Тълкувателно решение № 1/2018 г. ОСТК - Недействителност на застраховка „Гражданска отговорност"

Начало на блога
 

Този материал е част от Застрахователна измама

-

На 07.03.2019 г. излезе дългоочакваното ТР № 1/2018 на ОСТК към ВКС.  Единственото основание за прогласяване нищожност на ГОА е поради липса на съгласие. На пръв поглед звучи добре за ДаллБогг. Това винаги е бил главният му иск. Обаче - нито липсата на подпис е липса на съгласие при ГОА, нито полагането на неизвестно чий подпис. На застрахователя не му остава нищо друго, освен да твърди, че е прибрал премията на шега или като учебен пример, или пък че застраховащият го е заплашил, т.е. насила му е платил. Според мен, върховните съдии са вложили много фина ирония в решението си. Харесва ми.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1745

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.