Голямата измама с имотите

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

 

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

Оригинална публикация: в-к Сега, 22.03.2005 г.

-

Държавата лъже хората, че им дава сигурност при покупко-продажбите, те пък я будалкат с данъците и таксите

Един от най-ярките абсурди на последните 15 години без никакъв спор са измамите при сделките с недвижими имоти.

Целият този период е белязан от упорито залъгване от страна на държавата, че прави всичко, за да даде сигурност при покупко-продажбите и в същевременното будалкане на същата тази държава от участниците в този процес чрез плащане на по-ниски данъци и такси.

В крайна сметка налице е несигурен оборот при сделки за огромни суми,постоянно треперещи и очакващи да бъдат измамени хора,стотици прекършени съдби от истинска жилищна мафия, забогатели покрай далаверите множество чиновници, адвокати, нотариуси, магистрати.

И е абсолютно необяснимо защо законодателната, съдебната и изпълнителна власти не вземат мерки, които при това не изискват особено усилие.

От тъй рекламираната обща информационна система на имотния регистър няма почти никаква следа, отново се чака за справки, липсва възможност за цялостни проверки около собствеността и евентуални тежести върху имотите - възбрани, ипотеки, и т.н.

Драмата се задълбочава, сумите, които могат да бъдат загубени, все по-големи, а измамите все по-фини и нагли.

Затова и предупрежденията на хората, които са посредници и най-близо до тези сделки - нотариусите, както и тези на прокурорите - при които постъпват стотици и хиляди оплаквания и сигнали за измами, трябваопределено да изиграят ролята на червена лампаНотариусите настояват напълно логично да им бъде предоставен електронен достъп до базата данни на паспортните служби на МВР, ЕСГРАОН, службите по вписванията и общинските служби "Земеделие". По закон те и в момента имат някакъв достъп до масивите на изброените служби. Но поради липсата на електронна връзка задължителните проверки преди сключването на сделка с имот се извършват с висене по съответните гишета. Задължителното за сделка удостоверение за утежнение на имот (дали има възбрана, ипотека и т.н.) се изважда за поне 2-3 дни от службите по вписванията. За времето от изваждането на удостоверението до сключването на сделката обаче могат да се извършат недобросъвестни операции с имота и той да се окаже, например, вече продаден на трето лице или ипотекиран, без новият купувач да знае това. Това на практика възстановява възможностите от времето на държавните нотариуси, когато заради огромния брой сделки, стоварващи се върху само няколко десетки нотариуси и заради огромните опашки - включително записването на часове за седмици напред, се правеха масови измами в промеждутъка между проверката и изповядването на сделката.

Приелектронна връзка между службите по вписванията и нотариусите

този проблем просто няма да съществува. Но не би.

Освен това и в момента продължават опитите за измами с фалшиви лични карти и подправени удостоверения за брак или за наследници. Ако нотариусите имат бърз достъп до данните на МВР и ЕСГРАОН, тези измами ще бъдат сведени до минимум. Защото сега не могат да проверят дали представената им лична карта е фалшива, когато на нея стои снимката на измамника и имената на човека, който е продавач, купувач или пък пълномощник. Ако нотариусите могат да влязат в базите данни на МВР или ГРАО, да сравнят снимките, то и този проблем просто нямаше да го има.

А за всички тези неща и връзки е достатъчен дори само подзаконов акт.

Продължават и измамите чрез пълномощни. Всъщност това са и едни от основните начини за далавери при сделките с недвижими имоти.

Не рядко има случаи, при които покупка или продажба на имот се извършва като съответният купувач или продавач упълномощава друго лице да сключи от негово име сделката. Причините за това могат да са много и най-различни - например човекът-страна по договора е в чужбина, или в болница, или пък е в друго населено място и не му се разкарва, няма време и т.н. Особено през последните години и законът, и практиката - съдебна и нотариална, в общи линии либерализираха режима, допуснаха далеч по-свободен прочит на нормативните актове и като пълномощници по подобни изключително важни, скъпи и често съдбовни сделки започнаха да се допускат всякакви лица. Постепенно започнаха да се използват масово и единствено общите текстове на чл. 36 и следващите от Закона за задълженията и договорите, които уреждат материята на представителството. В последните години в нотариалните производства се наблегна на принципа, че всеки може да упълномощава друго лице за каквото и както си поиска. Тази практика крие големи рискове при сделките с недвижими имоти. Първо, защото не рядко добросъвестни купувачи и продавачисе доверяват на неправоспособни илинедобронамерени лица и на техните обещания, и им издават пълномощни. Било то, за да облекчат себе си, от обикновено доверие, или пък тъй като в действителност нямат време или възможност.

Второ, защото така станаха възможни и масовите имотни измами чрез фалшиви пълномощни, тъй като нотариусите и съдиите по вписвания приемат, извършват и вписват сделки, в които например пълномощниците не са адвокати или близки на лицата, страни по съответните договори. Разбира се, в огромната си част последните нямат никаква вина и не могат, и не следва да отговарят за допуснатия от закона либерализъм.

Истина е, че в законите има няколко защитни текста срещу възможността за недобросъвестни и измамни действия при покупка и продажба на недвижими имоти. Така изрично се изисква пълномощното да бъде направено писмено и с нотариално заверени подписи. Това изискване важи за всяка сделка, при която е задължителна писмена нотариална форма. Такава сделка е безспорно покупко-продажбата на недвижим имот.

Освен това има текст, според който "ако представителят - упълномощеният, и лицето, с което той договаря съответната сделка, се споразумеят във вреда на представлявания - упълномощителя, договорът не произвежда действие за представлявания". Изрично изискване е и в пълномощното имотът, предмет на продажбата или покупката, да бъде описан точно и изчерпателно, при посочване на неговите граници и съседи, така както е описан в акта за собственост на продавача. Последното означава, че пълномощникът трябва да има достъп до нотариалния акт на лицето, което продава или купува.

Въпреки това обаче рисковете са налице. Те се засилват и от обстоятелството, че след измама или недобросъвестност от страна на упълномощено лицеследват дълги съдебни баталииОсвен това съответният пълномощник или измамник може да продаде набързо имота на второ, трето или четвърто лице в една верига, което прави възможностите за възстановяване на собствеността на добросъвестния купувач или продавач почти минимални.

Отгоре на всичко се правят и пълномощни, при които привидно всичко е наред. В тях например пише, че съответният човек е упълномощен от собственика да отдаде имота под наем. В същото време обаче между този текст и подписа има много място и безпроблемно след "наем" се добавя "или да продаде имота". Засечени са десетки подобни случаи. Законът не изисква нотариусите да запазват копие от пълномощното, което заверяват. Съответният пълномощник безпроблемно продава имота, а собственикът не може да докаже, че го е упълномощил само да отдаде имота под наем.

Нещо повече. Тези собственици изключително трудно могат да си възстановят имота впоследствие.

Така се стигна до ситуацията, при коятосамите нотариуси трябваше да "допишат" закона,за да се опитат да защитят сигурността на гражданите. По указание на Съвета на нотариусите бе препоръчано при заверяване на пълномощни, отнасящи се до разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях, да се събират и подреждат по един екземпляр от пълномощните в нарочна книга. По този начин дори и да бъде извършена измама тя лесно може да бъде доказана и собственикът да може да си възстанови правата върху имота. Това стана преди няколко месеца, когато нотариусите и най-висшите прокурори се събраха по повод зачестяващите имотни измами. Остава определено открит въпросът колко измамници и колко души от жилищната мафия са с повдигнати обвинения, и колко са осъдени. Може би е крайно време прокуратурата и съдът да се отчетат по този показател?

Така или иначе по отношение на пълномощните безспорно се налага или спешна промяна на закона, или пък тълкуване на Върховния касационен съд, чрез които да се ограничи изрично кръгът на възможните пълномощници по сделките с недвижими имоти. Повече от естествено е такива да могат да бъдат само най-близките на съответните купувачи или продавачи, както и адвокатите, както е в далеч по-малко завързани сделки и ситуации.Кешовото разплащане при сделки с имоти също помага за измамитеНещо, което час по-скоро трябва да се забрани. Съществува и практиката, при която се прави плащане по банков път, но тъй като при повечето сделки се декларира не действителната сума, а тази по данъчна оценка, тези операции се крият от нотариусите. Просто трябва да стане задължително парите да минават през сметка на нотариусите, които от своя страна да отговарят след това за евентуални измами.

Тук стигаме и до сериозния проблем, при който по закон всеки трябва да декларира действителната сума. На практика обаче навсякъде се пише далеч по-ниската данъчна оценка. Така се спестяват обикновено неколкостотин лева от местни данъци и нотариални такси. Сякаш хората си го връщат на държавата за несигурността при сделките и буквално заобикалят и дори нарушават закона, като отделно ощетяват и бюджета. Вторият проблемдиректно рефлектира върху онези, които при евентуално развалянена съответната сделка могат да изгубят наистина страшно много пари. Практиката показва, че обикновено в договора за покупко-продажба страните често вмъкват допълнителна клауза, според която при евентуално разтрогване на сделката по вина на продавача той връща данъчната оценка на имота и плаща неустойка в десетократен размер на данъчната оценка. Това всъщност е реалната цена, на която се продава имотът. По закон обаче, ако съдът приеме, че неустойката е нереална - а в тези случаи това е очевидно, има право да я намали. И това обикновено се прави до декларираната цена. Нотариусите настояват за вдигане на данъчните оценки и изравняването им с пазарните. Брокерите обаче винят нотариусите, че всъщност искат да вземат по-високи такси и че това би блокирало пазара. В същото време голямата измама с имотите продължава. При това под благосклонния поглед на държавата.

-
Коментари

1. "И е абсолютно необяснимо защо законодателната, съдебната и изпълнителна власти не вземат мерки, които при това не изискват особено усилие."
          Обяснението си е казано в края на предното изречение от статията. Споменатите там не просто забогатяха за сметка на неслучайните аномалии в съдебната система. Те забогатяха просто приказно, по крезовски.

2. Авторът забива в грешна посока относно гарантиране на сделките. Това е посоката на проверките. Вярната посока е да се ликвидира всякаква възможност за измама. Тогава проверките стават излишни.
Ето как е в САЩ, където проблемите с имотни измами са почти нула. Има трето лице депозитар и застраховка на документа за собственост. Когато купувачът и продавачът подпишат предварителен договор за покупко-продажба, продавачът предава документите за собственост на депозитаря, а купувачът внася капарото по сметката на депозитаря. Изповядването се извършва обикновено след около два месеца. Това време е необходимо, за да се направят съответните инспекции на имота, да се провери собствеността, да се подготви финансирането на сделката. През този период разпореждането с имота е блокирано от депозитаря и е замразен всеки опит за измама. На изповядването купувачът(неговата финансираща банка) плаща цялата сума на депозитаря. В един и същи момент депозитарят си кръстосва ръцете и връчва на продавача чек за цената, а на купувача документа за собственост. Какъв е проблемът в България да има такъв депозитар срещу възнаграждение от 500 лева например. Така може да се развие един нов бизнес. Нотариусите могат също да изпълняват тази функция още сега.
Защо това не може да стане в България. Защото цялата система е сбъркана и не позволява на хората да посочват истинската цена на сделката и защото България е криминална държава като почнеш от нотариусите и стигнеш до прокурорите и съдийската сбирщина, която реализира огромни печалби от сегашното положение.


3. Абе за тоз достъп до "масивите"нещо много народ си точи зъбите напоследък!Онзи ден, пишат рекетьорите.../охранителите де../настоявали !Сега нотариусите, утре ще са електората на Цв.Кънчев наред!Това да не им им е на "Кьор Асан"фурната бе..?Щом оформяне на документи с неверни данни и цени е масова практика при тези нотариуси и то от години, то въпроса ми е ..Как на хора съучастващи в орг.нарушение на закона, ще дадеш достъп до л.даннир , от които му порасват възможностите за по-големи престъпления?

3. Що требе да е просто , като мое да е сложно?

4. Хубава работа, ама българска.

5. 2% от стойността са местните данъци и такси, към 1% са нотариални, такса вписване и т.н. Не е лошо да питаш отде го извади тоя гулем...% държавата и общините.По силата на какво се плащат 2%, освен по силата на държавната принуда? Специално държавата грам работа не е свършила по която и да е сделка.

6.  Какви такси се плащат при покупка на жилище
Около 3% от стойността на жилището трябва да се заделят за допълнителни такси и плащания. В София тези такси си ги поделят купувачът и продавачът. В други градове на страната, като Бургас и Варна например, те са за сметка на купувача.
1. Местен данък. Той е 2% от стойността на жилището, която фигурира в нотариалния акт.
2. Нотариална такса. Нейният размер зависи от стойността на жилището, записана в нотариалния акт. За да се плащат по-ниски такси, обикновено в нотариалния акт присъства цената на данъчната оценка. Това обаче крие сериозни рискове за купувача, тъй като, ако по някаква причина нотариалният акт бъде оспорен, цената в него е тази, която ще служи за обезщетения. Когато сделката е с ипотечен кредит, в нотариалния акт фигурира оценката на банката. Обикновено банковата оценка е близка до тази, на която е сключена сделката.
3. Написване на нотариален акт - определя се от нотариуса или адвоката и може да бъде не повече от 2 пъти от стойността на нотариалната такса.
4. Такса вписване на нотариалния акт в службата по вписванията, която е 0, 1% от стойността на жилището.
5. Между 2,5 и 3% от цената, на която е сключена сделката, взимат агенциите на недвижими имоти, посредници при сделката. Ако и купувачът, и продавачът са техни клиенти, този процент се плаща поотделно и от двете страни.

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

 

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1751

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.