Специализиран английски

Връзка с нас Към Езиково обучение - ценоразпис Към заглавната страница на български

Специализиран английски език

  • медицински английски
  • бизнес английски
  • технически английски
  • юридически английски
  • туризъм, хотели, ресторанти
  • английски за моряци

Занятията се провеждат по стандартна и нестандартна програма. Входното ниво се определя безплатно с компютърен тест.

Какво представлява стандартната програма по специализиран английски език?
          
Стандартната програма се провежда по стандартен учебник за съответната професионална област. Продължителността на обучението е различна и зависи от големината на учебника и нивото на учащия. Ако клиентът прецени, че голяма част от изучаваният материал е твърде далеч от тесните му професионални интереси, по всяко време може да премине на обучение по нестандартна програма.

Какво представлява нестандартната програма по специализиран английски език?

Нестандартната програма се провежда по специално подбрани от интернет и др. материали според спецификата на конкретната професионална насоченост на клиента. При тази програма се избягва изучаването на материал, който е извън тесните професионални интереси на клиента. Продължителността на обучението е по-кратка, отколкото при стандартната програма.

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.