Новини по делото за нашата имотна измама: март-декември 2016

-     

Това е период без нито едно процесуално-следствено действие (ПСД). На етап досъдебно сме от 20.12.2013.

-

Март 2016 След като съдът за втори път отменя постановлението й за прекратяване, пр. Ивета Маркович подава самоотвод. ОП-Плевен не го приема. Тя възразява пред ВТАП (не разполагам с документите, информацията ми е от постановлението на ВТАП от 14.04.2016)

14.04.2016 С постановление ВТАП одобрява самоотвода на Маркович Аргументът е "пристрастност" / "предубеденост" към изхода на делото (чл. 29, ал. 2 НПК). Понеже никой прокурор не може да се самоотведе на това основание след 2 години работа по делото (може само в началото, преди още да се заеме с даден случай), апел. пр. Лещаков се позовава на мой имейл от 02.12.2015, т.е. изкарва го, че все едно аз съм била поискала отвод на набл. прокурор, а пък аз не съм. С имейла от 02.12.2015 просто питах, дали мога да бъда повереник на майка си и между другото изразявах съжаление, че през дек. 2015 пр. Лещаков не е разрешил на Маркович да си даде самоотвод (той ми го беше казал на 16.06.2015).

След самоотвода на Ивета Маркович делото е поето от мл. пр. Цонка Кичева.

Кичева бездейства в продължение на шест месеца (вж яловата кореспонденция с нея), след което е командирована в РП-Пловдив със заповед на Главния прокурор от 18.10.2016, за което научихме чак през февр. 2017. Два пъти съм разговаряла с Кичева по телефона. Впечатлението ми е, че беше много уплашена. Не можела била да се произнесе нито по преписите на земед. служба в Д. Митрополия, нито по нотариалните актове на Иванов 007. Единственото полезно нещо, което свърши, е, че ни изпрати - след три месеца молби и напомняния - заверени копия от втория екземпляр на пълномощното (с фалшифицирания подпис на майка ми) и от регистъра  на кметството (в който липсва отразяване на заверката на съдържанието на пълномощното; мн. лошо копие).

Кичева е имала достатъчно време да отговори на писмото до нея от 06.10.2016, но явно се е стреснала и панически е потърсила спасение в друга прокуратура. За неин късмет, Главният я е уредил със заповед за командировка в Пловдив (хм, май Цацаров стои зад прикриването на престъплението срещу собствеността на майка ми).  

27.12.2016 Майка ми изпраща жалба до админ. прокурор на РП-Плевен срещу пр. Маркович.

-

 

 

 

        

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1174

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.