Законови промени ще улесняват имотните сделки

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към За дългото създаване на имотен регистър

 

-

25.09.2016 Законови промени ще улесняват имотните сделки Кадастралният и Имотният регистър се сливат и историята на имотите ще е лесно проследима

От следващия месец сключването на сделки, проследяването на имотната история, намирането на имоти или дори ваденето на кадастрален документ ще става по-лесно. Това е в резултат на приетите от правителството в края на август промени в Закона за кадастъра и Имотния регистър, които по думите на министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова ще влязат в сила още през октомври 2016 г. С реформата се цели обединение на базите данни, увеличаването на обхвата на кадастралните регистри и олекотяването на процедурите по издаване на различни кадастрални документи.

Попълване на кадастралните дупки

С промените в закона за кадастъра и Имотния регистър ще се постигне ускоряване на процеса по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията. Предвижда се преобразуването на картата на възстановената собственост в кадастрална карта да се извърши от службите по геодезия, картография и кадастър. Това се очаква да осигури възможност в кратки срокове и с малък финансов ресурс да се постигне покриване на повече територии на страната с кадастрални карти, казват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Към момента кадастралният регистър покрива малко над 20% от България. От министерството се надяват с тази мярка кадастърът да покрие в кратки срокове до 90% от територията на страната.

С обединението на имотния и кадастралния регистър ще се улесни значително и проследяването на истoрията на всеки имот - собственици, залози, запори и т.н. По този начин цялата информация ще се получава на едно място, с което ще се улесни и сключването на имотни сделки.

Ново ЕГН за имотите

Реформирането на системата води и промяната в идентификацията на имотите. С една от наредбите се цели да бъде уредено не само номерирането на поземлените имоти, на сградите и на самостоятелните обекти в сгради и в съоръжения, както беше в досега действащата наредба (формиране на ЕГН на имота). Така ще се регламентира номерирането и на зоните на ограничения в кадастъра (формиране на ЕГН на зоната на ограничение) - сервитути, зони по Закона за биологичното разнообразие, зони А и Б по Закона за устройството на черноморското крайбрежие и др.
Същевременно се регламентира въвеждането на "временен номер" при изработване на проектите за изменение на кадастралната карта с цел предотвратяване на тяхното изчерпване, тъй като броят на идентификаторите е ограничен. Въведените правила улесняват процеса по създаване и поддържане на кадастралната карта за правоспособните лица, изпълняващи дейности по кадастъра, и за служителите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

Без разходки по институциите

Третата значителна промяна в закона се отнася до електронните услуги, свързани с кадастъра. С новата наредба се дефинират нови типове услуги съобразно функционалните им характеристики, разяснен е процесът на заявяване, фόрмата на заявяване, съдържанието на заявлението и необходимите документи, придружаващи заявяването на услуга. Кадастърът ще е дигитален и всеки ще може да влезе и да види историята на даден имот, евентуални тежести върху него, както и предишните собственици.
Вече всеки, който се нуждае от справка или документ от регистъра, ще може да го получи от удобното за него териториално звено без значение къде се намира имотът. Това е значително олекотяване на процедурата, която досега изискваше справки да се вадят от звено на кадастралната агенция според локацията на имота.

Част услугите на кадастралната агенция са достъпни и по електронен път през интернет - портала kais.cadastre.bg. От МРРБ отчитат, че е-услугите са с около 30% по-евтини от тези на хартия. Предстои и ревизиране на таксите за най-търсените услуги - скици и схеми, като така те да намалеят средно два пъти, казаха още от министерството. Заради промените числеността на персонала на кадастралната агенция се увеличава с 52 служители и достига почти 400.

 

-

 

Начало на блога


Обратно към За дългото създаване на имотен регистър

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/886

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.