Кореспонденция с КЗЛД от 13.10.2018 до 15.02.2019

13.10.2018 До КЗЛД - моля за съдействие личните ми данни да бъдат заличени от базата данни на ИЦ към ГФ. Писмото е изпратено на хартия с приложения съгл. текста. Обратната разписка е от 17.10.2018.

-


13.11.2018 До г-жа Гладникова от КЗЛД след р-р по телефона - изпращам някои уточнения по жалбата.

-

14.11.2018 До КЗЛД с копие до РП-Варна и СП-София - за евентуално спиране на производството по жалба ППН-01-843-17/17.10.2018 - уведомявам г-жа Гладникова за предприетите от Прокуратурата действия, за да може да прецени, дали да спре производството по жалбата.

-

12.12.2018 До КЗЛД - по жалба ППН-01-843-17/17.10.2018  - изпращам удостоверението от Пътна полиция Варна от дата 04.12.2018 г., че в Талон № 007376168 не са вписани мои лични данни.
-
На 14.12.2018 говорих с г-жа Гладникова от КЗЛД. Каза, че са получили у-нието от 04.12.2018 и че предстои да се разгледа жалбата. 

-

На 15.02.2019 от КЗЛД ми изпратиха становище на ДаллБогг от 18.01.2019

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1744

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.