Новини по делото за нашата имотна измама: юли 2017

Начало на блога

11.07.2017 До ИВСС Изпращам на Гл. инспектор Точкова възраженията си срещу нейното становище, изпратени преди това до Гл. прокурор, но нестигнали до него поради объркване в деловодството, с молба да му ги предаде или тя самата да ми отговори.

13.07.2017 До кабинета на Главния прокурор - сигнал за престъпление срещу правосъдието в РП-Плевен по ДП 2924/13 пр. 3624/13, препратен на 14.07.2017 до РП-Плевен, ОП-Плевен, ВТАП, ВКП, ИВСС с копие до Представителството на ЕК в България - за сведение и с надеждата, че ще оправдаят оптимистичните думи на Ръководителя на Представителството на ЕК в България, отправени към майка ми две седмици преди смъртта ѝ: "Вярвам, че компетентните институции ще предприемат необходимите мерки по поставените въпроси."

21.07.2017 От апел. прокурор - Лещаков си пее старата песен, че няма основания за намеса, сроковете се били спазвали. Жалко за него! Правеше много добро впечатление в началото.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1271

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.