15.11.2016 От майка ми до РП-Плевен с копие до горестоящи - молба за информация

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Subject:

моля за информация

Date:

Tue, 15 Nov 2016 01:02:10 +0200

From:

Yordanka Naydenova <ynaydenova@softisbg.com>

To:

rp@pl.prb.bg, op@pl.prb.bg, ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, prb@prb.bg, prbcont@prb.bgДО: РП-Плевен, мл. пр. Кичева, набл. ДП 2924/2013 по пр. 3624/2013
КОПИЕ ДО: ОП-Плевен (пр. Антонова по пр. 42/2015), ВТАП (пр. Лещаков по пр. 1755/2014), ВКП (пр. Найденов по пр. 179/2015), ЗГП Пенка Богданова, Главен прокурор


Отн. Моля за информация по ДП № 2924/2013 вр.пр. 3624/2013 на РП-Плевен, по преписка №42/15 на ОП-Плевен и по преписка №1755/14 на ВТАП


Уважаеми служители от Прокуратурата,

Моля, предайте на горепосочените прокурори по горепосочените преписки, че вече девети месец нямам никаква информация за хода на ДП 2924/2013 вр. пр. 3624/2013 на РП-Плевен, нито по преписки №42/15 на ОП-Плевен и №1755/14 на ВТАП. Единственото, което съм получила за този дълъг период, са копия от два документа - пълномощното от архива на кметството и регистъра за нотар. удостоверявания на кметството, поискани от мен през юни и получени през октомври. От тях се изясни, че заверката на съдържанието на пълномощното не е отбелязана в регистъра за нотар. удостоверявания на кметството, а върху самото пълномощно подписът ми е фалшифициран и ЕГН-то ми - сбъркано. Уведомих за тези важни неща набл. прокурор Кичева на 06.10.2016.Отговор не получих, както не получих и на писмата си до нея от 05.07.2016 и 15.08.2016. Всички мои писма са изпратени в помощ на разследването. И дъщеря ми беше изпратила материали в помощ на разследването още на 09.05.2016, но също не получи отговор.

Междувременно на сайта на ОП-Плевен периодично се появяват съобщения за изпратени писма. Нито едно не е стигнало до мен - нито като писмо, нито като копие от писмо. Наскоро се появи и съобщение от ВТАП за изпратено писмо до РП-Плевен, но и от него не съм получила копие.
(приложени 9 съобщения за писма на ОП-Плевен и 1 - на ВТАП).

Най-учтиво моля за информация по ДП 2924/2013 вр. пр. 3624/2013 на РП-Плевен и по преписки №42/15 на ОП-Плевен и №1755/14 на ВТАП.
 
Благодаря предварително.

С уважение,
Йорданка Найденова, 83 г, пострадала по ДП №2924/2013 вр. пр. №3624/2013 по описа на РП-Плевен
гр. Варна
тел. 0888 6090 72
Предпочитан начин на комуникация: по е-поща
е-поща: ynaydenova@softisbg.com или rennie@softisbg.com

ПРИЛОЖЕНИЯ - съобщения от сайта на прокуратурата:
22.03.2016 преписка 42/15 ОП-Плевен - решена, бланково писмо
03.06.2016 преписка 42/15 ОП-Плевен - решена, бланково писмо
08.06.2016 преписка 42/15 ОП-Плевен - решена, бланково писмо
14.06.2016 преписка 42/15 ОП-Плевен - решена, бланково писмо
24.06.2016 преписка 42/15 ОП-Плевен - решена, бланково писмо
08.07.2016 преписка 42/15 ОП-Плевен - решена, бланково писмо
18.07.2016 преписка 42/15 ОП-Плевен - решена, бланково писмо
12.08.2016 преписка 42/15 ОП-Плевен - решена, бланково писмо
04.11.2016 преписка 42/15 ОП-Плевен - изпратена по компетентност

09.11.2016 преписка 1755/14 ВТАП - бланково писмо до РП-Плевен

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/841

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.