Из Протокол на ВСС № 10 от 25.02.2016

Начало на блога

Тази статия е част от материалите за мудното правосъдие и некомпетентните магистрати

-

Източник: http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/10/protokol10-25_02_2016.pdf

-

стр.110-112

СВЕТЛА ПЕТКОВА: Колеги, аз мисля, че това е поредния случай, където ние най - формално приемаме данните от Инспектората и от министъра на правосъдието за изплатени обезщетения за забавено правосъдие, които са в много големи суми и този път дори нещо повече - този път в анализа, който комисията ни предлага дори няма и мерки, препраща към изпълнение на задълеженията по протоколи от 2013 г. и тъй като казва няма изменения, а г - жа Карагьозова дори не ни и припомни какви бяха тези мер ки, но аз ще ви ги припомня - да се препоръча на административните ръководители да следят да няма забави и т.н., но това е от 2013 г. Сега забавите продължават. Не може да ни успокоява обстоятелството, че имаме по - малък брой основателни заявления, но в същ ото време имаме такива драстични случаи на забавяне, по които няма пак никакви данни. Затова аз не считам, че това е един ефективен анализ и ще използвам думата на министъра на правосъдието, екс - министъра, това е едно „замитане" на случая. Тук точно се зам ита, замита се и ние в случая, на мен лично не ми е ясно и нека тогава ако г - жа Карагьозова може да обясни, ако не предлагам процесуално да не приемаме анализа по точка, мисля, че беше по точка 3 от решението, което ни се предлага. Така, че едното е по точка 1 данните от Инспектората, по точка 3 да не приемаме този анализ и да задължим, да върнем на комисията да направи един ефективен анализ с конкретни данни, особено за забавените случаи, а също така и случаите, които казва, че по вина на липса на, то не е професионално, ами на знания, липса на знания и т.н., и опит, има тук констатации, които в крайна сметка ще се окаже, че на тези магистрати, които са разглеждали тези дела, с които е констатирано тук, че недостатъчно са им знанията ние може би сме им дали „много добра" атестационна оценка. Затова правя предложение да върнем в частта по точка 3 на решението анализа, за да се предложи отделно от комисията.

ДИМИТЪР УЗУНОВ: Заповядайте, г - жо Карагьозова.

ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА: Ние не за първи път водим тази дискусия, г-жа Петкова и друг път е поддържала становището, че едва ли не трябва да се търси някаква отговорност на магистратите, постановили тези забавени актове, много пъти сме го дискутирали, нека да не се връщаме към тези стари дискусии, които не носят нищо ново. Само затова не предлага ме нови мерки, защото те са набелязани в последното решение от декември 2015 г.

ДИМИТЪР УЗУНОВ: Заповядайте, г - жо Петкова!

СВЕТЛА ПЕТКОВА: Благодаря. Стари дискусии, които не носят нищо ново. Това е гениален извод, защото тези дискусии са повдигани тогава като основателни и в крайна сметка нищо ново, да, пак продължаваме да плащаме 177 хиляди 220 лв., 180 хиляди лева сме платили за забавено правосъдие и то за някакъв период от 1 април до 30.06. и след това от 1 април до 30 септември, за половин година ние с ме платили близо 800 хиляди лева и това - нищо ново! И това няма да ни отвори очите ние поне да видим по тези забавени дела, с 20 - годишна давност и абсолютно просрочени защо само така общо причините, но без да знаем дори имената и казах - тези хора вероятно ги атестираме с „много добра" оценка. Аз не искам наказание, но поне да знаем кои са тези хора, които с 20 години забавят дела и ние носим последиците и след това в доклада на Европейската комисия ще има констатации. Ами ще продължава да има!

...

стр. 115

МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА: Колеги, аз доколкото разбрах предложението на г - жа Петкова се състоеше в две части - да се направи анализ на тези с драстично забавяне и втората част - все пак ВСС да се запознае с имената на магистратите, допуснали тези забави. Аз отворих само на страница 77 случайно, попаднах на това дело, искам да споделя с вас какво установих - касае се за дело продължило 14 години за съдебна делба. При повторното разглеждане на делото във въззивна инстанция в Софийски градски съд производството е продължило 6 години и 8 месеца, като са проведени само 7 заседания, т.е. по едно заседание на година, насрочени през необосновано дълги периоди от време, ход на делото е даден, ход на делото е даден 3 години и 4 месеца след образуването му. За какво говорим!!!

-

Начало на блога

Тази статия е част от материалите за мудното правосъдие и некомпетентните магистрати

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1779

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.