21.11.2016 От Найденова (майка ми) до ОП-Плевен

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

-
Subject: Re: на Ваш 42/15 от 15.11.2016
Date: Mon, 21 Nov 2016 17:10:50 +0200
From: Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>
To: op@pl.prb.bg, ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, prb@prb.bg, prbcont@prb.bgДо ОП-Плевен, пр. 42/15 с копие до горестоящи

На Ваш 42/15 от 15.11.2016

Уважаеми служители от ОП-Плевен, 

Благодаря за полученото днес писмо изх. №42/15 от 15.11.2015,
изведено на 15.11.2016 (грешката в годината е Ваша - нищо, случва се).
Пр. Антонова пише, че по повод мои жалби изпраща искани от мен писма.
Не мога да разбера какви са тези мои жалби.
Към писмото на пр. Антонова са приложени 7 проекто-писма -
неподписани и неизведени компютърни разпечатки. Не мога да разбера
защо ми изпраща тези проекто-писма.

Моля да се има предвид, че при вида на тези неподписани компютърни
разпечатки състоянието ми, още невъзстановено след тежката
психотравма в резултат на имотната измама, силно се влоши,
тъй като именно с такива проекто-документи - неподписани компютърни
разпечатки! - ми откраднаха над 50 дка земя.

Справка: Показания на н-к ОСЗ за неподписаните компютърни разпечатки,
които е заверила.

С уважение, Йорданка Найденова, 83 г.,
пострадала от Варна
(написано с помощта на дъщеря ми; моля, търсете нея,
аз вече съвсем се съсипах от мъка и старост, пожалете ме, моля Ви!)

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/849

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.