Димитър Танев: Регистър ще пази от имотни измами уязвимите

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

Оригинална публикация - в-к Монитор, 13 Март 2019 

-

"Имам идея да се върне т.нар. „тайно завещание", което ще предпазва от опити за фалшификация. При установяване на фалшива лична карта, пред нотариалната кантора до 10 минути идват 2 полицейски патрулки", заявява в интервю за "Монитор" председателят на дисциплинарната комисия на Нотариалната камара Димитър Танев.
   
- Г-н Танев, наскоро публикувахме разследване, според което близо 80% от имотните измами се спират още в канторите на нотариусите? Вярна ли е тази статистика и на какво се дължи тя?

- Това възпиране на опитите за имотни измами стана факт благодарение на усилията, които Нотариалната камара полага вече близо 10 години. Усилията за възпиране на имотните измами водят своето начало от 2009 година, когато се създаде информационна та система на Нотариалната камара. Тогава предложихме на прокуратурата съвместни комплексни промени в различни закони с оглед защита правото на собственост. Тези промени бяха гласувани от парламента и имаше много промени в ГПК в Закона за нотариусите и други нормативни актове, които в своята съвкупност дадоха възможност да се възпрат в голямата си част имотните измами.

- Какво представлява тази информационна система?

- Информационната система на Нотариалната камара се различава от по-голяма част от информационните системи в страната, първо защото тя е предвидена в закон. Тя е част от служебния архив на всеки нотариус. Освен в закона, тя е урегулирана и в поднормативен акт и всяко действие на нотариуса, което е по информационната система се извършва като правова процедура и се регистрира. Повечето информационни системи в България са нерегламентирани. Те се водят по правилата на софтуерния продукт, който е създал IT специалиста - както е в Имотния регистър. При нас е точно обратното. Първо е създаден закона и правовата рамка и след това в съответствие с тях е създадена информационната система. В нея се извършват справки задължително по силата на закон, които нотариуса пази в своето досие. Това са справките относно автентичността на документите, относно т.нар. кражба на самоличност, справките до регистри за гражданско състояние относно фалшивите удостоверения за наследници. Последните преди 10 години бяха хит, а сега вече не се използват.

- Превенция срещу какви други измамни схеми е тази информационна система?

Ще ви дам реален пример. Само до преди 2 години имаше стотици случаи с т.нар кметски пълномощни. Това са пълномощните издадени от органите на местната власт с нотариална компетентност. Това бяха не един или два случая, а стотици. Те бяха много болезнени и бяха изнесени и в медийното пространство. Ние преди 2,5 години дадохме достъп на кметове до нашата информационна система, като инициирахме промяна на нашата наредба, за да стане това възможно.(това е трябвало да стане още през 2009 г., бел. блогър) Освен това беше уреден улеснен достъп за тях и обучихме тези кметове как да боравят със системата. (обучението на кметовете трябва да бъде перманентен процес, т.к. те постоянно се сменят, освен това, трябва да им се забрани да заверяват пълномощни за разпореждане с имоти на хора извън тяхното село, особено пък на възрастни от големи градове, бел. блогър - справка: Нотариален туризъм) Така на близо 3500 души дадохме такъв достъп безвъзмездно. Трябва да се отбележи, че достъпът до информационната система на Нотариалната камара е безвъзмезден, той е в реално време и е даден на всички държавни органи, които имат правен интерес.

- Тоест това са разследващите органи на страната?

- Да. според нашата статистика ние сме осигурили достъп до тази система на наблизо 6000 души. Това са представители на прокуратурата, МВР, ДАНС и т.н. тоест нашата система е отворена за държавните структури и е национална. Естествено, в нея се влиза по опреден, регламентиран начин, за да не се допускат злоупотреби или теч на данни. Благодарение на това, че успяхме да направим тази система като задължителна част от нотариалното производство, резултатите са видими. Само преди 2 години имаше и стотици случаи на т.нар кражби на фирми. При тях се действаше чрез измама и фалшифициране на на документи, касаещи обстоятелства, подлежащи на вписване в Търговския регистър. Беше направена обаче промяна и вече нотариусът архивира тези документи. Това се прави по желание на страните, тоест тази процедура не е задължителна. В момента търговците имат право да изберат дали документите , с които могат да се разпореждат с недвижими имоти и да сменят управителите на фирмата и други, да бъдат нотариално заверени или не.

-Много хора ли се възползват от тази възможност?

- Да. Огромната част от бизнеса предпочита документите му да бъдат нотариално заверени и оттогава насам ние нямаме нито един регистриран случай на т.нар кражба на фирма. Помните, тези измами се извършваха най-често именно чрез фалшифицирана смяна на управителя на дружеството с фалшива лична карта. След това се извършваше разпореждане с имуществото на фирмата.

- Това означава ли, че още на място ли се установяват фалшивите документи, който са основно лични карти и завещания менте?

- При достъп до системата, когато се установи, че личната карта е невалидна, уведомяването на правоохранителните органи става автоматично. Имаме стотици случаи, при които се установяват невалидни лични карти или лица, които се издирват и при нотариуса след 10 минути идват 2 полицейски коли, образно да ви кажа. Но това е факт. В момента да се мине през нотариуса е все едно да се мине през ГКПП. Това отдавна е така.


- Тоест системата автоматично изпраща сигнал за подобни опити за измама?

- Да. Важно е да се обясни и другият казус - с фалшивите завещания. Режимът на завещанията е на близо 130 години. Законът за наследството е от 1879 година и от тогава насам в нормативната уредба е предвидено завещанието да бъде написано саморъчно от лицето. Ние предлагаме при обявяване на завещанието, при нотариуса да бъдат викани законните наследници или ако няма такива - представител на съответната община. Това е известна процедура в Европа и при нея ще стане ясно още от момента на отваряне на завещанието дали ще се спори относно неговата автентичност. В момента всички измами, които се правят с фалшиви завещания се извършват именно от лица, които разчитат на анонимността на този неистински документ.

- Как може да се установи дали едно завещание е фалшиво в момента?

- Трябва да стане ясно, че нотариусът не само не може да извършва графологична експертиза на документ, но и той няма право на това. Тя се извършва само при съдебно производство. Нотариусът не е експерт. (именно затова нотариусът не бива да вписва наред завещанията, които му се носят, защото няма как да знае кое е истинско и кое - фалшиво, и може, без да иска, да окаже съдействие на измамници, бел. блогър) Образно казано в момента може да се занесе едно късче пергамент или късче хартия, на което да бъде написан саморъчен текст, имащ всички реквизити на истинско завещание. А това са подпис на лицето и дата на самия документ. И този документ може да породи правни последици. Затова лично моя идея е да се възстанови т.нар „тайно завещание" от преди 9-ти септември 1944 г. При него завещанието може да се напише не само изцяло саморъчно, но и на технически носител. Може да се напише частично от завещателя, частично от трето лице, но когато се носи при нотариуса (след съставянето му приживе на завещателя, бел. блогър), това да става в присъствието на двама свидетели. Преди те са били четирима. След това завещанието се подписва от завещателя и от свидетелите и от нотариуса и така се премахват всички възможности за злоупотреби с този документ. (не се премахват, докато не се премахне практиката нотариусите да обявяват и вписват незаконосъобразни завещания; такива са например завещанията, в които пише, че всичко се завещава на еди-кого си, без да се уточни, че това "всичко" е само т.нар. "разполагаема част" - вж чл. 28 и 29 от Закона за наследството; тук е ролята на нотариуса компетентно да се намеси при съставянето на завещанието или подписването на вече съставеното, като обясни на кандидат-завещателя, че българският закон не позволява със завещание да се лишават наследниците по закон от т.нар. "запазена част"; нотариусите, които безкритично обявяват и вписват незаконосъобразни завещания, генерират излишни съдебни спорове, а тяхната благородна роля е да ги предотвратяват, бел. блогър) Другият бонус е, че това завещание няма да струва толкова скъпо колкото нотариалното завещание и така ще можем да се възползваме от това да се прави завещание не само ръчно, но и чрез технически средства. (това не е никакво "тайно завещание", а просто вариант на нотариалното; вместо да диктувам на нотариуса и той да записва волята ми, сякаш съм някакво неграмотно същество, направо му нося завещанието си, той го преглежда и ако е ОК, ми заверява подписа - няма лошо да завери и съдържанието - след което го вкарва в единния електронен регистър на Нотариалната камара, за да може след смъртта ми наследниците ми лесно да проверят, дали съм оставила завещание, бел. блогър)

- И все пак 80% разкривеност на подобни деяния още при нотариусите е сериозен успех.

- Така е. Ние се гордеем с това. Но все пак реално погледнато, тази статистика показва, че 20% от имотните измами все пак се реализират. Една от основните възможности за имотни измами е при възрастните хора, които се манипулират. Наша идея още от 2012 година е да се въведат т.нар „пълномощни за подкрепа". (идеята е още по-стара - вж едно интервю с Танев от 2011 г. "Възпирането на имотните измами ще се усети осезателно към края на 2011", бел. блогър) Идеята е обсъждана вече и с немските ни колеги, които преди няколко години идваха в България и проведоха среща с вицепремиера Екатерина Захариева по темата. Подобна процедура в ЕС, действа в 11 европейски страни. При тази процедура се обявяват пълномощните и други документи в един регистър на хора, които са възрастни, неграмотни или т.нар „уязвими лица". В същия регистър се обявяват и лицата, които задължително трябва да ги консултират при извършването на следващото разпореждане с имущество. Т групата на тези уязвими лица влизат не само възрастни и недееспособни хора, но и лица, които поради недостатъчни лични способности не могат добре да се грижат за своите работи. Не са неспособни, те са на границата на неспособността, но поради неграмотност, болест, възраст не могат сами да вземат такива важни правни решения за себе си. За тях има резолюция на Европейския парламент към Европейската комисия от 2017 година, в която е дадена и тази дефиниция. Единственото изискване е да са навършили 18 години. Държавта а едлъжна да се погрижи за тези лица и единият възможен способ е именно този регистър, за който има вече открито и европейско финансиране. В понеделник имахме среща с председателя на Камарата на нотариусите Красимир Анадолиев и колежката Луиза Стоева в министерството на правосъдието, на която след дълги години на отстояване на тази идея от наша страна , получихме и институционална подкрепа.

- Това достатъчно ли е за да се стопят тези 20% до нула?

Последното нещо, което според нас трябва да се направи в тази насока е да се премахне въведения през 2014 година неконтролируем свободен достъп до книгите за вписвания. В момента чрез него всеки има възможност да получи копие до документите за собствеността на всеки гражданин на страната. Ние предлагаме достъпът да е опосредствен и да се дават само заверени преписи. (това е добра идея, бел. блогър)

Визитка:

Димитър Танев е роден през 1960 г. в София

През 1988 г. завършва право и факултативно журналистика в СУ "Св. Климент Охридски" Има 30 годишен опит като нотариус.

Избран за председател за председател на Нотариалната камара на България през 2016 година

В момента е председател на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара
-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1750

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.