Адвокати и нотариуси - две различни планети

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

-

16.02.2015

Из статията:

Изрично трябва да се подчертае, че министърът на правосъдието не само осъществява еднозначно изключителен контрол върху работата на нотариусите, но може и пряко да образува дисциплинарно производство, без решение на Съвета на нотариусите. В предложения законопроект възможността за образуване на дисциплинарно производство срещу адвокат е предоставена само на органите на адвокатурата. Вътрешният контрол е несъвместим с искането за предоставяне на държавна публична власт.

Коментар. Министърът на правосъдието бил осъществявал  контрол върху работата на нотариусите ли? Няма такива работи! Вж Пример № 33, както и кореспонденцията ми с Министерство на правосъдието и Инспектората на МП - този Инспекторат на МП би трябвало да контролира нотариусите.

-

Цялата статия: Адвокати и нотариуси - две различни планети

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/921

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.