Кореспонденция с ОП-Плевен по преписки 1408/2014, 1513/2014, 42/2015 и 2140/2015

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Кореспонденция с ОП-Плевен по преписки 1408/2014, 1513/2014, 42/2015 и 2140/2015

--

С Окръжна прокуратура-Плевен по преписка №1408/2014, пр. Георги Асенов (излишна преписка)

--

С Окръжна прокуратура-Плевен по преписка №1513/2014, пр. Красимир Ячев (една от многото излишни преписки)

-

С Окръжна прокуратура-Плевен по преписка №42/2015, пр. Йорданка Антонова. Това е първият прокурор, който даде указания на РП-Плевен още на 25.03.2015 да разследват нотариус 007. Вторият е от ВАП - на 10.11.2015. Други засега няма. За съжаление РП-Плевен хвърли указанията им в кошчето за боклук, образно казано, а ВАП и ОП-Плевен изгубиха интерес веднага, след като дадоха указанията си, което беше грешка. По-късно окр. пр. Антонова допусна още две грешки, и двете сериозни. Едната е, че на 07.07.2015 потвърди (стр. 1 и стр. 2) отказа на набл. прокурор да предяви иск по чл. 537, ал. 3 от ГПК, а другата - че на 25.01.2016 изпрати в РС-Плевен едно благодарствено писъмце до набл. прокурор, като го представи за възражения от пострадалата срещу постановлението за второто прекратяване на ДП - вж петия пример в списъка с ПРИМЕРИ ЗА ШИРЕЩАТА СЕ ПРАВНА НЕГРАМОТНОСТ В СРЕДИТЕ НА ПРАВОСЪДНАТА НИ СИСТЕМА

ГПК, чл. 537, ал. 3. Прокурорът може да предяви иск за отменяне на издадения акт, когато е постановен в нарушение на закона.

--

С Окръжна прокуратура-Плевен по преписка №2140/2015, пр. Снежана Георгиева Това е окръжният прокурор, който потвърди на 31.08.2015 (стр. 1 и стр. 2) заблуденото постановление от 16.01.2015  по пр. 6989/14 на пр. Дияна Илиева от РП-Плевен за отказ да образува ДП.

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/741

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.