Нова инструкция срещу "кражбата на фирми"

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

-

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

Нова инструкция срещу "кражбата на фирми"

Параграф22 Weekly, 16.02.2017, автор: Ирина Матева

-

Нова инструкция детайлизира задълженията, които служителите от Агенцията по вписванията (АВ) имат при регистрация на фирмени промени, за които вече се изисква нотариално удостоверяване на документи - едновременно на подписите и съдържанието им. Инструкцията вече е пусната за обществено обсъждане на сайта на правосъдното министерство.

Най-общо алгоритъмът ще е следният: когато пред служителите бъдат заявени за вписване обстоятелства, за които вече се иска нотариална заверка (например сделка за прехвърляне на фирмени дялове или решение за смяна на управител), служителят веднага трябва да направи проверка в регистър "Единство" на Нотариалната камара. Там пък нотариусите от своя страна имат задължение незабавно да качват информация за фирмените документи, които заверяват.

Ако всичко е наред - документите са истински, има ги в регистъра и действително са минали през съответния нотариус, поисканата промяна във фирменото досие просто ще бъде вписана.

Това обаче няма как да се случи, ако в нотариалния регистър посочената от търговеца информация не е вярна или просто липсва, т.е. ако не е въведено такова удостоверяване, има несъответствие с представените документи или те не съответстват на сканираните образци. Тогава служителите от Търговския регистър трябва първо да потърсят връзка със самия нотариус - по телефон или чрез електронна поща, за да установят дали той действително е извършил това удостоверяване. И вписването ще може да бъде направено едва след като нотариусът потвърди истинността на представените документи и информацията за тях бъде качена в системата "Единство".

-

Забележка. Не само трябва да бъде потвърдено от нотариуса, но и информацията трябва да бъде качена в системата "Единство"!  Това би трябвало да важи и за пълномощните. И действително, в статията "Нотариусите направиха регистър срещу имотните измами", в. "Дневник", 18.10.2009, нотариус Димитър Танев, понастоящем председател на Нотариалната камара, твърди, че пълномощно, което не е качено в системата на единния регистър "Единство" е невалидно:

"При представяне на пълномощно за продажба на недвижим имот нотариусът ще е длъжен да провери в електронния регистър дали то е валидно. Ако изповяда сделка на базата на пълномощно, което не е в регистъра, ще носи имуществена отговорност."

              Следователно, кметските пълномощни не би трябвало да се признават. На практика, обаче, те не само се признават, но и се използват за щяло и нещяло. Най-вече за измами, разбира се!  В нашия случай, например, нотариус Иванов 007 получил пълномощно, подписано от възрастен жител на Варна, "заверено" от кмета на Гороцвет, Разградско (село с под 500 жители на 120  км от Варна), под рег. номер на подписа 2 и на съдържанието - №2-А! Вместо да откаже да го приеме  заради тази фалшива номерация (невъзможно е да има такъв номер с буква "2-А", книгите за регистрация на заверките се водят само с цели поредни номера, без никакви букви) или поне заради това, че упълномощителката е от Варна - град, в който работят над 40 нотариуса, Иванов 007 написал в нот. акт за покупко-продажба, че пълномощното  е заверено под №2 за подписа и №3 за съдържанието, без да се притеснява, че под №3 е заверена декларацията по ЗННД! После спокойно обяснил на разследващите, че този номер е трябвало да бъде №3 - пореден на номера на заверката на подписа, а те не намерили нищо нередно нито в преправянето му, нито в това, че преправеният номер съвпада с номера на декларацията по ЗННД. Оказа се, както се и очакваше, че кметът не е извел заверката на съдържанието на пълномощното нито под пореден номер, нито под непореден, нито под фамозния №2-А. В кметския регистър изобщо липсва каквото и да е отбелязване за извършена заверка на съдържанието на пълномощното на майка ми. Това ние научихме цели три години след началото на разследването. През всичките тези години прокурорите са укривали факта, че заверката не е отбелязана в книгата за регистриране на заверките. От няколко месеца се опитваме да им обясним, че изявлението на кмета "заверих съдържанието под рег. №2-А" е невярно. Все още не са схванали. Заради правната им неграмотност ще си загубим имотите

-

Според Закона за Търговския регистър: ако документите са нередовни, служителят дава тридневен срок на търговеца да ги оправи. Не се ли случи това, следва отказ от вписване. Ако нотариусът обаче каже, че никога не е заверявал въпросния документ, нещата може да стигнат и до прокурор.

Причините, поради които документите може да"липсват" в регистъра на Нотариалната камара, може да са основно две. Първата е забавяне - служителите от АВ признават, че все още  има случаи, в които самите нотариуси се бавят и не качват веднага документите в системата. Другата възможност обаче е точно за прокуратурата, защото може да се окаже, че става дума за документна измама или опит за "кражба на фирма".

Всъщност точно "кражбите на фирми" станаха причина за въвеждането на изискването за нотариално удостоверяване на някои от най-важните фирмени сделки и решения. Това стана с промените в Търговския закон, които парламентът прие в навечерието на Нова година. Според тях с едновременна заверка на подпис и съдържание вече се прехвърлят предприятията - като съвкупност от права и задължения, както и дружествените дялове. Пак със заверка върху протоколите от общите събрания на собствениците се приемат или изключват съдружници, избира се или се освобождава управител и се извършват разпоредителни сделки с недвижими имоти, собственост на търговските дружества.

Новата инструкция впрочем отразява и други важни промени: тези в Закона за особените залози. В нея са описани и документите, които трябва да се представят пред служителите на АВ за разпореждане със заложено имущество или за вписване на втори залог,  за доказване на съгласието на предходните по ред заложни кредитори за пристъпване към изпълнение от кредитор, който е по-назад "на опашката" след тях, и други.

Предвидено е инструкцията да влезе в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник". Но правилата за проверките на документите с нотариални заверки, които се представят пред служителите на Агенцията по вписванията, всъщност вече се прилагат - по силата на самия закон.

-

 

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1060

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.