверяване на съдържанието и на подписите на лицата по договора за прехвърляне на дружествен дял, както и на протоколите с решенията по чл. 137, ал. 6 ТЗ може да се извършва само от нотариусите, а в населените места, в които няма нотариус - от съдията по вписванията към районния съд, но не и от кметове, заместник - кметове, секретари на общината, кметски наместници и други органи на местната администрация, посочени в чл. 83, ал. 1 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност - изрично чл. 83, ал. 2 от същия закон.

-

Коментар. Евала пак! Де да беше така и с пълномощните ...

-

Обратно към всички проблеми с кметските пълномощни

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1090

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.