17.03.2023 До АВ с копие до МП и РС-Плевен

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

Резюме. Моля за предприемане на незабавни мерки по привеждане на твърденията от официално писмо94-00-63/23.02.2023 в съответствие с действителното положение (в официално писмо № 94-00-63/23.02.2023 се твърди, че възбраната е заличена и по партиди 296512 и 296513, бел. блогър)

.

Subject:

в част Д на две партиди не излиза вписано заличаване

Date:

Fri, 17 Mar 2023 16:22:12 +0200

From:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization:

Softis

To:

priemna <priemna@justice.government.bg>


.

До: Госпожа Даниела Митева,
Изпълнителен директор на
Агенция по вписванията - гр. София (по рег. № 94-00-63)

Копие до: Министерство на правосъдието - гр. София (по рег. № 94-Р-123)
Копие до: РС-Плевен (съдии по вписванията)

.
Отн. Неoтразяване на частично заличаване на възбрана, наложена от КПКОНПИ, в част"Д" на партиди 296512 и 296513 (приложени разпечатки от днес, 17.03.2023)
.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИТЕВА,
На Ваш 94-00-63/16.03.2023 г.

.

Благодаря за писмо № 94-00-63/16.03.2023, с което ме уведомявате, че всички вписвания, отбелязвания и заличавания се разпореждат от съдията по вписванията, а служителите на АВ извършват само административно-техническите действия.

.

Същото становище е налично и в ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОНЛАЙН ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ, ПРОВЕДЕНА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР И ПОДЗАКОНОВАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА, КАСАЕЩИ СЪЗДАВАНЕТО, ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (консултацията е проведена в периода 8 февруари 2021 - 10 март 2021 г., бел. моя).

.

Цитирам от обществената консултация: "В КОМЕНТАР, ПУБЛИКУВАН НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ НА 10.03.2021 Г. АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА, В ОТГОВОР НА КОМЕНТАРИ ОТ ДРУГИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПОРТАЛА, ДОПЪЛВА, ЧЕ: - „СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ СЛУЖБИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА ТЕХНИЧЕСКИ ОБЕЗПЕЧАВАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАЗПОРЕЖДАНИЯТА НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА И НЕ СА КОМПЕТЕНТНИ ДА ГИ ТЪЛКУВАТ. В ТОЗИ СМИСЪЛ, ГРЕШКИТЕ В НАНЕСЕНИТЕ ПО ПАРТИДИТЕ ДАННИ СЕ ДЪЛЖАТ НА НЕТОЧНИ, НЕЯСНИ ИЛИ НЕПЪЛНИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА." (край на цитата от обществената консултация)

.

Проблемът с "неточните, неясни или непълни разпореждания" е изтъкнат и в ОДИТЕН ДОКЛАД № 0300101019 ЗА ИЗВЪРШЕН ОДИТ НА „ЕФЕКТИВНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И КОНТРОЛА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНИТЕ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА РЕГИСТРИ" ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 Г. ДО 31.12.2019 Г.

НАСТОЯЩИЯТ ОКОНЧАТЕЛЕН ОДИТЕН ДОКЛАД Е ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 259 ОТ 05.08.2021 Г.
НА СМЕТНАТА ПАЛАТА (ПРОТОКОЛ № 30)

.

Цитирам Одитния доклад, приет с Решение № 259 от 05.08.2021 г. на Сметната палата: "ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА Е ПРЕДОСТАВЕНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ВЪВЕДЕНИТЕ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ СЛУЖБИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА РАЗПОРЕЖДАНИЯ ОТ СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВПИСВАНЕ ПО ПРАВИЛНИКА ЗА ВПИСВАНИЯТА, КОИТО СЛУЖАТ И ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ИМОТНА ПАРТИДА. ДАННИТЕ СА ИЗВЛЕЧЕНИ ЗА ИЗБРАНИ ДАТИ НА СЛУЧАЕН ПРИНЦИП ЗА ГОДИНИТЕ ОТ ОДИТИРАНИЯ ПЕРИОД ЗА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ СЛУЖБИ ПО ВПИСВАНИЯТА - В СОФИЯ, ПЛОВДИВ, ВАРНА, БУРГАС, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВРАЦА. ОТ АНАЛИЗА НА ДАННИТЕ СЕ УСТАНОВЯВА ЧЕСТА ПРАКТИКА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА ДА РАЗПОРЕЖДАТ ВПИСВАНЕ ЕДИНСТВЕНО С ПОЛАГАНЕ НА ПОДПИС ИЛИ ТЕКСТОВЕ: „ДА", „ДА СЕ ВПИШЕ", „ДА СЕ ЗАЛИЧИ", „ДА СЕ ЗАЛИЧИ ЧАСТИЧНО" И ДРУГИ, КОИТО НЕ ДАВАТ ЯСНОТА КАКВО И КЪДЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВПИСАНО И НЕ ОСИГУРЯВАТ ПРАВИЛНОТО НАНАСЯНЕ НА ДАННИТЕ ПО ПРЕДВИДЕНИТЕ ЧАСТИ НА ИМОТНАТА ПАРТИДА." (край на цитата от одитния доклад)

.

Каквито и да са причините за неосигуряване на "правилното нанасяне на данните по предвидените части на имотната партида", в конкретния случай е факт, че вече трети месец при справка чрез отдалечен достъп в ЕПЗЕУ, разпореденото на 12.01.2023 г. заличаване на възбраната от адм. орган не излиза (не се вижда, липсва) в част "Д" на партиди № 296512 (нива на брат ми) и № 296512 (моя нива).

.

Както знаете, заличаването на възбраната е отразено безпроблемно в част "Д" на другите ни три имота (партиди № 296512 - отново прилагам  справки и по тях).

.

Факт е също така, че на 23.02.2023 г. е изпратен официален отговор № 94-00-63/23.02.2023 от Изп. директор на АВ-София г-жа Даниела Митева, който гласи, че заличаването е вписано и по въпросните две партиди. Цитирам официалното писмо94-00-63/23.02.2023:

.

"ПО ПАРТИДА № 296512 ЗА ИМОТ С КАДАСТРАЛЕН НОМЕР 296512, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ НИВА, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ПЛ. № 296512, ПЛОЩ ПО ДОК. 20228 КВ.М., ОБЛ. ПЛЕВЕН, ОБЩ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, С. СТАВЕРЦИ, ОБРАЗУВАН ОТ ИМОТ № 68607.213.1 МЕСТНОСТ КОЖУХАРАВА КРУША НА 12.01.2023 Г. Е ВПИСАНО ЧАСТИЧНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА ВЪЗБРАНА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ОРГАН.

ПО ПАРТИДА № 296512 ЗА ИМОТ С КАДАСТРАЛЕН НОМЕР 296512, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ НИВА, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ПЛ. № 296512 ПЛОЩ ПО ДОК. 23578, КВ. М. ОБЛ. ПЛЕВЕН, ОБЩ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, С. СТАВЕРЦИ ОБРАЗУВАН ОТ ИМОТ № 68607.213.1, МЕСТНОСТ КОЖУХАРАВА КРУША НА 12.01.2023 Г. Е ВПИСАНО ЧАСТИЧНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА ВЪЗБРАНА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ОРГАН." (край на цитата от писмо94-00-63/23.02.2023 год. от изп. директор на АВ-София г-жа Даниела Митева)

.

За съжаление, горецитираните твърденията в официално писмо № 94-00-63/23.02.2023 год. от изп. директор на АВ-София г-жа Даниела Митева не отговарят на действителното положение.

.

НАКРАТКО. Моля за предприемане на незабавни мерки по привеждане на твърденията от официално писмо94-00-63/23.02.2023 в съответствие с действителното положение, а именно - вписване (отбелязване) на заличаването в част "Д" на партиди № 296512 и № 296512 чрез въвеждане на същия текст, който е въведен в част "Д" на другите три партиди (296512). За справка и сравнение прилагам разпечатки и от петте партиди.

.

ВАЖНО! Моля, проверете как се осигурява достъп до закрита имотна партида и може ли да се вписва в нея, след като е закрита? Визирам конкретно партида № 21374, закрита на 10.05.2021, която фигурира в документите по заличаването на възбраната на 12.01.2023 г. От нея са образувани двете партиди № 296512, в част "Д" на които сега не излиза заличаването на възбраната.

.

Документите, в които закритата на 10.05.2021 г. партида 21374 фигурира като актуална партида, по която на 12.01.2023 г. е отбелязано заличаването, са:

1. Книга: ОТБЕЛЯЗВАНИЯ, дв. вх. рег.: 296512, вх. рег.№ 296512, Дата на вписване: 12.01.2023 Акт Том 1 Акт номер 45, Частично заличаване на

възбрана от адм. орган. (вж  акта за заличаване на възбраната без лични данни, бел. блогър, 28.08.2023)

2. Персонална партида №296512 на Ивайло Милчев Бировски

3. Персонална партида №296512 на Жулиета С Бировска.

4. Персонална партида №296512 на Л И Бировска.

.

Още веднъж благодаря.

.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, 65 г. ЕГН

гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80

моб. тел. 0888 60 90 72, ел.поща: rennie@softisbg.com

ПРИЛОЖЕНИЯ 5 бр. съгл. текста

1. Помощна имотна партида № 296512 - разпечатка от днес, 17.03.2023 (тук все още не е отразено заличаването)

2. Помощна имотна партида № 296512 - разпечатка от днес, 17.03.2023 (тук все още не е отразено заличаването)

3. Помощна имотна партида № 296512 за сравнение (тук всичко е наред)

4. Помощна имотна партида № 296512 за сравнение (тук всичко е наред)

5. Помощна имотна партида № 296512 за сравнение (тук всичко е наред) 

.

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2631

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.