Статия в pariteni.bg с коментар

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

 

-

Тази статия в отзвук от предаването е "Как възрастна варненка стана жертва на имотна измама", БНТ 1, "Открито", 21.07.2016.

 

Статията в pariteni.bg - 22.08.2016

 

Кой е отговорен за имотните измами

Защо нотариусите не са длъжни да отговарят нито за проверката на собствеността, нито за изпълнението на т. нар. „особени изисквания на закона"

Наскоро в публичното пространство се разчу случаят на възрастна жена, станала поредната жертва на имотна измама. Две сделки за земеделски земи и гора са изповядани в плевенска нотариална кантора пред нотариус с предходни невписани в Агенцията по вписванията документи и чрез пълномощник.

Става въпрос за 83-годишна трудноподвижна жена от Варна, която е имала пълномощник. На свой ред той продал нейните земи в Плевенска област. Възрастната жена обаче твърди, че не е искала да продава имотите си и че е станала жертва на измама.

Нотариусът обяснил, че сделките с невписан предходен документ за собственост при наличие на вписан са напълно редовни, твърди Ренета Стоянова - дъщеря на потърпевшата. По думите му нямало значение с кой нотариален акт се продава - с вписания или с невписания, защото и двата документа са титул за собственост.

Брокер Десислава Щебетовска коментира, че възможността за имотни измами, а също и липсата на регулация за работата на фирмите, предлагащи посреднически услуги при сделки с имоти, е нещо, с което Националното сдружение на недвижими имоти се опитва да се справи от дълго време. Към момента обаче няма никаква регулация.

Нотариусите принципно не са длъжни да проверяват имота, въпреки че разполагат с електронен достъп до Агенция по вписванията, твърди експертът. Това задължение е най-вече на заинтересованата страна или ако човек има професионален посредник - на посредника. Нотариусите са длъжни само да впишат всички сделки, които минават при тях.

Щебетовска обяснява, че по принцип страните в предварителния договор декларират, че не действат при условията на чл.26-34 от ЗЗД, че не са под запрещение, че подписват по собствено желание, а не по чужда принуда или от крайна нужда, както и че условията по дадена сделка не са явно неизгодни за тях. Нотариусът е длъжен да се убеди в това.

Нотариусът има задължението да изясни волята на страните и фактическото положение, както и да ги запознае ясно и недвусмислено с правните последици от техните действия. Той прочита проекта на нотариалния акт на участващите в него лица. А докато няма регулация, ясни и точно уредени законни норми, ще съществуват възможности както за измами, така и за лоши практики в бранша, смята брокерът.

Остава въпросът защо нотариусите не са длъжни да отговарят нито за проверката на собствеността, нито за изпълнението на т. нар. „особени изисквания на закона". Цялата тази отговорност върху брокерите ли се полага? Засега явно можем да разчитаме само на себе си, за да се предпазим от имотни измами.

 

 -

 

А сега да разгледаме статията по-отблизо

-

Началото на статията:

-

"Наскоро в публичното пространство се разчу случаят на възрастна жена, станала поредната жертва на имотна измама. Две сделки за земеделски земи и гора са изповядани в плевенска нотариална кантора пред нотариус с предходни невписани в Агенцията по вписванията документи и чрез пълномощник.

Става въпрос за 83-годишна трудноподвижна жена от Варна, която е имала пълномощник. На свой ред той продал нейните земи в Плевенска област. Възрастната жена обаче твърди, че не е искала да продава имотите си и че е станала жертва на измама.

Нотариусът обяснил, че сделките с невписан предходен документ за собственост при наличие на вписан са напълно редовни, твърди Ренета Стоянова - дъщеря на потърпевшата. По думите му нямало значение с кой нотариален акт се продава - с вписания или с невписания, защото и двата документа са титул за собственост."

-

Коментар. Обяснението на нотариуса, че сделките с невписан предходен документ за собственост при наличие на вписан са напълно редовни, не е твърдение на дъщерята на потърпевшата, а твърдение на самия нотариус пред журналистката Валя Ахчиева - вж Нотариус Иванов 007 в националния ефир

-

По-нататък в статията се казва:

-

"Нотариусите принципно не са длъжни да проверяват имота, въпреки че разполагат с електронен достъп до Агенция по вписванията, твърди експертът*. Това задължение е най-вече на заинтересованата страна или ако човек има професионален посредник - на посредника. Нотариусите са длъжни само да впишат всички сделки, които минават при тях."

-

*Експертът е Брокер Десислава Щебетовска.

-

Коментар: Лекомислено е да се твърди, че нотариусите принципно не са длъжни да проверяват имота. Нотариусите имат много сериозни задължения - вж ГПК, Глава 54-та "Нотариални производства" и по-конкретно раздел "Проверка на собствеността".

ГПК Проверка на собствеността
Чл. 586. (1) При издаването на нотариален акт, с който се прехвърля право на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот, нотариусът проверява дали праводателят е собственик на имота и дали са налице особените изисквания за извършване на сделката.

(2) Правото на собственост се удостоверява със съответните документи. Когато праводателят не разполага с такива документи, правото на собственост се проверява по реда на чл. 587, ал. 2 .

(3) Нотариусът удостоверява в акта и извършването на проверката по ал. 1, като посочва документите, удостоверяващи правото на собственост, и другите изисквания.

(4) Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан.

-

Вж също и чл. 25 от ЗННД с 10 алинеи, първата от които гласи: 'Нотариусът е длъжен да опазва правата и интересите на страните, да ги упътва, да изяснява тяхната воля и фактическото положение, да ги запознае ясно и недвусмислено с правните последици и да не допуска пропуски или бавност в работата, които биха довели до накърняване на техните права."

-

Вж също и интервюто с председателя на Нотар. камара Димитър Танев от 2011 г. Възпирането на имотните измами ще се усети осезателно към края на 2011 , в което той казва: "Не е вярно това, което се коментира, че нотариусът не бил длъжен да прави справка в Имотния регистър." Не е вярно, разбира се, но брокерите и адвокатите са напълнили интернет с дезинформации, че нотариусът не бил длъжен да прави никакви справки, а Нотариалната камара още не е излязла с официално опровержение (бел. моя, Р. С., 12.10.2017).

-

Брокерите принципно не са юристи и не познават законите. Те работят към агенции за недвижими имоти, които са търговски дружества (фирми). Търговците си гледат търговския интерес (печалбата). Бизнес просто, какво да се прави! За да печелят, агенциите са длъжни да убедят клиента, че вършат важна работа. Затова не му казват, че са обикновени посредници, които свързват двете страни - продавача и купувача, а си придават важност, като омаловажават работата на нотариусите. Нотариусите от своя страна се подсмихват доволно, като гледат как брокерите и адвокатите си чупят краката да им вършат работата, а за тях остава само да прочетат на глас подготвения проект на нот. акт (неадекватен ритуал, останал от времената, когато хората масово са били неграмотни) и да се подпишат. Вж първоначалната публикация в ceb.bg, откъдето е заимстван материалът за статията.

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

 


 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/780

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.