01.06.2017 От омбудсмана

Начало на блога

Това писмо е част от Кореспонденция с Омбудсмана

 

-

Сканиран оригинал

-

    ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

[РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
    ОМБУДСМАН
изх. № 4170/01.06.2017 г.]
                                ДО
                                Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА
                                ул. "Георги Бакалов" № 17, вх. 7, ет. 1,
                                ап. 80
                                гр. Варна 9010


Относно: Жалба № 4170/2017 г. до омбудсмана на Република България

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

    В поредна жалба до институцията на омбудсмана изразявате оплакване, че не сте получила отговор на свое искане, подадено до Специализираната прокуратура на 9 март 2017 г, по електронна поща. Искането е във връзка с ДП №2924/2013 г. вр. с пр.№3624/2013 г. по описа на Районна прокуратура - гр. Плевен.
    Благодаря Ви за изразеното доверие към мен. Както знаете от редовната ни кореспонденция, българският омбудсман няма правомощия да се намесва в работата на правораздавателннте органи по същество, но последователно застъпва и отстоява принципа на добро управление и на добра администрация, което е изведено като самостоятелно право и в Хартата на основните права в Европейския съюз.
    Затова в рамките на своите правомощия се обърнах към административния ръководител на Специализнраната прокуратура прокуратура с искане за извършване на проверка, за резултатите от която, освен омбудсманът, да бъдете информирана и Вие на предоставения от Вас адрес в разумен срок.

С уважение,                        МАЯ МАНОЛОВА (Подпис, не се чете)
                                ОМБУДСМАН НА
                                РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                    (Печат: Администрация, Омбудсман, Република България)                        страница 1 от 1
ул. „Джордж Вашингтон" № 22, София 1202; тел: 02/980 95 10; 02/810 69 55; e-mail: priemna@ombudsman.bg

-

Начало на блога

Това писмо е част от Кореспонденция с Омбудсмана

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1239

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.