28.09.2023 Второ напомняне до МП за жалбата от 30.05.2023

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

Subject:

Re: жалба срещу съдия по вписванията

Date:

Thu, 28 Sep 2023 13:47:13 +0300

From:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization:

Softis

To:

priemna_mail <priemna_mail@justice.government.bg>

.

Уважаеми служители от приемна на МП,

.

Бихте ли моля проверили, дали има решение по жалбата ми до МП от 30.05.2023 срещу съдия по вписванията към РС-Плевен? Съгл. чл. 43, ал. 1 от Устройствения правилник на МП ("Чл. 43. (1) Решението по сигнала се взема най-късно в срок два месеца от постъпването му. Решението по сигнала е писмено, мотивира се и се съобщава на подателя в 7-дневен срок от постановяването му."), отдавна вече би трябвало да има, но аз все още не съм уведомена, може би поради това, че жалбата ми е била регистрирана едва на 26.07.2023 при допълването ѝ с ново обстоятелство или може би се счита за регистрирана чак на 15.08.2023 при първото ми напомняне, че още не съм получила отговор, видно от приложените 3 придружаващи имейли и обратни разписки към тях, респ. от 30 май, 26 юли и 15 авг. 2023 г. (приложения 1-3). В тази връзка, най-учтиво моля днешното ми напомняне, второ по ред, да не бъде регистрирано като поредна жалба, за да не се наложи да чакам още 2 месеца докъм декември т.г. Повтарям - жалбата е от 30.05.2023, като е допълнена на 26.07.2023 г. На 15 авг. просто попитах, дали има решение по нея. Същото правя и днес - просто питам (напомням) за подадена преди 4 месеца жалба, допълнена с ново обствоятелство преди 2 месеца.

Благодаря предварително.

С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова, 66 г.
гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80
Моб. тел. 0888 60 90 72, Електронна поща:
rennie@softisbg.com

.

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2660

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.