Уроци и курсове по словенски, хърватски, сръбски, македонски, български за чужденци, старобългарски език

Към заглавната страница на български

Уроци и курсове по словенски, хърватски, сръбски, македонски, български за чужденци, старобългарски език

Преподавател: Хари Стоянов, вижте информация за връзка

Цени:

уч. ч. = учебен час = 40 мин

Уроци: 10 лв./уч.ч.
Заплащат се след края на всяко занятие

Обучението може да се провежда и по skype или viber.


Как да заплатите за курса или уроците вижте тук

ВАЖНО! Не подсказвам и не се явявам вместо друг на изпити, не пиша домашни и курсови работи! Не работя с езикови центрове и други посреднически структури!

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/27

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.