Предложения на съдиите по вписванията за борба срещу имотните измами - 2011г.

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Източник: "Клуб на съдиите по вписванията" http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=8&t=733

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ИМОТНИТЕ ИЗМАМИ - 2011г.

Тук в т. 2 пише: "констатира се че се извършват прехвърляния на имоти със стари актове -предходни" (като в случая с имотната измама със земите на майка ми през 2013, бел.моя, Р.С.)


І .По отношение нотариални актове

1. С оглед изпълняване на действащата нормативна уредба
- Да се представят копия от актовете за собственост на праводателя пред съдията по вписванията - чл.80 ЗКИР във връзка с чл.82 ЗКИР- с оглед проверка за вписване правата на праводателя като собственик
- прилагане към преписката за вписване на копия от всички приложени при нотариуса документи въз основа на които той е проверил собствеността и правата на имота ,обект на прехвърляне - чл. 77 ЗКИР.
Мотиви: Прилагането на тези текстове е обусловено от факта ,че в по голямата част от страната има влязли в сила кадастрални карти и с оглед постепенното създаване на имотен регистър и създаване на предварителни партиди , следва да започне приложение на конкретни текстове.
По някои видове актове вписването има конститутивно действие -ипотеки ,заличавания и следва да се прилагат документите -основания

2. С оглед правомощията на нотариусите -проверка на собственост преди изповядване на нотариалния акт
- да се изиска като задължителен документ - актуално удостоверение за тежести, копие от което да се прилага към другите доказателства за собственост / констатира се че се извършват прехвърляния на имоти със стари актове -предходни/
- да се въведе като задължителен документ - удостоверение от технически служби по общините -за актуален административен адрес / констатира се ,че се работи с не актуални административни адреси -пресен мой случай

3. по отношение нот. актове за обстоятелствена проверка
- протоколите за разпит на свидетели , както и постановлението въз основа на разпита -по реда на чл.587 ал.2 и 3 ГПК да се извършват от съдията по вписванията.
Мотиви : Разпит на свидетели е било винаги съдебно производство. Съдията по вписванията е представител на съдебно охранителното нотариално производство .До 1998 г. нотариуса е съвместявал и двете функции ,но след промяната на ЗННД ,съдията по вписванията има съдебно контролна функция и следва с оглед на това правомощията му да бъдат увеличени. Тези актове -протокол за разпит, постановление са съдебни актове и извършени от съдия. Ще се постигне по голям респект пред свидетелите и ще намалее лъжесвидетелстването.

Предложение за промяна на текстове
Чл. 587. (1) Когато собственикът на имот няма документ за правото си, той може да се снабди с такъв, след като установи с надлежни писмени доказателства пред нотариуса своето право.
(2) Ако собственикът не разполага с такива доказателства или ако те не са достатъчни, се образува нарочно охранително производство, което се води от съдия по вписванията. В производството се
извършва обстоятелствена проверка за придобиване на собствеността по давност чрез разпит на трима свидетели, посочени от кмета на общината, района или кметството или от определено от него длъжностно лице, в чийто район се намира недвижимият имот. Свидетелите се посочват по указание на собственика и трябва по възможност да бъдат съседи на имота.
(3) Въз основа на доказателствата по ал. 1 и 2 съдията по вписванията се произнася с мотивирано постановление. Ако с него правото на собственост се признава, нотариусът /или съдията по вписванията/ издава на молителя нотариален акт за собственост върху недвижимия имот.
Препоръка : Да се предвиди наказателна отговорност за нотариуса изповядал акт за собственост без извършване на пълна проверка на имот и собственост..
4правомощия на съдии по вписванията ,извършващи нот.функции
Констатира се че колеги изпълняващи нотариални функции нямат достъп до регистрите ,обслужващи нотариусите - т.е. нямат достъп до регистър пълномощни, ГРАО,МВР ,т.е. тези регистри не обслужват дори всички извършващи нотариални функции.
Предложение : да се осигури достъп до тези регистри .

ІІ . По отношение саморъчни завещания

Предлаганият от Нотариалната камара регистър не може да обхване големия брой саморъчни завещания съхранявани в съдилищата ,депозирани до 1998 -преди промяната на ЗННД и фигурата на частния нотариус, както и тези съхранявани в къщи. В момента в служба вписванията се съхраняват книги за съхранени саморъчни завещания с огромен брой ,а постъпващите от нотариусите уведомления за съхранени при тях завещания се регистрират. Поради големия брой частни нотариуси и с оглед съдебно охранителната функция на съдията по вписванията ,както и сезирането му за вписване на издаваните първи преписи / от 2001 г. с промяна на ПВ/
Предложение - саморъчните завещания да постъпват за съхранение само и единствено при съдията по вписванията.Така всички саморъчни завещания ще бъдат на едно място и целия процес - Сега съхранение на стари ,обявяване на стари и първи преписи на всички се извършват от съдията по вписванията - а с това предложение всички саморъчни завещания и целия процес ще е под съдебно охранителните действия на съдията по вписванията.

Предложение за законодателна промяна в Закона за наследството

Чл. 25. (1) Саморъчното завещание трябва да бъде изцяло написано ръкописно от самия завещател, да съдържа означение на датата, когато е съставено, и да е подписано от него. Подписът трябва да бъде поставен след завещателните разпореждания.
(2) Завещанието е действително само в случаите когато е оставено за съхранение при съдия по вписванията към районния съд в затворен плик. В този случай съдията по вписванията съставя протокол върху самия плик. Протоколът се подписва от лицето, което е представило завещанието, и от съдията по вписванията и се завежда в специален регистър.
Чл. 26. (1) Саморъчното завещание, предадено за пазене на съдия по вписванията, може да бъде взето обратно, но само лично от завещателя.
(2) За връщане на завещанието се прави бележка в специалния регистър, която се подписва от завещателя, двама свидетели и съдия по вписванията.
Чл. 27. (1) се отменя.
(2) Всеки заинтересуван може да иска от районния съдия по мястото, където е открито наследството, да определи срок за представяне на завещанието, за да бъде то обявено от нотариуса.
(3) (Попр. - ДВ, бр. 41 от 1949 г.) съдия по вписванията обявява завещанието, като съставя протокол, в който описва състоянието на завещанието и отбелязва за неговото разпечатване. Протоколът се подписва от лицето, което е представило завещанието, и от нотариуса. Към протокола се прилага книгата, на която е написано завещанието, приподписана на всяка страница от същите лица.
/4/ Съдията по вписванията веднага след обявяване на завещанието служебно предприема действия по неговото вписване в имотния регистър.
(4) Когато завещанието е било предадено за пазене у съдия по вписванията (чл. 25, ал. 2), горните разпоредби се изпълняват от онзи съдия по вписванията, у когото се намира завещанието.

ІІІ. По отношение програма Икар

1. Привеждане на водените книги в програмата в съответствие с действащата нормативна уредба -съгласно предложение на БАСВ представено пред МП и Агенция по вписванията
2. Действия при въвеждане на актове и промени в имотите да не се извършват без знанието и само с разпореждане на съдия по вписванията. Практиката показва ,че служителите работят по указания на агенцията без знанието и в нарушение на нормативната уредба .Например - разделяне, обединение на имоти - Тези действия трябва да са подкрепени с доказателства -по реда на чл.77 ЗКИР във връзка с чл.54 ал.1 ЗКИР и съответно разпореждане от съдията по вписванията - на основание чл.280 ЗСВ


ІV ПО ОТНОШЕНИЕ ДЕЙСТВИЯТА НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Съдиите по вписванията вписват огромен кръг актове извън нотариалните
Забелязва се нарастване броя на другите подлежащи за вписване актове- Актове за държавна, общинска собственост ,договори на областна, общинска администрация, решения на поземлени комисии, съдебни решения, възбрани от ДСИ ,ЧСИ, договори за аренда ,наеми, апорти, продажба на търговски предприятия, залози .По много актове вписването има конститутивно действие и се проверяват правата на вносителя-апорт.
За да се постигне целяната правна сигурност и ликвидиране на измами следва да се увеличат правомощията на съдията по вписванията- контролно охранителните му правомощия при вписване на всички различни по вид актове. Конститутивното действие на вписването е най сигурната защита срещу измами. В лицето на съдията по вписванията като представител на съдебното охранително производство е гарантирана държавната превенция срещу измами, -„ Без съд няма охранително производство"-проф. Живко Сталев. В момента капацитета на съдията по вписванията не се използва пълноценно, поради липсата на достатъчно правомощия .Необходимостта от уреждане статута на съдията по вписванията е неразделно свързан и с цялостната концепция за имотен регистър ,залегнала още в решение № 394 /03.10.1994г-. на МС .
В основата й е сигурността и стабилността на немската система, воденето му от специална служба към всеки районен съд, а вписването ще се извършва след преценка и разпореждане на районния съдия, който ръководи тази служба. т. 6 б. Г
Предложения :
1. промяна в ЗСВ -съгласно проекта на МС и мотиви
2. последователно изпълнение на цялостната концепция, имайки като образец на правна сигурност -немската система
Приложение : концепция за система на поземлен регистър в Република България

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/844

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.