Разпити по нашия случай на имотна измама (измислени)

Начало на блога

Този материал е част от Хуморески и гротески

 Резултат с изображение за astonished

-

--- Свидетел Земеделска, защо сте издали преписи от документи за поземлена собственост, след като пълномощното не дава право на пълномощника да се снабдява с такива нито от вашата служба, нито от службата по вписванията?

--- Аз не съм била на място при издаването, а служителката е била назначена наскоро и още не е имала достатъчен опит. Наложено й е дисциплинарно наказание.

--- А защо в издадените преписи, които вие лично сте заверили, са подменени всички имена на членовете на поземлената комисия и липсват подписите им?

--- Това е рутинна практика, тъй като не съхраняваме оригиналите на нито едно решение на поземлената комисия, издадено преди 2000 г. В такива случаи се издава разпечатка от базата данни в информационната ни система.


-

--- Свидетел Геодезов, вашата фирма е спечелила търг и е сключила договор с МЗХ за поддръжка на Картата на възстановената собственост (КВС) в землището на с. Ставерци. Защо не сте изпълнили задължението си да поддържате КВС в актуално състояние?

--- Аз не съм бил на място при издаването, а служителката е била назначена наскоро и още не е имала достатъчен опит. Наложено й е дисциплинарно наказание.

 --- А защо в издадените скици имотите за водят на името на предходния собственик?

--- Проверката на собствеността не е задължение на фирмата за поддържане на КВС, а на нотариуса.

 

-

--- Свидетел 007, в качеството си на нотариус Вие сте изповядали две сделки, като сте декларирали, че са били изпълнени особените изисквания на закона.

--- Да! Потвърждавам под клетва, че всички документи са били изрядни. От формална гледна точка не е имало никакви пречки за изповядване на сделките.

--- А защо сте приели неподписан документ за собственост?

--- По моя преценка документът е бил изряден. Издаден е от надлежния орган и е факт, че досега никой не го е оспорил по съдебен ред.

--- В задълженията Ви влиза ли изпълнение разпоредбата на чл. 586 ал. 4 от ГПК?

--- Не, категорично не!

--- Кога разбрахте, че случаят е спор за материално право?

--- Почти две години след изповядване на сделките. От Нотариалната камара ме уведомиха. Но, вижте, дори веднага да бях установил, че ще възникне спор, нямаше как да откажа вписването на сделките. Вписването се извършва именно с цел оповестяване. Едва тогава, след вписването, ако има засегната страна, тя може да претендира собственическите си права по съдебен ред. Това е най-обикновен граждански спор. 

--- Благодаря, свидетел 007!

-


 

--- Свидетел Авийска, в качество си на съдия по вписванията, Вие сте вписали два нотариални акта, от което се е породил спор за материално право.  В задълженията Ви влиза ли изпълнение на чл. 80 от ЗКИР?

--- Не, ЗКИР е неприложим, тъй като за района не е изработена кадастрална карта. Приложима е нормата на ГПК, по-конкретно чл. 586 ал. 4, но това не е мое задължение, а на нотариуса.

--- Благодаря, свидетел Авийска.  

 

 

-

Начало на блога

Този материал е част от Хуморески и гротески

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/938

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.