Мои телефонни разговори: с лъже-пълномощника, с майка му, с брат му и с апел. прокурор

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към всички информативни материали

-

20.04.2013  С Райна, "купувачката", майка на псевдо-пълномощника. Не си спомня да е ходила на нотариус. Записът е предоставен на Прокуратурата.

-

14.05.2013 Със Станимир, псевдо-пълномощника. Предлага да ми преведе 25 000 лв. по банков път. Отказвам. Обещава да развали сделката. Записът е предоставен на Прокуратурата.

-

 31.10.2014 С инж.-лесовъд Валентин Кожухаров, брат на Станимир. Обяснява, че през 2012 е получил от Станимир нот. акт за 3-те дка гора на майка ми. Записът е предоставен на Прокуратурата.

-

15.05.2017 Разговор с пр. Лещаков от ВТАП - казва, че се работи сериозно по нашия случай.

-

 

 

 

Обратно към всички информативни материали

 

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1074

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.