Имотни измами - проблеми и противодействие 2008, част 1

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система


-

 
Имотни измами - проблеми и противодействие 2008, част 1

-

На 31 октомври 2008 г. в Съюза на юристите в България, под патронажа
и с участието на Президента на Р България Георги Първанов при огромен
интерес и присъствие се проведе национална конференция на тема "Имотни
измами - проблеми и противодействие".
Форумът бе организиран от Съюза на юристите в България и Министер-
ство на правосъдието със съдействието на Министерството на вътрешните ра-
боти, Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд, Прокуратурата на Р
България, Националната следствена служба, Висшия адвокатски съвет, Но-
тариалната камара на Р България и „АПИС - България".
В конференцията участваха и председателят на Върховния касационен
съд проф. Лазар Груев, зам. министрите на правосъдието Илонка Райчинова
и Сабрие Сапунджиева, зам. главният прокурор Валери Първанов, зам. ди-
ректорът на Националната следствена служба Румен Георгиев, председателят
на Нотариалната камара Димитър Танев, съдии от Касационния съд, висши
магистрати и юристи от всички правни професии.
Докладите на конференцията поставиха актуални въпроси, предизвика-
ни от рязко увеличения брой измами със собствеността и/или неправомерно
отнемане на владението на недвижими имоти чрез:
- използване на фалшиви лични карти или други способи;
- създаване и използване на неистински частни и официални документи
(завещания, договори, пълномощни и др.);
Обсъдени бяха и въпросите, отнасящи се до
- промени за премахване на причините, създаващи условия за имотни
измами, включително и такива в гражданските закони;
- промяна в наказателната политика и законодателството за квалифи-
цирането и санкционирането на деянията;
- промяна в законодателната уредба за адекватна защита в случаите на
самоуправни действия в защита на собствеността;
Конференцията си постави задачата да постигне максимално взаимодей-
ствие между всички държавни институции за решаване на проблемите с имот-
ните измами
със съответни предложения и нови законодателни разрешения.
Участниците разискваха и приеха заключителен документ - Декларация
на конференцията, която отразява всички повдигнати въпроси и направени-
те предложения за решаването на проблемите с имотните измами.

Декларацията е изпратена до
Председателя на Народното събрание Георги Пирински,
Председателя на правната комисия в НС Янаки Стоилов,
Председателя на Министерския съвет Сергей Станишев,
Министъра на правосъдието Миглена Тачева,
Зам. министрите на правосъдието Илонка Райчинова и Сабрие Сапунд-
жиева,
Министъра на вътрешните работи Михаил Миков,
Зам. министъра на вътрешните работи Румен Андреев,
Председателя на Върховния касационен съд проф. Лазар Груев,
Председателя на Върховния административен съд Константин Пенчев,
Главния прокурор на Р България Борис Велчев,
Директора на Националната следствена служба Бойко Найденов,
Зам. директора на Националната следствена служба и председател на
Камарата на следователите Румен Георгиев,
Представляващия Висшия съдебен съвет проф. Анелия Мингова,
Главния секретар на Висшия съдебен съвет Славка Каменова,
Главния инспектор на Инспектората към ВСС - Ана Караиванова
Председателя на Висшия адвокатски съвет Даниела Доковска,
Председателя на Нотариалната камара на Р България Димитър Танев,
Председателя на Съюза на съдиите в България Стоил Сотиров,
Председателя на Българската асоциация на съдиите по вписванията
Маргарита Шивачева,
Председателя на Сметната Палата проф. Валери Димитров.СЛОВО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЮБ ВЛАДИСЛАВ СЛАВОВ,

Уважаеми господин Президент,
Уважаеми конституционни съдии,
Уважаеми заместник министри на правосъдието,
Уважаеми висши магистрати,
Уважаеми колеги,
Уважаеми госпожи и господа,
Настоящата конференция е организирана от Съюза на юристите в Бълга-
рия и Министерството на правосъдието и се провежда под патронажа и с лич-
ното участие на Президента на Република България. Първо искам да благода-
ря на г-н Първанов за съгласието му да вземе участие в нашата конференция
и да кажа, че приемаме това за мощна институционна подкрепа и за една
положителна оценка на работата на правните неправителствени организации
при изпълнение на сериозните задачи, които са си поставили във връзка с раз-
витието на демократичните процеси в страната и на правовата държава.
Защо избрахме тази тема? Може би, на вас ви е направило впечатление,
че в последните години Съюзът на юристите в България провежда по една или
две национални конференции по проблеми, които са поставени много остро в
обществото, по важни актуални проблеми, на които ние търсим не само отго-
вор, но и решения било чрез законодателни изменения, било чрез други сред-
ства и способи за преодоляването им.

               В последно време, вие всички сте убедени, че така наречените „имотни
измами" се увеличават стремглаво.
Това не намира отражение в сухите ста-
тистически данни, които четем всяка година за броя на съответните видове
престъпления. Причината преди всичко е в това, че от 1990-а година насам
ние нямаме единна методика за регистрация и отчетност на престъпността в
страната. Затова числата като годишен отчет на отделните ведомства доста се
разминават. Само за сведение преди няколко години имахме едно много изне-
надващо изследване, направено от прокуратурата на Р България, в което беше отчетено, че имаме над 5 пъти скрита или нерегистрирана криминална престъпност и над 10 пъти корупционна престъпност, така че очевидно нещата са много сериозни
и по проблемите с имотните измами наистина трябва да се говори не само в посока на дефиниране на понятието, но и в посока на търсене на съответни нови разрешения, за да може тези проблеми да бъдат преодолени. Въпросът, както виждате напоследък засяга не само гражданите на Република България, засяга вече юридически лица, засяга общини, засяга и държа-
вата, всички си спомняте последния случай със Столичната община, който стана достатъчно публичен. Така че целта на нашата конференция е, не само да
дефинираме проблемите, свързани с имотните измами, но и да посочим необ-
ходимите законодателни промени, промени в гражданското и в наказателното
законодателство, необходимите промени в съответните методи, средства и спо-
соби за работа в тази дейност, за да можем да преустановим тези измами или
поне максимално да намалим извършването им.

        И за да не бъда голословен бих ви казал нещо простичко, което примерно в последните години се мъчим да направим с Нотариалната камара, а то е на всеки един нотариус, който е добре снабден с необходимата техника да бъде даден достъп до базата данни на  МВР (това отдавна вече е направено, бел. моя, Р.С., 11.01.2017), в която фактически може много лесно да бъде проверена примерно първата страничка на онзи жълт формуляр, който ние подписваме с една особена химикалка, на който няма повече лични данни от тези, които има в личната
карта на лицето, но която страница, ако се покаже на монитора на нотариуса
много бързо може да се разбере тази лична карта фалшива ли е, има ли някак-
ви подправки в нея, смяна на снимка и т.н., т.е. дори само това да направим аз
съм сигурен, че не по-малко от 90% от тези имотни измами ще бъдат предотв-
ратени. В това отношение нещата много зависят от МВР и аз се надявам, наи-
стина, Министерството след като им изпратим тези материали от нашата кон-
ференция да вземе отношение по този въпрос и най-после да го решат, защото
той не е въпрос само на достъп, той ще бъде и задължение за нотариусите да го
направят, той ще бъде достъп със съответна парола, той ще бъде и достъп,
свързан с отговорност за съответния нотариус, ако злоупотребява евентуално с
използването на тази възможност. Това само като илюстрация на сериозните
проблеми, които можем да решим в тази посока. Разбира се не трябва да отми-
наваме проблемите, свързани с наказателната отговорност, защото тя почти
липсва като отговорност в посока на престъпленията, свързани с имотните из-
мами и в това отношение до голяма степен е виновно и законодателството,
което е от 68-а година, когато тези въпроси с имотните измами въобще не са
стояли пред обществото.
                 В материалите, които са ви раздадени, сте забелязали, че има една декла-
рация. Това е проект на декларация, която аз много ви моля в рамките на
дискусията да коментирате, ако сте съгласни с нея да я подкрепите, ако не сте
съгласни да критикувате, евентуално да предлагате и нови неща. Деклараци-
ята, ако бъде приета от конференцията ще изпратим до всички държавни органи
със съответните предложения и препоръки за вземане на решения по пробле-
мите на имотните измами. Трябва да ви кажа, че в тази посока имаме вече
една положителна практика с други конференции и този път ще направим
едно наблюдение върху изпълнението на предложенията ни след шест месеца.
Надявам се с помощта и на медиите, с един обществен натиск да принудим
държавните органи, които бездействат, наистина да вземат отношение по про-
блемите, които ние поставяме. Искам накрая още веднъж да благодаря на
Президента на Република България за личното участие на нашата конферен-
ция и да му дам думата за встъпително слово и официално откриване на кон-
ференцията.
-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/973

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.