Засилва се контролът върху дейността на нотариусите

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

Публикувано във факти.бг, 14.03.2003 г.: Засилва се контролът върху дейността на нотариусите

Публикувано във факти.бг:
Публикувано във факти.бг: Публикувано във факти.бг:

Най-дискутиран беше въпросът за бройката нотариуси.
Още при предходното променяне на закона се създаде изкуствено критерият, който и в момента не е обективен - един нотариус на 10 000 жители. Столичани са под милион, а местата са за 1 200 000 жители със 119 нотариуса. И са заети на 100 %. Според нотариус Катранджиев бройката на 20 000 можеше да се приеме.
От новите текстове потърпевши ще са хората от провинцията. В по-малките населени места кметът може да извършва част от функциите на нотариуса. Преди промените можеха да заверяват договори, моторни превозни средства, не събираха такси и имаше големи проблеми. С промените в нормативния акт законодателят дава право на кмета да извършва само най-неотложните действия - подписи на документи, едностранни актове, които не подлежат на вписване и не пораждат права.Една от промените, които предложихме, но законодателят не я прие, беше да се завишат критериите на бъдещите кандидати, като например да са психически устойчиви, да не са освобождавани от заемана длъжност на съдия, прокурор. Не е добре и че не се увеличи изискуемият минимален стаж за кандидати от 3 на 5 години. За 5 години кандидатът придобива по-висока професионална квалификация и отговорност.
Отсега нататък
нотариусите могат да имат само по един помощник
Това предложение е било направено от самата гилдия. Някои си позволяваха по двама-трима с оглед на работата и възможностите им, поясни Катранджиев. Не дотам положителното е, че много изчерпателно са посочени нещата, които не може да прави помощник-нотариусът. Той може да извършва само елементарните нотариални удостоверения - на подпис и на дата. Можеше да остане разрешението да заверяват завещание и заличаване на ипотека, като по-динамични. В 6-месечен срок от влизане в сила на промените в закона нотариусите са длъжни да прекратят договорните си отношения с помощник-нотариусите, ако са повече от един, като ги уведомят за това с 30-дневно предизвестие.
Нотариусите по заместване ще трябва да се явяват на изпит пред атестационна комисия и ще могат да заместват титуляра само до две години. Това е доста по-тромава процедура. Заместването става най-вече при чрезвичайни обстоятелства, като например заболяване. Тогава заместникът му трябва да поеме работата колкото се може по-бързо. А сега ще е необходимо повече от месец, за да се назначи някой по заместване, смята Катранджиев. Промените в закона бяха наложителни. Те внасят допълнителен ред и яснота в работата ни, допълни Катранджиев.
Публикувано във факти.бг: Публикувано във факти.бг: С промените в Закона за нотариусите и нотариалната дейност се засилва контролът от страна на държавата, в частност на Министерство на правосъдието, върху дейността на нотариусите в страната. Предложението за по-сериозен контрол идва от самата гилдия, обясни нотариус Красимир Катранджиев. Ние сме една от малкото организации, да не кажа и единствената, която искаше
засилен контрол и завишени санкции
Според него практиката е посочила, че има резон в по-сериозните наказания.В Закона е създадена нова глава, озаглавена "Контрол върху дейността на нотариуса". Там е посочено, че министърът на правосъдието упражнява контрол върху работата на всеки нотариус за изпълнение на закона и устава на Нотариалната камара. Министърът е този, които може да наложи проверка върху дейността на нотариуса, позовавайки се на сигнал или жалба на заинтересовано лице, както и по предложение на Съвета на нотариусите.
Законът предвижда вече освен порицание, предупреждение за лишаване от правоспособност, лишаване от правоспособност за срок от 3 месеца до 5 години и парична санкция в размер от 100 до 1000 лв. Средствата от глоби ще се събират в полза на Нотариалната камара.
Въвежда се нова фигура - инспектор-нотариус.
Това ще бъдат професионалисти от нашата гилдия, които ще извършват проверките, поясни нотариус Катранджиев. Досега контролът беше вътрешноведомствен.
Инспектор-нотариусите се одобряват от министъра на правосъдието по списък, предложен от нотариалните колегии и утвърден от Съвета на нотариусите. Те трябва да имат повече от 10 години юридически стаж, от които минимум 3 като нотариус. Инспекторите се избират от общото събрание на съответната нотариална колегия.Най-хубавото сред промените е, че вече действащ нотариус може да бъде преместван в друг район, стига да се аргументира и да има причина за това, е мнението на нотариус Катранджиев. И досега това можеше да стане, но след доста дълга процедура, което предвиждаше ново явяване на конкурс, обявяване на места и други. Сега преместването може да стане по усмотрение на министъра на правосъдието. Той трябва да се произнесе с решение до 14 дни след направеното искане. Това е заимствано от чуждия опит.
Промените в закона премахват съществуващия досега порочен кръг при избор на членове на Съвета на нотариусите. Стигало се до 10-12 гласувания, докато се избере нов член. Съгласно промените за избрани се считат кандидатите, които са получили най-много гласове. При равенство на гласовете за избран се смята кандидатът с по-голям юридически стаж.

Най-дискутиран беше въпросът за бройката нотариуси.
Още при предходното променяне на закона се създаде изкуствено критерият, който и в момента не е обективен - един нотариус на 10 000 жители. Столичани са под милион, а местата са за 1 200 000 жители със 119 нотариуса. И са заети на 100 %. Според нотариус Катранджиев бройката на 20 000 можеше да се приеме.
От новите текстове потърпевши ще са хората от провинцията. В по-малките населени места кметът може да извършва част от функциите на нотариуса. Преди промените можеха да заверяват договори, моторни превозни средства, не събираха такси и имаше големи проблеми. С промените в нормативния акт законодателят дава право на кмета да извършва само най-неотложните действия - подписи на документи, едностранни актове, които не подлежат на вписване и не пораждат права.Една от промените, които предложихме, но законодателят не я прие, беше да се завишат критериите на бъдещите кандидати, като например да са психически устойчиви, да не са освобождавани от заемана длъжност на съдия, прокурор. Не е добре и че не се увеличи изискуемият минимален стаж за кандидати от 3 на 5 години. За 5 години кандидатът придобива по-висока професионална квалификация и отговорност.
Отсега нататък
нотариусите могат да имат само по един помощник
Това предложение е било направено от самата гилдия. Някои си позволяваха по двама-трима с оглед на работата и възможностите им, поясни Катранджиев. Не дотам положителното е, че много изчерпателно са посочени нещата, които не може да прави помощник-нотариусът. Той може да извършва само елементарните нотариални удостоверения - на подпис и на дата. Можеше да остане разрешението да заверяват завещание и заличаване на ипотека, като по-динамични. В 6-месечен срок от влизане в сила на промените в закона нотариусите са длъжни да прекратят договорните си отношения с помощник-нотариусите, ако са повече от един, като ги уведомят за това с 30-дневно предизвестие.
Нотариусите по заместване ще трябва да се явяват на изпит пред атестационна комисия и ще могат да заместват титуляра само до две години. Това е доста по-тромава процедура. Заместването става най-вече при чрезвичайни обстоятелства, като например заболяване. Тогава заместникът му трябва да поеме работата колкото се може по-бързо. А сега ще е необходимо повече от месец, за да се назначи някой по заместване, смята Катранджиев. Промените в закона бяха наложителни. Те внасят допълнителен ред и яснота в работата ни, допълни Катранджиев.

-

През 2003 нотариус Красимир Катранджиев реди сладки приказки за засиления контрол, а през 2015, когато го уведомих за липсата на контрол върху дейността на Иванов 007, смутено замълча. Вж кореспонденцията ми с Нотариалната камара

-.

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/897

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.