01.02.2023 До АВ с копие до МП и Асоциация на съдиите по вписванията

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

-

Резюме. Уведомявам за дублиране на имотни партиди (този проблем беше отстранен още на другия ден, но възникна друг - в документа за заличаване на възбраната заместиха номера на дублиращата партида с номера на закритата през 2021 г. партида 21374 на разделената през 2021 г. нива с площ 43,8 дка - ужким са заличили възбраната по нея, обаче това няма как да стане, понеже възбраната не е там - пренесена е в партидите на новообразуваните от разделената нива имоти - чл. 66 ЗКИР - и вече не тежи върху бившата нива, а върху двете нови, бел. блогър).

.

Subject:

дублиране на имотна партида

Date:

Wed, 1 Feb 2023 23:00:53 +0200

From:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization:

Softis

To:

office@registryagency.bg, priemna@justice.government.bg, bgarj@abv.bg01.02.2023 По е-поща

До: Агенция по вписванията

Министерство на правосъдието

Асоциация на съдиите по вписванията (оттам се върна недоставено, бел. моя)

.

Отн. дублиране на имотна партида в Сл-Вп-Плевен

.

Уважаеми отговорни лица от съответните органи и институции,

.

С настоящето Ви уведомявам, че на 12.01.2023 г. в СлВп-Плевен е открита втора (дублираща) имотна партида 317311 на имот от 43,8 дка (наш с брат ми), за който още през 2009 г. е открита имотна партида 21374, закрита на 10.05.2021 г. поради разделяне на имота на два по-малки и откриване на партиди за тях - № 296512 (20,2 дка на брат ми) и № 296513 (23,6 дка мои).

.

Данните за имота в дублиращата партида 317311 са остарели: "Площ 43.8 дка, Адрес: обл. ПЛЕВЕН, общ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, с.Ставерци, Планоснимачен номер: 213001" (липсва идентификаторът на имота, получен 2018 г., а и самият имот 43.8 дка не съществува, т.к. през 2021 г. разделен на два, бел. моя)

.

Части Б, В и Г в дублиращата партида 317311 са празни

.

Част Д на дублиращата партида 317311 съдържа данни за заличаване на възбрана: „Вид: За имота, Частично заличаване на възбрана от адм. Орган Заличаване на възбрана: № 198 от 2023 г., вх. № 199 / 1/12/2023 на службата по вписванията" (възбраната е наложена от КПКОНПИ през 2019; данни за налагането й липсват в партида 317311; те са налични в закритата партида на имота, откъдето са пренесени в актуалните партиди 296512 и 296513: "Налагане на възбрана: № 979 от 2019 г., вх. № 991 / 2/12/2019 на службата по вписванията, Наложена на: 12.02.2019 г.", бел. моя)

.

Проблемът накратко

Дублиращата партида 317311 съдържа данни само за частичното заличаване на възбраната от КПКОНПИ без данни за налагането й, а актуалните имотни партиди 296512 и 296513 - обратно: само за налагането на възбраната без данни за заличаването й.

.

Възможно решение на проблема

Закриване на втората партида (дублиращата) и въвеждане на данните за частичното заличаване на възбраната в актуалните партиди 296512 и 296513, както вече е направено за другите три наши с брат ми имота, които също бяха възбранени от КПКОНПИ на 12.02.2019 г. и на 12.01.2023 възбраната върху тях също беше заличена в партиди 21368, 21378 и 177754, за което благодаря.

.

ВАЖНО! Възбраната на КПКОНПИ върху нашите имоти е вписана по персоналните партиди на Ивайло Милчев Бировски и Жулиета Стаменова Бировска (и в още една персонална партида, на Л. Бировска, бел. блогър, 27.08.2023), които не са собственици на нашите имоти и никога не са били техни собственици съгл. съдебно решение по гр. д. 1718/2018 на РС-Плевен в сила от 16.04.2020 . Именно затова възбраната върху нашите имоти беше заличена. Но не съвсем - видно от изложения в настоящето проблем.

.

С уважение,

Ренета Т. Стоянова, 65 г., ЕГН [...]
гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80
моб. тел. 0888 60 90 72, ел.поща:
rennie@softisbg.com

.

.

Обратни разписки
office@registryagency.bg (получени обратни разписки на 01. и 02.02.2023 с рег. номер 94-00-63/02.02.2023 г.)

priemna@justice.government.bg (получени обратни разписки на 01. и 02.02.2023 с рег. номер № 94-Р-123 #14/02.02.2023)

bgarj@abv.bg (върнато недоставено)

.

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2626

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.