Из доклада на европейските експерти за прокуратурата 2016

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Из доклада на европейските експерти за структурния и функционален модел на прокуратурата:


"Екипът е на мнение, че повишаването наотчетността и прозрачността на прокуратурата пред Народното събрание -- а оттам и пред обществото -- се ползва с приоритет. Към това се добавя необходимостта да се работи за по-голяма вътрешна отчетност и прозрачност при вземането на решения.
....
Бяхме изненадани да научим, че през 2015 г. е имало 302 541 предварителни проверки. Ползата от предварителните проверки е под въпрос, тъй като, доколкото разбрахме, събраните данни ще трябва да бъдат събрани отново, ако бъде образувано досъдебно производство. Предвид големия брой на тези проверки и изразената загриженост от главния прокурор в доклада му относно делата пред ЕСПЧ във връзка с това, че доказателствата често се събират с голямо закъснение, ние считаме, че по принцип предварителните проверки от страна на прокуратурата и разследващите органи следва да бъдат преустановени.
....
Разбираме, че пострадалите и страните, които са пряко засегнати, могат да поискат упражняването на съдебен контрол при някои обстоятелства, както и че такъв контрол може да бъде упражнен, но е възможно той да не доведе до адекватни действия дори когато съдилищата уважават жалбите срещу прокурорските действия. По делото „Бисер Костов", жалба № 32662/06, решение от 10 януари 2012 г. (дело относно малтретиране), са отправени твърдения, че е имало умишлени забавяния и произволни откази за продължаване на досъдебното производство въпреки разпорежданията на 4 различни съдии. Впоследствие въпросното производство е било прекратено и не са били образувани дисциплинарни производства срещу съответните прокурори за неспазване на разпорежданията на независимите съдилища. Това показва, че на практика прокурорите просто са пренебрегнали разпорежданията на съдилищата, което е недопустимо в една система, основана на върховенството на закона. Имаме впечатлението, че това е проблем, който е общ за цялата система на наказателното правосъдие и трябва да бъде разгледан от ВСС. Нямаме информация този орган да е предприел някакви мерки за справяне с посочения проблем. ВСС следва да образува дисциплинарни производства в случаите, при които прокурори не спазват съдебни решения.
....
И ние считаме, че възможността за спиране и възобновяване на дела при липса на нови доказателства или обстоятелства също може да доведе до злоупотреба с процеса. Считаме, че са необходими допълнителни гаранции срещу такива действия на прокуратурата, за да бъдат предотвратени евентуални злоупотреби от нейна страна. За справяне с такива ситуации също трябва да бъде създаден механизъм за ефективен и адекватен съдебен контрол, който е в съответствие с правната уредба на българското наказателно производство. Въз основа на гореизложеното следва, че решенията, постановени от съдилищата, следва да бъдат спазвани от прокурорите.
.....
Получихме информация относно евентуална липса на разследване на релевантни аспекти по друг случай. Случаят със записите от Банкя възниква вследствие от незаконно подслушване, запис от което изтича в публичното пространство. Твърди се, че от записа става ясно, че тогавашният ръководител на Софийска градска прокуратура е споделил с бивш министър, заподозрян в корупция, определена информация по делото, водено срещу него. Очевидно не е било проведено разследване относно съдържанието на записа, а само относно неговия произход.
...
Считаме, че следва да се преразгледат задълбочено функциите на Прокуратурата на Република България по граждански и административни дела и съвместимостта на тези функции с основна задача на прокуратурата да повдига и поддържа обвинение по наказателни дела. Екипът препоръчва да се обмисли сериозно възможността за прехвърляне на по-голямата, макар не и цялата, част от тази работа на други публични органи, особено в областите, в които понастоящем надзорът за законност се отнася до вземането на решения по въпроси, свързани с икономически и търговски интереси.
.....
Считаме, че стандартът за вземане на решение по вътрешно убеждение следва да бъде изменен за прокурорите. По наше мнение стандартът би трябвало да бъде следният: дали са налице законни и достатъчни доказателства, въз основа на които е вероятно съдът да произнесе осъдителна присъда? Такъв критерий би отразил разлика в подхода, без да означава понижаване на стандарта на доказване. Това, заедно с предоставянето на повече ръководни насоки от главния прокурор, би довело до по- голяма последователност в процеса на вземане на решения в рамките на прокуратурата и до увеличаване на вероятността за постановяване на осъдителни присъди.
.....
За 2016 г. има висящи досъдебни производства срещу заместник-началник на Генералния щаб на Българската армия и 2 военни командири (твърди се, че става въпрос за значителни суми), но няма образувани производства във връзка с корупционни престъпления, извършени от политици по високите етажи на властта. Това е изненадващо, като се има предвид, че по наше разбиране две трети от подозрителните трансакции, за които Звеното за финансово разузнаване е получило информация от финансови институции се отнасят до местни видни политически личности. Изглежда ясно, че предоставянето на правоприлагащите органи на информация от Звеното за финансово разузнаване, отнасяща се до видни политически личности, не води до образуване на наказателни производства.
.....
Считаме, че е налице аргумент за прехвърляне на тази работата (дела за корупция) на специализирания наказателен съд, където се наблюдава по- конструктивно взаимодействие между прокуратури и съдии и по-малко формализъм.
.....
По наше мнение цялостната концепция за имунитета срещу наказателно преследване на кандидатите за депутати и на
самите депутати се нуждае от реформа. Определена лека форма на имунитет, напр. за изказвания в Парламента, е разбираема, за да се гарантира свободата на словото, но не можем да подкрепим общия имунитет срещу наказателно преследване за депутатите.
.....
Все пак има корупционни престъпления по Наказателния кодекс, които до голяма степен са в съответствие с международните конвенции, така че да могат да се използват от компетентните органи. Екипът отбеляза, че Групата държави срещу корупцията (GRECO) посочва в доклада си от 2010 г. относно българската нормативна уредба по отношение на повдигнатите обвинения за корупция, че „тя предлага редица добри инструменти за наказателно преследване и постановяване на съдебни решения по корупционните престъпления".

Не сме убедени, че законодателните проблеми представляват пълния отговор на въпроса защо България не е в състояние да преследва ефективно по наказателен ред случаите на корупция на високо равнище."

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/917

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.