Шанс за делата за имотни измами

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

Шанс за делата за имотни измами

Според авторите на промяната тя ще реши и друг проблем, който поставя действащата разпоредба - ще е ясно кой е пострадалият от имотната измама. Сега се спори дали това е човекът, на когото незаконно е отнето жилището, или този, който го е купил от измамниците, т.нар. трето добросъвестно лице. Ако тази разпоредба влезе в сила, ще е ясно, че жертвата е собственикът на имота, а този, който го платил на измамниците, ще има право да си търси правата по граждански път.

-

Коментар

Разпоредбата влезе в сила, но шансът пак не е голям. Ето какво казва проф. Раймундов, най-големият капацитет по въпрос, авторът на книгата "Документни имотни измами" (2013 г.):

"Със Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, обнародван в „Държавен вестник", бр. 26 от 6 април 2010 г., в чл. 212, ал. 1 от НК в предмета на документната измама - след близо 17 години - отново бе включено недвижимото имущество.        

Още преди това в теорията и обществената практика бяха формулирани следните проблеми, несъответствия и затруднения при евентуалното приложение на съставите за документна измама по чл. 212, ал. 1 и ал. 2 от НК с предмет недвижимо имущество:
        1. Пострадалият не знае и не може да знае за измамата с предмет собствения му недвижим имот. Ето защо той не може да бъде въведен в заблуждение и не може да бъде обект на измамливите действия. Това прави имотната измама несъставомерно деяние независимо от законодателните промени през 2010 година."

             Още информация за затрудненията при приложението на съставите за документна измама по чл. 212, ал. 1 и ал. 2 ще намерите в статиите "До април 2010 г. борбата срещу имотната мафия беше обречена на провал. Ами сега?" (автор Иван Рачев, в. "Строител", 2011) и "Адресат на измамата при престъпление по чл. 212, ал. 1 от НК" .

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1063

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.