18.07.2017 Разговор във фейсбук с приятел адвокат

Начало на блога

Този материал е част от Лирически отклонения

-

Публ. в този блог на 18.07.2017

Р. СтояноваВъпрос: Защо в нито един закон не пише, че при продажба трябва да се представят всички документи за собственост - от първия до последния?

Зададох горния въпрос във фейсбук и постнах шеговит отговор:

- За да се краде на спокойствие!

-

Приятел адвокат:  Е, нали за това са нотариусите-при предходните сделки трябва да са ги проверявали.

-

Аз: Не става дума нотариусът да подлага на съмнение документите на колегите си от предходни сделки, а продавачът да представи всички документи по собствеността на имота за проследяване историята на собствеността му - от първия документ до последния. Такова изискване има във Франция, например.

-

Приятел адвокат: Уви, у нас няма. И повечето продавачи не разполагат с предходните документи- при покупката от тяхна страна им се предава само новия нот. акт.

Аз:  По-точно, нито има, нито няма. В ГПК-то пише, че нотариусът проверява дали праводателят е собственик (чл. 586, ал. 1) от съответните документи (ал. 2). Нотариусите си тълкуват израза "съответните документи" като "документите, представени в кантората", вместо като "пълния набор документи - от първия до последния, несъмнено доказващи правото на собственост".

Проверка на собствеността
Чл. 586. (1) При издаването на нотариален акт, с който се прехвърля право на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот, нотариусът проверява дали праводателят е собственик на имота и дали са налице особените изисквания за извършване на сделката.
(2) Правото на собственост се удостоверява със съответните документи. Когато праводателят не разполага с такива документи, правото на собственост се проверява по реда на чл. 587, ал. 2.
(3) Нотариусът удостоверява в акта и извършването на проверката по ал. 1, като посочва документите, удостоверяващи правото на собственост, и другите изисквания.
(4) Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан.


Пак аз: А при съдебен спор, съдиите винаги оправдават нотариусите, като казват, че единственото им задължение при прехвърляне е да удостоверят две съвпадащи волеизявления. Оправдават ги и за продажба на чужд имот - там пък казват, че вредата е настъпила преди действията на нотариуса, тъй като в нот. акт пише, че цената е платена предварително, сякаш вкарването в съдебен спор за 10-15 години не е вреда, а удоволствие. Дори върховните съдии не виждат никакво друго удостоверително задължение на нотариуса, освен на двете еднопосочни воли, цитирам ТР на ВКС от 2012: "В производството по издаване на т.н. конститутивен нотариален акт, се удостоверяват волеизявления на лица, насочени към сключването на сделка, целящи прехвърляне на права". Що се отнася до тържественото изявление на нотариуса, че се е уверил в изпълнението на особените изисквания на закона, под "особени изисквания на закона" кой знае защо се разбира само представянето на декларации по ДОПК и ЗННД, прочитането на акта на страните, както и одобряването му. В нашия случай нотариус Иванов 007 от Плевен е чел два нот. акта, гъмжащи от грешки - някои технически, други - класически пример за лъжливо документиране, а купувачите (правно неграмотни граждани) са кимали одобрително и са се подписали. После съдиите викат: ето, моля, купувачите са одобрили нот. акт, значи нотариусът няма никаква вина! Чак ме досмешава, като си помисля какво означава това? Че на практика нотариусът бива "воден за носа" от разни одобряващи неграмотници (лица без юридическо образование)! :) Имам в блога една интересна статия по въпроса от проф. д-р Петър Раймундов, "Ролята на нотариуса" - превъзходни обяснения, че нотариусът не е прост регистратор на волята на страните. Има ги и в книгата му "Документни имотни измами" от 2013 г. Цитирам: "Ето защо са неоснователни възраженията от рода на тези, че нотариусът само оформя волята на страните, че той документира и одобрява само техните волеизявления и не е в състояние да достигне до действителното фактическо и правно положение." Цялата статия: http://softisbg.com/dannies_blog/petar_raymundov_rolyata_na_notariusa.pdf

-

Начало на блога

Този материал е част от Лирически отклонения

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1282

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.