Опитвам се да разбера нотариус Иванов 007 - 1

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Аз винаги се поставям на мястото на другата страна и се опитвам да й вляза в положението, да я разбера. В нашия случай документите вероятно са били разгледани от сътрудник на нотариус Иванов 007, примерно - от дъщеря му (тя работи в кантората), а той се е подписал на доверие. Тя, младата дъщеря, все още неопитна, а не той, опитният нотариус, сигурно не е забелязала, че пълномощникът е представил "документ" за собственост без нито един подпис на издателите си. По телевизията председателят на Нотар. камара г-н Димитър Танев каза, че на практика липсва документ за собственост, не е бил представен такъв. Но дори и самият Димитър Танев не коментира липсата на подписи. Защо? Защото и първокурсник от ЮФ знае, че неподписан "документ" е само един проекто-документ без никаква удостоверителна стойност! Как да признае, че опитен член на Нотар. камара е допуснал такава елементарна грешка? Срам!

В същото време нотариусът е раздиран като в древногръцка трагедия между професионалния и бащинския си дълг.

И пак тя, сигурно - дъщерята на нотариуса - не е забелязала, че представените "документи" за собственост не са вписани в Службата по вписванията. А и да е забелязала, може да не е знаела, че трябва да се впишат, да не е била запозната с разпоредбата на чл. 586, ал. 4 от ГПК, в сила от 2008 г.: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан."

--

Справка:

Документите, с които е извършена имотната измама

Нотариус Иванов 007 в националния ефир

Статия във в. "Сега" от 01.08.2016 и под нея - дискусии за нотариус Иванов 007, без споменаване на името му (аз съм lisana) Статията и дискусиите в PDF

Кореспонденция с нотариус Иванов 007

Опитвам се да разбера нотариус Иванов 007 - 2

---

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/744

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.