29.12.2016 От Омбудсмана - по жалба 7353/16

Начало на блога

Това писмо е част от Кореспонденция с Омбудсмана

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 ИЗХ. № 7353/29.12.16 г.

Отговорът на Омбудсмана в jpg


                                ДО РЕНЕТА СТОЯНОВА [адрес]
  
    Относно: Жалба № 7353/2016 г. до омбудсмана на Република България

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,
    В поредна жалба до омбудсмана изразявате оплакване, че не сте получила отговор на свое писмо, подадено до прокуратурата на Република България и конкретно - до Районната прокуратура в гр. Плевен. Уточнявате, че сте потърсила съдействието на горестоящите прокуратури, като разяснение по случая си сте получила от Окръжна прокуратура - гр. Плевен. Настоявате и за моята намеса.
    Благодаря Ви за повторно изразеното доверие към мен. Както знаете от редовната ни кореспонденция, като омбудсман се застъпвам за правата и свободите на гражданите, когато те се засягат или нарушават от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги. Знаете също, че омбудсманът не може да изземва функциите на други държавни органи и институции, в чиято компетентност е извършване на съответните проверки и произнасяния, не е разследващ и административно-наказващ орган. Според Конституцията на Република България органите на прокуратурата имат правомощия да установят има ли извършени деяния, представляват ли те престъпления и кои лица да бъдат привлечени към отговорност, като съберат доказателства за това. Съгласно основните принципи на правната система и чл. 9, ал, 2, т. 2 от Правилника за организацията н дейността на омбудсмана осъществяването на съдебната власт от съда, прокуратурата и следствието е извън моите правомощия,
    Видно от Вашата жалба, Вие вече сте се обърнали към органите на съдебната власт, които притежават компетентност да Ви окажат съдействие.

    С уважение,                    МАЯ МАНОЛОВА    (Подпис, не се чете)
                                ОМБУДСМАН НА
                                РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
        (Печат: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОМБУДСМАН, АДМИНИСТРАЦИЯ)


                            страница 1 от 1
ул „Джордж Вашингтон" № 22, София 1202; тел. 02/980 95 10; 02/810 69 55, e-mail: priemna@ombudsman.bg

Начало на блога

Това писмо е част от Кореспонденция с Омбудсмана

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1137

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.