23.04.2018 Господари на ефира - КАК ИМОТНАТА МАФИЯ КРАДЕ ИМОТИ С ФАЛШИВИ ЗАВЕЩАНИЯ (видео)

Начало на блога

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

-

КАК ИМОТНАТА МАФИЯ КРАДЕ ИМОТИ С ФАЛШИВИ ЗАВЕЩАНИЯ (видео)

Скъпи приятели, насочваме вниманието си към имотната мафия. Преди повече от година ви показахме как имотната мафия у нас краде апартаменти чрез фалшиви пълномощни.

 

 

След нашето разследване бяха направени законови промени. И въпреки, че затръшнахме една врата в закона, имотната мафия пак намери пролука.

 

 

Потърси ни жена, която се оплака от това, че са откраднали двуетажната къща на вече починалия й брат. Това е станало с фалшиво завещание, в което брат й пише, че оставя всичко на Атанас Граматиков.

 -

Завещанието е занесено при нотариус Борислава Налбантова, тя е издала удостоверение и така Атанас Граматиков си е подготвял необходимите документи, за да продаде къщата.

 -

Ева Веселинова разказва повече за измамната схема в репортажа си.

 -

По тази схема всеки може да си препише произволна чужда собственост и да я завери при нотариус.

-

С просто око се вижда, че нещо в закона не е наред, за да може имотната мафия безнаказано да безчинства.

 -

Коментар. Наистина нещо в закона не е наред. Аз, ако съм нотариус, няма да приема саморъчно завещание, ако не познавам почерка и подписа на завещателя, защото Нотариусът е Гарант на правната сигурност и като такъв няма право да удостоверява подпис, без да е абсолютно сигурен, че принадлежи на посоченото в документа лице. По същата причина нито един нотариус не трябва да обявява саморъчно завещание, без да е абсолютно сигурен, че текстът е изписан именно от ръката на посоченото в документа лице.

             Нека първо да видим закона - Закон за наследството и по-конкретно - Форма на завещанието:

-

Закон за наследството

2. ФОРМА НА ЗАВЕЩАНИЕТО

(добавила съм някои бележки и корекции в червено, бел. блогър)

 -

Чл. 23. Завещанието може да бъде нотариално или саморъчно (по-добре да бъде само нотариално, без "или саморъчно").

-

Чл. 24. (1) Нотариалното завещание се извършва от нотариуса в присъствието на двама свидетели.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Завещателят изявява устно своята воля на нотариуса, който я записва така, както е изявена, след което прочита завещанието на завещателя в присъствието на свидетелите. Нотариусът отбелязва изпълнението на тия формалности в завещанието, като означава и мястото, и датата на съставянето му. След това завещанието се подписва от завещателя, от свидетелите и от нотариуса. За съставяне на нотариалното завещание нотариусът се ръководи от разпоредбите на чл. 578, ал. 1 и 2 от Гражданския процесуален кодекс.
(3) Ако завещателят не може да се подпише, той трябва да укаже причината за това и нотариусът отбелязва неговото изявление преди прочитането на завещанието.
(4) Нотариалното завещание се вписва в регистъра на Нотариалната камара и в регистъра на Агенцията по вписванията в деня на извършването му (най-добре - по ел. път; за регистъра на Нотар. камара ел. въвеждане вече е уредено, остава да се уреди и за регистъра на АгВп).

-

Чл. 25. (1) Саморъчното завещание трябва да бъде изцяло написано ръкописно от самия завещател, да съдържа означение на датата, когато е съставено, и да е подписано от него. Подписът трябва да бъде поставен след завещателните разпореждания (ал. 1 отпада изцяло).
(2) Завещанието може (вместо "може" - "задължително трябва") да бъде предадено за пазене на нотариуса (на нотариуса, който го е извършил; и не само за "пазене", а и за задължително вписване в регистрите - вж предложението за нова алинея по-горе - ал. 4 към чл. 24) в затворен плик (може и в отворен, или въобще без никакъв плик, т.к. в него няма нищо тайно за нотариуса, който го е извършил). В този случай нотариусът съставя протокол върху самия плик. Протоколът се подписва от лицето, което е представило завещанието, и от нотариуса и се завежда в специален регистър (подчертаният текст отпада; вместо протокола, самото завещание "се завежда в специален регистър", воден в кантората на нотариуса, като освен това задължително се вписва и в регистрите по чл. 24, ал. 4 - вж предложението по-горе).

-

Чл. 26. (1) Саморъчното завещание, предадено за пазене на нотариуса, може да бъде взето обратно, но само лично от завещателя.
(2) За връщане на завещанието се прави бележка в специалния регистър, която се подписва от завещателя, двама свидетели и нотариуса, като същия ден завещанието се заличава и от регистрите по чл. 24, ал. 4.

-

Чл. 27. (1) Лицето, в което се намира едно саморъчно завещание, трябва веднага след като узнае за смъртта на завещателя, да иска обявяването му от нотариуса (цялата ал. 1 е излишна, защото само създава риск от измами )
(2) Всеки заинтересуван може да иска от районния съдия по мястото, където е открито наследството, да определи срок за представяне на завещанието, за да бъде то обявено от нотариуса (и ал. 2 е излишна, доколкото всеки заинтересован по всяко време ще може да провери за налично завещание в публичния регистър на АВ) 
(3) Нотариусът обявява завещанието, като съставя протокол, в който описва състоянието на завещанието и отбелязва за неговото разпечатване. Протоколът се подписва от лицето, което е представило завещанието, и от нотариуса. Към протокола се прилага книгата, на която е написано завещанието, приподписана на всяка страница от същите лица (подчертаният текст става излишен, ако се приеме идеята всяко завещание задължително още приживе да се вписва и да се пази от нотариуса, който го е извършил).
(4) Когато завещанието е било предадено за пазене у нотариуса (чл. 25, ал. 2) (и този текст става излишен, ако се приеме идеята всяко завещание задължително  още приживе да се предава за пазене на нотариуса, който го е извършил), горните разпоредби се изпълняват от онзи нотариус, у когото се намира завещанието.
-

Начало на блога

Обратно към всички статии и предавания за имотни измами

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1662

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.