Кореспонденция с ОС-Плевен

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

--

-

Кореспонденцията с Окръжен съд гр. Плевен е проведена покрай второто прекратяване на ДП-то. Намира се в раздел "Документи по наказателното производство".

----

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/733

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.