Номерът с командироването на магистратите

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Тази статия е част от материалите за мудното правосъдие и некомпетентните магистрати

-

 

Р. Стоянова

22.02.2017

-

Преди няколко дни научих от админ. р-л на РП-Плевен, че нашата наблюдаваща прокурорка Цонка Кичева е била командирована в РП-Пловдив и потърсих информация за командироването на магистрати. Така попаднах на статия в "Правен свят" от 2013 г. под заглавие "ВСС в опит да внесе ред в командироването на магистрати"

-
От статията научих, че идеята на командироването е да се изпращат прокурори от по-слабо натоварени прокуратури в по-тежко натоварени. Няма лошо.

-

Ето какво е казала председателят на СГС пред "Правен свят": „Аз, например, не съм командировала магистрат, което да засегне натовареността на района, от който идва. Напротив, командировала съм от райони, в които ми казват - ние имаме ниска натовареност, няма проблем да дадем кандидат. Повече от половината от командированите в СГС съдии са от страната, не от Софийския районен съд"

Чудесно, наистина.

-

После намерих още една статия, по-нова - от 2015 г., във в. "Сега":
"Командироването е задната врата за повишения в съдебната власт"
с подзаглавие "239 магистрати заемат временно по-добри позиции, без да са ходили на конкурс. "Временното" положение по волята на шефовете в системата понякога продължава с години"

"Когато един съдия или прокурор е временно повишен, без конкурс, а по волята на шефа на звеното - пише в статията, - в общия случай целта му ще е да запази това благоприятно положение възможно най-дълго. Затова командированите магистрати са по-податливи на натиск от ръководителите си и тяхната безпристрастност и обективност може много лесно да бъде атакувана. Любопитен факт е, че когато неотдавна ескалира напрежение срещу ръководството на Софийския градски съд и част от магистратите в него искаха оставки и проверки, част от обявилите се в подкрепа на ръководството и срещу разбунтувалите се съдии бяха именно командировани техни колеги."

 -


Хм, виж ти каква била работата, си казах.

-

Иначе командироването се извършва напълно законно, има си разпоредби за него в Закона за съдебната власт (ЗСВ). Разработени са и специални правила. ВСС води регистър на командированите. Регистърът е публичен.

От Регистъра на командированите прокурори до 31.01.2017 научих, че РП-Плевен е една от най-натоварените прокуратури в страната. Така например, в мотивите да искат прокурор от РП-Елена, стр. 22, №51, се казва:

-
"Служебна необходимост в РП Плевен при налична щатна численост е 28 прокурори - адм. р-л, 3 бр. зам. адм. р-ли, 21 прокурори и 3 бр. мл. прокурори. Към 01.09.16г. Въпреки наличието на 28 бр.прокурори, реално работещи в РП Плевен прокурори ще бъдат едва 18 бр. РП Плевен представлява най-голямата и най-натоварената прокуратура в рамките на ОП Плевен, което е и една от големите прокуратури в национален мащаб. В АП В. Търново е депозирано предложение на районния прокурор на РП Плевен, с него се иска командироване на прокурор М. Митева от РП Елена в РП Плевен. Прокурор Митева е изразила своето съгласие и желание да бъде командироване в РП Плевен. Налице са всички предпоставки за командироването й до заемането на тази длъжност след проведен конкурс за нея."

-

А в мотивите да искат младши прокурор от РП-Враца, стр. 22, №53:
"Предложение от административния ръководител на РП Плевен и преценка за необходимост, свързана с отсъствие на 2-ма прокурори от РП Плевен - в отпуск по майчинство и един свободен щат, наличие на предпоставките за командироване на младши прокурор при стаж над една година, включително и на свободен щат."

-

Е, ми щом не е запълнен щатът в РП-Плевен и не достигат прокурори, ще искат да им изпратят от други места, естествено.

-

В същото време  обаче от РП-Плевен изпращат:
-прокурор в РП Сливница (стр. 26, №62) - поради кадрова неосигуреност в Сливница;
-прокурор в ОП-Плевен (стр.26, №63) - понеже от ОП-Плевен пък командировали двама в СГП и се оголили;
-прокурор в РП Никопол (стр. 27, №64) - поради кадрова неосигуреност в Никопол;
-мл. прокурор в РП-Пловдив (стр.27, №66) - това е нашата набл. прокурорка.

-


Мл. пр. Цонка Кичева е изпратена в Пловдив по заповед на гл. прокурор със следните мотиви:

-


"Във връзка с постъпило предложение от административния ръководител на РП Пловдив за командироване на свободен щат в РП Пловдив на Цонка Ив.Кичева - младши прокурор в РП Плевен и след преценка за необходимост, получено становището от административния ръководител на РП-Плевен, който изразява съгласие за командироването, наличието на предпоставките за командироване на младши прокурор при стаж над една година, включително и на свободен щат."

-

Я какъв ценен кадър била наша Цонка! Поискали са я поименно и то на свободен щат! Дали ще се върне? Едва ли. Но друго нещо ми е чудно на мен - като имат свободен щат в Пловдив, защо не обявят конкурс?

-

Май вярно ще излезе, че командироването се използва за заобикаляне на изискването за обявяване на конкурс. И най-вече - за наказване на непослушните и награждаване на послушните.

-

Не знам дали мл. пр. Цонка К. е била наградена или наказана с командироването си в РП-Пловдив, но от регистъра разбрах, че заповедта на Главния е още от 18.10.2016. Започнала е работа в РП-Пловдив на 01.11.2016. Ние научихме чак през февруари 2017 и то след като няколко пъти попитахме кога ще получим постановлението от 03.01.2017 за спиране на ДП-то. Оказа се, че месеци наред не сме и подозирали, че сме "осиротели". А постановлението все още не сме го получили (днес е 22.02.2017).

-

От месец и половина тече междуведомствена кореспонденция за изясняване на въпроса, дали е спряно ДП-то или не е спряно. За периода от 10.01.2017 до 21.02.2017 горестоящите прокуратури изпратиха общо 10 бр. писма до РП-Плевен с указания за изпращане на постановлението и спазване разпоредбите на НПК: 3 бр. от ОП-Плевен: 1, 2 , 3, 6 бр. от ВТАП: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 1 бр. от ВКП. Отговор няма.  

-

 Междувременно, щом разбрах, че Цонка Кичева вече не е прокурор в РП-Плевен, потърсих името й в комбинация с РП-Пловдив и попаднах на съдебно заседание от 04.11.2016, в което е участвала - НОХД за наркотици. Сключили са споразумение. Това е само три дни след първия й работен ден! Изнанадваща бързина, като се има предвид как мълча половин година по нашия случай - вж кореспонденцията с мл. пр. Кичева по пр. 3624/13 на РП-Плевен.
-

Обратно към материалите за мудното правосъдие и некомпетентните магистрати


 -

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1070

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.