24.02.2023 До АВ с копие до МП

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба

-

Резюме. Моля да се пренесе заличаването на възбраната от закритата партида в новооткритите. (Тогава не знаех, че това е невъзможно. Данните се пренасят един-единствен път - в деня на закриването на партидата - чл. 66, ал. 3 ЗКИР "Вещните права, ипотеките и другите вещни тежести върху разделения имот се вписват в новообразуваните партиди.". Но след като партидата вече е закрита - на 10.05.2021 г. в случая, никакви данни не могат нито да се пренасят от нея, нито да се нанасят в нея, бел. блогър, 08.12.2023)

Subject:

Re: Писмо във връзка с некоректно вписване в имотни партиди в Служба по вписванията - гр. Плевен

Date:

Fri, 24 Feb 2023 15:11:30 +0200

From:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization:

Softis

To:

daniela.miteva@registryagency.bg, office@registryagency.bg, priemna@justice.government.bg


.

До: Госпожа Даниела Митева,
Изпълнителен директор на
Агенция по вписванията - гр. София

Копие до: Министерство на правосъдието - гр. София (по рег. № 94-Р-123 #14/02.02.2023)

Отн. Неoтразяване на частично заличаване на възбрана, наложена от КПКОНПИ, в част"Д" на партиди 296512 и 296513 (приложени разпечатки от 24.02.2023)
.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИТЕВА,
На Ваш 94-00-63/24.02.2023 г.
.
Благодаря за писмото Ви от днес, 24.02.2023 г. (датата на писмото е 23-ти, получено е на 24-ти в 8:18 ч., бел.блогър), с което ме уведомявате, че  "С обезпечителната заповед от Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), вписана в Служба по вписванията - гр. Плевен под дв. вх. No 979/12.02.2019 г., акт No 79, том No 1/ 12.02.2019 г., е наложена възбрана на имот от 43,800 кв. м. с помощна партида No 21374. По молба на Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) от 12.01.2023 г. е вписано частично заличаване на възбрана въз основа на влязло в сила на 12.12.2022 г. Определение No 260200/04.11.2022 г. по ч.гр.д. No 83/2019 г. по описа на Окръжен съд - Добрич, с което частично е отменено допуснатото с определение No 105/06.02.2019 г. обезпечение на бъдещ иск на КПКОНПИ. Искането за заличаване на възбраната също е по отношение на поземлен имот с начин на трайно ползване нива, с площ на имота от 43,800 кв. м., находящ се в землището на с. Ставерци, общ. Долна Митрополия, в местността „Кожухарова Круша". Предвид гореизложеното, заличаването е направено по начина, по който е отбелязано в акта за заличаване, предвид което НЕ Е НАЛИЦЕ ОСНОВАНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ПОМОЩНИ ПАРТИДИ с No 296512 и No 296513." (главните букви мои,  бел. моя)
.
Разбира се, че "не е налице основание за вписване на помощни партиди с No 296512 и No 296513", тъй като те вече са вписани в закритата помощна имотна партида 21374 (в края на юли, когато закритата партида за кратко време беше достъпна в ЕПЗЕУ, се видя, че не са вписани в нея, а е трябвало да бъдат съгл. чл. 66, ал. 2 ЗКИР: "В партидата на разделения имот се вписват номерата на партидите и идентификаторите от кадастъра на новообразуваните имоти и тя се закрива.", бел. блогър). Остава само да се пренесе вписаното от закритата партида в новооткритите, а именно в част "Д" на партида 296512 и в част "Д" на партида 296513, за което най-учтиво Ви моля. Точно както е станало на 10.05.2021 г. , когато в част "Д" на новооткритите партиди е пренесено налагането на възбраната от КПКОНПИ. (пренасянето е съгл. чл. 66, ал. 3 ЗКИР: "Вещните права, ипотеките и другите вещни тежести върху разделения имот се вписват в новообразуваните партиди.", бел. блогър)
.
Ето как изглежда част "Д" на новооткритите партиди 296512 и 296513:
.
Помощна имотна партида № 296512 (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
ЧАСТ "Д" ДАННИ ЗА ВЪЗБРАНИТЕ (ТУК Е ОТРАЗЕНО САМО НАЛАГАНЕТО НА ВЪЗБРАНАТА на 12.02.2019 г. МОЛЯ ДА СЕ ОТРАЗИ И ЗАЛИЧАВАНЕТО Й на 12.01.2023, бел. моя)
Партида № 296512, Идентификатор 68607.213.124
1. Вид: За имота
Налагане на възбрана в/у недвижим имот или вещно право (ДОПК)
Налагане на възбрана:
979 от 2019 г.
вх. № 991 / 2/12/2019 на службата по вписванията
Наложена на: 12.02.2019 г.
2. Вид: За имота
Налагане на възбрана в/у недвижим имот или вещно право (ГПК,НПК)
Налагане на възбрана:
3535 от 2018 г.
вх. № 3538 / 4/16/2018 на службата по вписванията
Наложена на: 16.04.2018 г.
Съдия по вписванията:
Служител:
Дата, подпис и печат
.
Помощна имотна партида № 296513 (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
ЧАСТ "Д" ДАННИ ЗА ВЪЗБРАНИТЕ (И ТУК Е ОТРАЗЕНО САМО НАЛАГАНЕТО НА ВЪЗБРАНАТА на 12.02.2019 г. МОЛЯ ДА СЕ ОТРАЗИ И ЗАЛИЧАВАНЕТО Й на 12.01.2023, бел. моя)
Партида № 296513, Идентификатор 68607.213.125
1. Вид: За имота
Налагане на възбрана в/у недвижим имот или вещно право (ДОПК)
Налагане на възбрана:
979 от 2019 г.
вх. № 991 / 2/12/2019 на службата по вписванията
Наложена на: 12.02.2019 г.
2. Вид: За имота
Налагане на възбрана в/у недвижим имот или вещно право (ГПК,НПК)
Налагане на възбрана:
3535 от 2018 г.
вх. № 3538 / 4/16/2018 на службата по вписванията
Наложена на: 16.04.2018 г.
Съдия по вписванията:
.
В горните две партиди трябва само да се добави заличаването на възбраната, както е направено за другите три наши имота, които също бяха възбранени от КПКОНПИ на 12.02.2019 г. и на 12.01.2023 възбраната върху тях също беше заличена, видно от отразеното в част „Д" на имотни партиди 21368, 21378 и 177754, а именно:

Помощна имотна партида № 21368 (ПРИЛОЖЕНИЕ 3)
ЧАСТ "Д" ДАННИ ЗА ВЪЗБРАНИТЕ (ТУК КОРЕКТНО Е ОТРАЗЕНО И НАЛАГАНЕТО, И ЗАЛИЧАВАНЕТО НА ВЪЗБРАНАТА, бел. моя)
Партида № 21368, Идентификатор 68607.71.22
1. Вид: За имота
Частично заличаване на възбрана от адм. орган
Заличаване на възбрана:
198 от 2023 г.
вх. № 199 / 1/12/2023 на службата по вписванията
2. Вид: За имота
Налагане на възбрана в/у недвижим имот или вещно право (ДОПК)
Налагане на възбрана:
979 от 2019 г.
вх. № 991 / 2/12/2019 на службата по вписванията
Наложена на: 12.02.2019 г.
3. Вид: За имота
Налагане на възбрана в/у недвижим имот или вещно право (ГПК,НПК)
Налагане на възбрана:
3535 от 2018 г.
вх. № 3538 / 4/16/2018 на службата по вписванията
Наложена на: 16.04.2018 г.
Съдия по вписванията:
Служител:
Дата, подпис и печат
.
Помощна имотна партида № 21378 (ПРИЛОЖЕНИЕ 4)
ЧАСТ "Д" ДАННИ ЗА ВЪЗБРАНИТЕ (ТУК КОРЕКТНО Е ОТРАЗЕНО И НАЛАГАНЕТО, И ЗАЛИЧАВАНЕТО НА ВЪЗБРАНАТА, бел. моя)
Партида № 21378, Идентификатор 68607.269.20
1. Вид: За имота
Частично заличаване на възбрана от адм. орган
Заличаване на възбрана:
198 от 2023 г.
вх. № 199 / 1/12/2023 на службата по вписванията
2. Вид: За имота
Налагане на възбрана в/у недвижим имот или вещно право (ДОПК)
Налагане на възбрана:
979 от 2019 г.
вх. № 991 / 2/12/2019 на службата по вписванията
Наложена на: 12.02.2019 г.
3. Вид: За имота
Налагане на възбрана в/у недвижим имот или вещно право (ГПК,НПК)
Налагане на възбрана:
3535 от 2018 г.
вх. № 3538 / 4/16/2018 на службата по вписванията
Наложена на: 16.04.2018 г.
Съдия по вписванията:
Служител:
Дата, подпис и печат

Помощна имотна партида № 177754 (ПРИЛОЖЕНИЕ 5)
ЧАСТ "Д" ДАННИ ЗА ВЪЗБРАНИТЕ (ТУК КОРЕКТНО Е ОТРАЗЕНО И НАЛАГАНЕТО, И ЗАЛИЧАВАНЕТО НА ВЪЗБРАНАТА, бел. моя)
Партида № 177754, Идентификатор 68607.353.6
1. Вид: За имота
Частично заличаване на възбрана от адм. орган
Заличаване на възбрана:
198 от 2023 г.
вх. № 199 / 1/12/2023 на службата по вписванията
2. Вид: За имота
Налагане на възбрана в/у недвижим имот или вещно право (ДОПК)
Налагане на възбрана:
979 от 2019 г.
вх. № 991 / 2/12/2019 на службата по вписванията
Наложена на: 12.02.2019 г.
3. Вид: За имота
Налагане на възбрана в/у недвижим имот или вещно право (ГПК,НПК)
Налагане на възбрана:
3535 от 2018 г.
вх. № 3538 / 4/16/2018 на службата по вписванията
Наложена на: 16.04.2018 г.
Съдия по вписванията:
Служител:
Дата, подпис и печат

.
В заключение, най-учтиво моля за Вашето компетентно съдействие при отразяване заличаването на възбраната - акт No 199 с двойно вх. No 198 от 12.01.2023 г., акт No 45, том 1/12.01.2023 г. Служба по вписвания град Плевен - ВЪВ част "Д" на имотна партида 296512 и ВЪВ част "Д" на имотна партида 296513.

.

Още веднъж благодаря.
.
С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова, 65 г.
гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80
моб. тел. 0888 60 90 72, ел.поща: rennie@softisbg.com
ПРИЛОЖЕНИЯ 5 бр. съгл. текста
1. Помощна имотна партида № 296512 - разпечатка от днес, 24.02.2023 (тук все още не е отразено заличаването)
2. Помощна имотна партида № 296512 - разпечатка от днес, 24.02.2023 (тук все още не е отразено заличаването)
3. Помощна имотна партида № 21368 (тук всичко е наред)
4. Помощна имотна партида № 21378 (тук всичко е наред)
5. Помощна имотна партида № 177754 (тук всичко е наред)

.

Начало на блога


Обратно към Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молбаNo TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2629

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.