12.04.2023. До РС-Плевен с копие до ОС-Плевен

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

Резюме. Молба за съдействие по проблем със заличаване на възбрана, разпоредено от съдия по вписванията още на 12.01.2023 (след по-малко от десет дни дойде първият отговор, а след това още два - от СдВп Веселка Иванова до Предс. на ОС-Плевен и съдебно Разпореждане на Окръжен съд Плевен - проблемът е технически, не е от компетентността на съдиите по вписванията, АВ следва да се заеме с решаването му; от АВ обаче се направиха на ни чул-ни видял и продължиха да се оправдават със съдиите по вписванията; в резултат - проблемът със заличаването още не е решен; според мен съдиите по вписванията и служителите на АВ не трябва да се оправдават едни с други, а  да работят заедно; друг въпрос е, какво ще изработят заедно, като и съдиите не разбират елементарни неща, като напр. че възбрана не се заличава върху несъществуващ имот (бившата ни нива с КИД 68607.213.1, разделена на две през 2021, вече не съществува в цялост, няма я в кадастъра), т.к. при разделяне на имот всички тежести се вписват в новообразуваните от него - чл. 66 ЗКИР, там и следва да се въведат данните за заличаване на възбраната - в част "Д" на партидите на новообразуваните имоти - бел. блогър, 26.08.2023)

.

Писмото е изпратено в pdf формат с пълни данни и всички приложения. Тук се публикува със заличени лични данни и без приложенията (бел. блогър)
.

 

ПО Е-ПОЩА

ДО: Г-ЖА ВЕРА НАЙДЕНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС-ПЛЕВЕН

На основание чл. 80, ал. 1, т.8 от ЗСВ: "Председателят на районния съд [...] ръководи и контролира работата на [...] съдиите по вписванията"

КОПИЕ ДО: Г-ЖА В. САХАТЧИЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС-ПЛЕВЕН

На основание чл. 86, ал. 1, т.6 от ЗСВ: "Председателят на окръжния съд [...] извършва лично или възлага на съдия от окръжния съд проверки на организацията на дейността на [...] съдиите по вписванията"

.

12.04.2023

Отн. Проблем с частично заличаване на възбрана в СлВп-Плевен

.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НАЙДЕНОВА,

.

Обръщам се към Вас с молба за съдействие по проблем с разпоредено на 12 януари т.г. частично заличаване на възбрана, което все още не е отразено по две от общо пет имотни партиди. (приложения 1-5 - разпечатки от петте имотни партиди) За проблема са уведомени Агенция по вписванията и Министерство на правосъдието. От МП считат, че е от компетентността на АВ, а от АВ се оправдават, че "Съдията по вписванията извършва цялостна проверка на представените документи, а служителите на АВ осъществяват само административно-техническите действия." (цитатът е от официално писмо рег. № 94-00-63/31.03.2023 - приложение 6).

.

Изложение на проблема

На 12.02.2019 г. с обезпечителна заповед на ОС-Добрич по искане на КПКОНПИ е наложена възбрана върху стотици имоти на Бировски, сред които и 4 наши с брат ми ниви - три малки и една от 43,8 дка. Нивите са наши по наследство от майка ни и никога не са излизали от патримониума ни - съгл. Решение по гр.д. №1718/2018 на РС-Плевен, в сила от 16.04.2020 г.

На 10.05.2021 г. с договор за делба между мен и брат ми нивата от 43,8 дка е разделена на две. При вписване на договора в СлВп-Плевен са открити отделни имотни партиди за двата новообразувани имота, възбраната на КПКОНПИ е вписана (пренесена) в тях и партидата на нивата от 43,8 дка е закрита (чл. 66 ЗКИР). Така на 10.05.2021 г. възбранените имоти стават пет на брой. В персоналните партиди на Бировски обаче, където е наложена възбраната през 2019 г., възбранените имоти остават 4 на брой (данните за възбранената нива от 43,8 дка не са били актуализирани в персоналните им партиди).

.

На 12.01.2023 г. по молба на КПКОНПИ въз основа на влязло в сила определение на ОС-Добрич е разпоредено частично заличаване на възбраната. КПКОНПИ и ОС-Добрич посочват 4 ниви, колкото са в обезпечителната заповед за налагане на възбраната през 2019 г. По персоналните партиди на Бировски също са 4, т.к. не са били актуализирани на 10.05.2021. По имотните партиди обаче възбранените ниви са пет - три мои и две на брат ми.

Съвпадението в броя на имотите по внесените на хартия документи и по персоналните партиди на Бировски на пръв поглед улеснява отбелязването на частичното заличаване. Когато обаче се стига до отбелязване по петте имотни партиди, заличаването е отбелязано само по три от тях. По другите две - откритите на 10.05.2021 г. при разделянето на нивата от 43,8 дка - наложената възбрана стои незаличена и до днес. Налагането и заличаването на възбрана по имотните партиди се вписва в част „Д"- за възбраните (чл. 64 ЗКИР).

.

Интересното в случая е, че персоналните партиди, които по сега действащото законодателство са от първостепенно значение, съдържат остарели (неактуални, неточни) данни за един от възбранените през 2019 г. имоти (нивата от 43,8 дка), докато имотните партиди, които засега са само помощни, съдържат актуалните данни. Ако беше обратното, проблемът нямаше да е толкова сериозен.

.

В следните документи е налице информация за заличаване на възбраната по 4 (четири) имота, единият от които - бившата нива от 43,8 дка:

Документ 1. Книга: ОТБЕЛЯЗВАНИЯ дв. вх. рег.: 198, вх. рег.№ 198, Дата на вписване: 12.01.2023 Акт Том 1 Акт номер 45, Частично заличаване на възбрана от адм. орган. (приложение 7 - вж акта без лични данни, бел. блогър, 28.08.2023) Тук данните за три от имотите са актуални, но данните за имот с площ 43806 кв.м., кадастрален идентификатор 68607.213.1 и имотна партида № 21374 са остарели (неактуални, неточни), т.к. към дата 12.01.2023 г. не съществува имот с такава площ, с такъв кадастрален идентификатор и с такава партида.

Документи 2, 3 и 4. Персонални партиди №35687 на Ивайло Милчев Бировски, №35687 на Ж Бировска и №35687 на Л Бировска - тук данните са същите като в документа по-горе (не прилагам разпечатки от персоналните партиди на Бировски, т.к. са твърде обемни)

.

С така оформените документи е постигнато само едно - придаване на вид от външна страна, че поисканото от КПКОНПИ и ОС-Добрич частично заличаване на възбраната е изпълнено. В действителност обаче то не е изпълнено по отношение на бившата нива от 43,8 дка, т.к. е невъзможно да се заличи възбрана по имот със закрита партида поради простата причина, че възбраната вече не се намира в закритата партида на имота - пренесена е в партидите на новобразуваните имоти (чл. 66 ЗКИР). Там и следва да се заличи. Това все още не е направено. (по онова време закритата партида 21374 беше недостъпна, след това за кратко беше достъпна в края на юли 2023, колкото да се види, че и там не е отразено заличаването на възбраната - публикувам я без лични данни, а сега отново е недостъпна, бел. блогър, 25.08.2023) По нашите персонални партиди няма възбрана от КПКОНПИ, но понеже е „влязла" в имотните още през 2019 г. и оттам, през 2021 - в двете новообразувани, оповестителното ѝ действие се запазва, докато не бъде заличена и по петте имотни партиди.

.

НАКРАТКО. Надявам се, че с Вашето компетентно съдействие разпореденото на 12.01.2023 г. заличаване на възбраната най-после ще бъде отразено (отбелязано) и в част „Д" на имотни партиди №296512 (нива на брат ми, образувана от нива с площ 43,8 дка) и №296513 (моя нива, образувана от нива с площ 43,8 дка) на Служба по вписванията гр. Плевен, както отдавна вече е направено в част „Д" на другите ни три имотни партиди.

.

Благодаря предварително.

.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, 65 г. ЕГН

гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80

Моб. тел. 0888 60 90 72, Електронна поща: rennie@softisbg.com

.

ПРИЛОЖЕНИЯ 7 бр. съгл. текста

.

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молбаNo TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2633

Leave a comment

Categories

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.