10.03.2015 На нотариуса с "любов"

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Из СТАНОВИЩЕ в защита на внесения от адвокатите проект за изменение и допълнение на ЗА"

(ако линкът не се отваря, натисни тук)

-

Резюме. В много страни не е задължително нотариусите да са юристи. Стотици българи са пострадали от имотни измами при сделки, извършени от нотариус без присъствието на адвокат. Само нищожна част от нотариусите, участвали в такива измами, са наказани. Авторът на становището е известен адвокат (според мен, положението е още по-страшно от изложеното в становището, бел. моя, Р.С., 28.12.2016)

 

(вж и становището на нотариусите по същия въпрос, снабдено с няколко мои забележки)

  

Подбрани цитати от становището в защита на проекта за изменение на Закона за адвокатурата:

 

- Нотариални производства: масово извършване на измами при прехвърлителни имотни сделки, изповядани от нотариуси, но без адвокати: продажби, замени, дарения, договори за издръжка и гледане, делби; завещания; масова загуба на имоти вследствие на учредени от нотариуси, но без адвокати ипотеки при „душмански" условия.НОТАРИУСИ

Същината на професионалните задължения на нотариусите е да удостоверяват верността на заявените и случващи се пред тях правни и фактически действия. За това в много страни, в т.ч. САЩ не е задължително нотариусите да са юристи! В тези страни те проверяват самоличността на явилите се пред тях лица и автентичността на положените подписи и само за това носят отговорност. Съдържанието на подписваните от явилите се пред тях лица документи не ги касае - то е работа и задължения на адвокатите или на подписващите документите.

 

           Забележка. У нас нотариусите се бият по гърдите, че били част от т.нар. латински нотариат. Де юре, може и да са членове на международната организация на латинския нотариат. Де факто, обаче, нямат нищо общо с него.

         В страните с латински нотариат нотариусите изискват документите за сделката месец-два предварително (някъде и до шест месеца!), за да имат време да ги огледат спокойно, да изискат още, ако комплектът не е пълен, да направят всички необходими справки и т.н. А у нас нотариусът опрасква сделката за час-два и - честито! Гледайте филма "Да впишеш имот във Франция - от Наполеон досега". Там е показано много добре какво означава латински нотариат: вписването на имота във Франция става след няколкомесечна проверка на безброй документи, един нотариален акт представлява цяло досие на имота с цялата му история, а отговорността за изрядността на документацията и законосъобразността на сделката се носи изцяло от нотариуса.

        Нашенският метод на работа повече прилича на англо-саксонския модел. При него всяка страна си хваща адвокат, подготвя си документите и се подписват пред свидетел, наречен нотариус, само че този нотариус нито е юрист, нито носи отговорност за документите. Той си е обикновен свидетел, затова "изповядването на сделката" пред него става бързо и лесно. Адвокатите са тези, които носят отговорност в случай на спор, като юридически компетентни лица. При нас обаче адвокатите не се подписват и не носят отговорност. Следователно нашият нотариат не е и от англо-саксонския модел. Що за модел е нашият тогава? Модел "ни риба, ни рак"! Правна сигурност - никаква! Вж статията "За отговорността на нотариуса".

         Най-смешното е, че в България не се знае дори какво представлява самият нотариален акт. Масово се нарича "договор". Вж статията "Договор ли е нотариалният акт?", в която се обяснява, че нотариалният акт е официален удостоверителен документ (титул за собственост), продукт на нотариално производство по ГПК, а не договор по ЗЗД.

 

В много страни адвокатите имат право да заверяват подписите върху частни и не подлежащи на вписване документи; на договори, които не подлежат на вписване, като се спазват същите изисквания за специална регистрация и архив, каквито има и към нотариусите, каквото право поискаха да имат и българските адвокати с внесения проект за изменение на ЗА.

У нас законът е възложил на нотариусите редица допълнителни функции. При нотариалното изповядване на прехвърлителни сделки законът им поставя изискване да проверяват дали праводателят е собственик на имота и дали са налице особените изисквания за извършване на сделката.

Особеното е, че нотариусите, като длъжностни лица изпълняващи държавни удостоверителни функции не би следвало да дават консултации, каквото право им дава техния устройствен закон. Те не следва да се поставят в положение да са пристрастни, каквито те явно са, след когато са наети от едната страна по предстоящата нотариална сделка, след като сами, без участието на адвокати изготвят по поръчка на платилото им лице различните видове нотариалните актове, договори за доброволни делби, за продажба на МПС; или наети от наследника, изготвят нотариалното завещание на доведения от него наследодател без присъствието на адвокат на последния. Законът обаче им го позволява и те дават консултации, сами и без адвокати изготвят завещания; по поръчка само на една от страните и без адвокати изготвят различните нотариални актове, договори за делби и изповядват нотариалните сделки по тях.

При тази реална ситуация, поради неучастието на адвокати, стотици граждани бяха измамени и изгубиха имотите си или платените за тях пари, макар, че сделките бяха оформени с писани от нотариуси нотариални актове!? Стотици българи загубиха имотите си след като върху тях, без участие на адвокати бяха учредени ипотеки с писани от нотариуси нотариални актове.

Затова в проекта за изменение и допълнение на ЗА е предвидено нотариалните сделки да стават с участието на адвокатите и същите да имат право при същите условия и ред като тези за нотариусите да извършват част от извършваната от тях работа: след съответната регистрация по ред, определен от министъра на правосъдието, съвместно с Висшия адвокатски съвет, адвокатът да може да удостоверява подписите на частни документи и договори, които не подлежат на вписване, подписите и съдържанието на пълномощни по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите, както и верността на преписи и извлечения от книжа и документи за заверка на преписи от частни и не подлежащи на вписване документи.  • Колко много българи останаха без дом поради имотни измами с извършени от нотариуси, но без адвокат нотариални сделки?

  • Колко много българи останаха без дом поради извършени без адвокат нотариални ипотеки?

  • Колко много българи останаха излъгани при изготвянето от нотариуси, но без адвокат нотариални завещания, договори за доброволна делба?Дали тези нападки [срещу проекта за изменение на ЗА] ще издържат, като им бъде казана истината, че след тези извършени без адвокат сделки и действия по фирмени регистрации, множеството от пострадалите на практика не успя да защити интересите си и да възстанови загубите си при завеждане на съдебни дела?!!

Дали тези нападки ще издържат, като им бъде казана истината, че само нищожна част от участвалите в измамите нотариуси, псевдо счетоводители и други псевдо адвокати или "пенкилер" специалисти бяха лишени от права, наказани, а още по.малко осъдени?!

Дали тези нападки ще издържат, ако бъде изчислена огромната разлика между милионите загуби на измамените на фона на скромните суми от "спестените" адвокатски хонорари?!

Дали въобще хулещите проекта за изменение на ЗА си дават сметка, че от народа и обществото се крият основни статистически данни за това:

-       Колко хора останаха без дом поради имотните измами?

-       На колко хора имотите бяха продажба на безценица от съдебни изпълнители поради сключените пред нотариус, но без адвокати душмански ипотеки?


-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/928

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.