26.10.2016 До омбудсмана

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

 

Резюме. Моля Омбудсмана да изпълни задължението си по чл. 19, ал. 1, т. 11 от Закона за омбудсманa. Писмото е изпратено с копие и до други институции. Поради технически проблем върнато недоставено. Изпратено пак още 3 пъти. Отново върнато недоставено. След това изпратено от е-бланката на Омбудсмана - успешно. Изпратено отделно и до РП-Плевен - също успешно.

Обратната разписка за изпращането от е-бланката на Омбудсмана - съдържа целия текст на писмото

-


Уважаеми Омбудсман,


Благодаря за отговора на жалба №7353  от 25.08.2016, който получих на
21.10.2016.

Жалбата ми обаче беше за липса на отговор на писмо до РП-Плевен от 09.05.2016, с което изпращах копия от нотариалните актове по двете
сделки с обяснителни бележки на грешките в тях и на пропуските в действията на г-н нотариуса при съставянето им, като молех прокурора
да прецени дали става дума за небрежност или престъпление, като евентуално се надявах прокурорът да предяви иск по чл. 537, ал.3 от ГПК за отмяната им. А Вие ми отговаряте, че са Ви информирали (кой и кога, не пишете), че прокуратурата не можела била да се произнесе, "тъй като постановените от нея актове са били обжалвани пред съда." На мен пък отговориха обратното (окр. прокурор Й. Антонова, ОП-Плевен, постановление от 07.07.2015): "Едва след влизане в сила на съответния съдебен акт или акт, изготвен от прокуратурата, следва да се обсъжда, дали сочените нотариални актове са постановени в нарушение на Закона".

              Що се касае до цитираното от Вас писмо изх. №179/08.03.2016 г. на Върховната касационна прокуратура, то съдържа логически несвързана реч, както следва: "по постановлението [...] прокуратурата няма право да се произнесе, защото същото не е било проверено по съдебен ред, а съгласно чл. 243 ал. 9 НПК служебен контрол от страна на горестояща прокуратура може да се извърши само по отношение на постановление, което не е проверено от съда."

          Не знам дали разбирате на какви издевателства е подложена вече четвърта година майка ми (жертва на имотна измама възрастна, болна жена с призната инвалидност 74.5% от 2002 с ТЕЛК) за това, че е имала глупостта да се подпише под пълномощно, без да го погледне. Същевременно, нотариусът, подписал два проекто-нотариални акта за продажба по същия начин - без да ги погледне, се радва на пълна защита от прокуратурата и също се гаври с майка ми (вж. кореспонденцията на майка ми с нотариус 007).  Наистина е невероятно колко глупаво се е държал този плевенски нотариус и колко упорито прокуратурата отказва да обърне внимание на грешките му. Меко казано - грешки.

         Сега изпращам на Вас линк към документите, с които е извършена имотната измама със земите на майка ми в Плевенско, като Ви моля на основание чл. 19, ал. 1, т. 11 от Закона за омбусмана да уведомите органите на прокуратурата за извършено престъпление от общ характер - чл. 311, ал.1 от НК във вр. с чл. 212, ал.2 от НК. Такова престъпление досега не е разглеждано нито от прокуратурата, нито от съда.

      Линк към документите, с които е извършена имотната измама със земите на майка ми:
http://softisbg.com/dannies_blog/dokumenti-ot-notarialnite-dela-007.html

       Ако сметнете  за удачно, можете направо да уведомите където трябва (спецпрокуратурата?), че прокуратурата и съдът в Плевен вече четвърта
година укриват много сериозно престъпление от общ харатер и обществен интерес - посегателство с помощта на нотариус върху частна поземлена
собственост.

             Престъплението накратко: възрастна жена от Варна подписва пълномощно, без да погледне какво подписва (това често се случва), а след това нотариус от Плевен подписва по същия начин два проекто-нотариални акта за покупко-продажба - без да погледне какво подписва (това  не трябва да се случва).

       Малко по-подробно обяснение на престъплението: На 14 и 18 март 2013 г. в кантората на нотариус Иванов 007 - Плевен са били изповядани две покупко-продажби: за около 3 дка гора на 14 март 2013 и за над 50 дка ниви - на 18 март 2013. Продавачът, възрастен жител от гр. Варна (майка ми), е бил представляван  от пълномощник от София с пълномощно от с. Гороцвет, Разградско. Пълномощникът не е представил документите за собственост на майка ми - нотариални актове на нейно име, издадени въз основа на оригинални, влезли в сила решения на ПК, и вписани в Службата по вписванията гр. Плевен. Вместо тях е представил преписи от невписани в СВ-Плевен решения на ПК - същите, въз основа на които са издадени нотариалните актове на майка ми. Решенията се явяват предходни (неактуални) документи за собственост на жертвата на имотна измама (майка ми), които не са вписани и в които липсва името на майка ми. Преписите от тях не са били издадени от оригиналите (документи,
показания) - нещо, което нотариусът е можел да установи, ако ги е бил погледнал. Не ги е погледнал. Не е погледнал и проекто-нотариалните актове за покупко-продажба. А те са гъмжали от грешки: някои технически, други - класически пример за лъжливо документиране по см. на ППВС 3/82 (вж самите нот.актове и обяснителните бележки към тях). Нотариусът не е забелязал нито техническите грешки, нито лъжливото документиране.  Направо ги е подписал. Преди да издава нот. акове, е трябвало поне да впише в Службата по вписванията невписаните решения на ПК, представени в препис - съгл. чл. 586, ал.4 от ГПК, в сила от 2008, но той и това не е направил.

             За пълномощното: в него са дописани  на ръка 4 имота (за нивите, общо над 50-те дка, съдебна експертиза). Почеркът е на пълномощника (съдебна експертиза). Пълномощното е заверено в с. Гороцвет, Разградско, от кмет, осъден в края на 2013 за над 100 неприсъствени заверки и освободен предсрочно от длъжност (документи). Заверката на съдържанието на пълномощното не е отразена в регистъра на кметството (документи), т.е. номерът на заверката на съдържанието е свободно съчинение. Тази неотразена заверка на съдържанието е изписано на ръка. Почеркът е на братовчед от Разград на пълномощника (съдебна експертиза, показания). Този братовчед е познат по лов на кмета на Гороцвет, Разградско (показания).


С уважение и пожелания за успехи в защитата на обществения интерес,Р. Стоянова, 59 г,.дъщеря на пострадала от имотна измама, която нотариусът  е можел да предотврати, а прокуратурата - да разкрие за 2
месеца, колкото е първоначалният срок по НПК

Цялата ми кореспонденция с Омбудсмана за имотната измама, на която стана жертва горката ми възрастна майка :
http://softisbg.com/dannies_blog/corespondentsiya-s-ombudsman.html

Блогът за измамата на майка ми, който водя:
http://softisbg.com/dannies_blog/

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/825

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.