Ⱈⰰⱃⰻ Ⱄⱅⱁⱑⱀⱁⰲ, ⰆⰋⰕⰋⰡ
ⰴⱁ ⱅⱃⰻⱀⰰⰴⰵⱄⰵⱅ ⰳⱁⰴⰻⱀⰻⱀⰻ ⰻ ⰴⱁ ⰽⱃⰰⱑ ⱀⰰ ⱁⱄⰿⰻ ⰽⰾⰰⱄ
Ⰵⰾⰵⰽⱅⱃⱁⱀⱀⱁ ⰻⰸⰴⰰⱀⰻⰵ ⰲ pdf ⱇⱁⱃⰿⰰⱅ. Ⰸⰰ ⱂⱃⱁⱍⰻⱅⰰⱀⰵⱅⱁ ⰿⱆ ⰵ ⱀⰵⱁⰱⱈⱁⰴⰻⰿ Adobe Reader!
Ⰽⱏⰿ ⰱⰻⰱⰾⰻⱁⱅⰵⰽⰰⱅⰰ Изтегли глаголица
и я инсталирай

Ⰶⰻⱅⰻⱑ ⰴⱁ ⱅⱃⰻⱀⰰⰴⰵⱄⰵⱅ ⰳⱁⰴⰻⱀⰻⱀⰻ ⰻ ⰴⱁ ⰽⱃⰰⱑ ⱀⰰ ⱁⱄⰿⰻ ⰽⰾⰰⱄ

© Ⱈⰰⱃⰻ Ⱄⱅⱁⱑⱀⱁⰲ
Ⰶⰻⱅⰻⱑ ⰴⱁ ⱅⱃⰻⱀⰰⰴⰵⱄⰵⱅ ⰳⱁⰴⰻⱀⰻⱀⰻ ⰻ ⰴⱁ ⰽⱃⰰⱑ ⱀⰰ ⱁⱄⰿⰻ ⰽⰾⰰⱄ
,
ⱍ҃ⱌ҃ⰿ҃ⰸ҃‧ⱍ҃ⱌ҃ⱀ҃ⰱ҃
ⰻⰸⰴⰰⱀⰻⰵ ⱎ҃ⰹ҃ⰴ҃

Ⱌⱑⰾⰰⱅⰰ ⰰⰲⱅⱁⰱⰻⱁⰳⱃⰰⱇⰻⱑ ⰿⱁⰶⰵⱅⰵ ⰴⰰ ⰻⰸⱅⰵⰳⰾⰻⱅⰵ
ⱅⱆⰽ (ⱃ҃ⰺ҃ⰵ҃ KB).
Ⱂⱃⰵⱂⱁⱃⱏⱍⰻⱅⰵⰾⱀⱁ ⰵ ⰴⰰ ⱋⱃⰰⰽⱀⰵⱅⰵ ⱄ ⰴⰵⱄⱀⰻⱑ ⰱⱆⱅⱁⱀ ⱀⰰ ⰿⰻⱎⰽⰰⱅⰰ ⰲⱏⱃⱈⱆ ⰳⱁⱃⱀⰻⱑ ⰾⰻⱀⰽ ⰻ ⱁⱅ ⰻⰸⱄⰽⱁⱍⰻⰾⱁⱅⱁ ⰿⰵⱀⰺ ⰴⰰ ⰻⰸⰱⰵⱃⰵⱅⰵ: Save Target As... (Save Link As...) ⰻⰾⰻ Download With (...), ⰰⰽⱁ ⰻⰿⰰⱅⰵ ⰻⱀⱄⱅⰰⰾⰻⱃⰰⱀⰰ ⱄⱂⰵⱌⰻⰰⰾⱀⰰ ⱂⱃⱁⰳⱃⰰⰿⰰ ⰸⰰ download
Ⰶⰻⱅⰻⱑ ⰴⱁ ⱅⱃⰻⱀⰰⰴⰵⱄⰵⱅ ⰳⱁⰴⰻⱀⰻⱀⰻ ⰻ ⰴⱁ ⰽⱃⰰⱑ ⱀⰰ ⱁⱄⰿⰻ ⰽⰾⰰⱄ
Ⱆⰲⱁⰴ
Ⰴⰵⱅⱄⱅⰲⱁ
Ⰲ ⰴⰵⱅⱄⰽⰰⱅⰰ ⰳⱃⰰⰴⰻⱀⰰ
Ⱀⰰ ⱆⱍⰻⰾⰻⱋⰵ
Ⰲ ⱀⱁⰲⰻⱑ ⰱⰾⱁⰽ
Ⱂⱃⱁⰴⱏⰾⰶⰵⱀⰻⰵ ⱀⰰ ⰰⰲⱅⱁⰱⰻⱁⰳⱃⰰⱇⰻⱑⱅⰰ ⰿⰻ
Ⰿⱁⱑⱅⰰ ⰰⰲⱅⱁⰱⰻⱁⰳⱃⰰⱇⰻⱑ ⰴⱁ ⰽⱃⰰⱑ ⱀⰰ ⱁⱄⰿⰻ ⰽⰾⰰⱄ
Ⱀⰰ ⰽⱃⰰⱑ ⱀⰰ ⱆⱍⰵⰱⱀⰰⱅⰰ ⰳⱁⰴⰻⱀⰰ 〈ⱀⰰ ⱄⰵⰴⰿⰻ ⰽⰾⰰⱄ〉
Ⰾⱑⱅⱀⰰⱅⰰ ⰲⰰⰽⰰⱀⱌⰻⱑ ⱄⰾⰵⰴ ⱄⰵⰴⰿⰻ ⰽⰾⰰⱄ
Ⱂⱃⰻⰾⱁⰶⰵⱀⰻⱑ


       Ⱅⱁⰲⰰ ⰾⱑⱅⱁ ⰰⰸ ⱁⱅⰻⰴⱁⱈ ⱀⰰ ⰾⰰⰳⰵⱃ ⰲ ⱄⰵⰾⱁ Ⱁⱃⰵⱎⰰ­ⰽⰰ⁚ Ⰽⰰⱅⱁ ⱄⰻ ⱂⱁⰿⰻⱄⰾⱑ ⰽⰰⰽⰲⱁ ⱀⰵⱋⱁ ⰱⰵⱎⰵ ⱅⰰⰿ‧ ⱀⰵ ⰱⰻⱈ ⱁⱅⰻⱎⱏⰾ ⱁⱋⰵ ⰲⰵⰴⱀⱏⰶ ⱀⰰ ⰾⰰⰳⰵⱃ ⰲⱏⱁⰱⱋⰵ⁚ Ⰻⱄⱅⰻⱀⱄⰽⰻ ⰽⱁⱀ­ⱌⰵⱀⱅⱃⰰⱌⰻⱁⱀⰵⱀ ⰾⰰⰳⰵⱃ⁞ Ⱀⰵ ⱅⰻ ⰴⰰⰲⰰⱅ ⰴⰰ ⰻⰸⰾⰵⰸⰵⱎ ⰻⰸ­ⰲⱏⱀ ⰾⰰⰳⰵⱃⱀⰻⱑ ⰴⰲⱁⱃ⁚ Ⰽⱏⱂⰰⱈⰿⰵ ⱄⰵ ⱀⱑⰽⱁⰾⰽⱁ ⱂⱏⱅⰻ ⱀⰰ ⱃⰵ­ⰽⰻⱍⰽⰰⱅⰰ‧ ⰽⱁⱑⱅⱁ ⱅⰵⱍⰵⱎⰵ ⱀⰰⰱⰾⰻⰸⱁ⁚ Ⰲⰵⰴⱀⱏⰶ ⱁⱅⰻⰴⱁⱈⰿⰵ ⱀⰰ ⱀⱑⰽⰰⰽⰲⱁ ⰿⰰⱀⰰⱄⱅⰻⱃⱍⰵ‧ ⰽⱁⰵⱅⱁ ⱄⰵ ⱀⰰⰿⰻⱃⰰⱎⰵ ⰲ ⱂⰾⰰⱀⰻ­ⱀⰰⱅⰰ⁚ Ⱅⰰⰿ ⱀⰻ ⱂⱁⰽⰰⰸⰰⱈⰰ ⱃⰵⰸⰱⰰ ⱁⱅ ⱀⱑⰽⰰⰽⱏⰲ ⱀⰵⰻⰸⰲⰵ­ⱄⱅⰵⱀ ⱃⰵⰸⰱⰰⱃ‧ ⱀⰰⰲⱑⱃⱀⱁ ⱂⱃⱁⰻⰸⰾⱑⰸⱏⰾ ⱁⱅ ⱄⱃⰵⰴⰻⱅⰵ ⱀⰰ ⱀⰰ­ⱃⱁⰴⰰ⁚ Ⱅⰰⰿ ⱈⱁⰴⰻⱈⰿⰵ ⱀⰰ ⰵⰴⱀⰰ ⱍⰵⱎⰿⰰ‧ ⰽⱁⱑⱅⱁ ⰱⰵⱎⰵ ⱄⱏⰲⱄⰵⰿ ⰱⰾⰻⰸⱁ ⰴⱁ ⰿⰰⱀⰰⱄⱅⰻⱃⱍⰵⱅⱁ⁚
       Ⰲ ⱄⰵⰾⱁⱅⱁ ⱄⰵ ⱀⰰⰿⰻⱃⰰⱎⰵ Ⱅⱃⱁⱑⱀⱄⰽⰻⱑ ⰿⰰⱀⰰⱄⱅⰻⱃ⁚ Ⱁⰽⱁⰾⱁ ⱀⰵⰳⱁ ⰻⰿⰰⱎⰵ ⰿⰰⰾⰽⰻ ⰿⰰⰳⰰⰸⰻⱀⱍⰵⱅⰰ‧ ⱁⱅ ⰽⱁⰻⱅⱁ ⱄⰻ ⰽⱆⱂⱆⰲⰰⱈⰿⰵ ⱂⰻⱄⱅⱁⰾⰵⱅⰻ‧ⰻⰳⱃⰰⱍⰽⰻ‧ ⱄ ⰽⱁⰻⱅⱁ ⰲⰵⱍⰵⱃ ⰻⰳⱃⰰ­ⰵⱈⰿⰵ ⱀⰰ ⰲⱁⰹⱀⰻⱌⰻ⁚ Ⰾⰰⰳⰵⱃⱏⱅ ⱄⰵ ⱀⰰⰿⰻⱃⰰⱎⰵ ⰲ ⱆⱍⰻⰾⰻⱋⰵ­ⱅⱁ⁚ Ⰲ ⱄⱏⱋⰰⱅⰰ ⱄⰳⱃⰰⰴⰰ ⱄⰵ ⱀⰰⰿⰻⱃⰰⱎⰵ ⰻ ⰽⰻⱀⱁⱅⱁ⁚ Ⱅⰰⰿ ⰳⰾⰵⰴⰰⱈⰿⰵ ⱀⱑⰽⱁⰾⰽⱁ ⱇⰻⰾⰿⰰ‧ ⱀⱁ ⰻ ⰲⱄⰻⱍⰽⰻⱅⰵ ⰱⱑⱈⰰ ⁖ⰽⱃⰻ­ⰿⰻⱀⰰⰾⱀⰻ ⱂⰰⱃⱍⰵⱅⰰ჻⁚
       Ⱂⱁⱄⰵⱋⰰⰲⰰⱈⰿⰵ ⰴⱏⱃⰲⱁⰴⰵⰾⱄⰽⰰⱅⰰ ⱇⰰⰱⱃⰻⰽⰰ‧ ⱀⱁ ⱀⰵ ⱀⰻ ⱂⱆⱄⱀⰰⱈⰰ ⰴⰰ ⰲⰾⰵⰸⰵⰿ⁚ Ⰲ ⱅⱁⰸⰻ ⰿⱁⰿⰵⱀⱅ ⰲⰻⰴⱑⱈⰿⰵ ⰵⰴⰻⱀ ⱂⰾⰵⰲⰵⱀⱄⰽⰻ ⰴⰶⰻⱂ⁚ Ⱅⱁⰲⰰ ⱄⰵ ⱁⰽⰰⰸⰰ ⰽⱁⰾⰰⱅⰰ ⱀⰰ ⱄⰾⱆⰶⰱⰰⱅⰰ‧ ⰲ ⰽⱁⱑⱅⱁ ⱃⰰⰱⱁⱅⰵⱎⰵ ⰿⰰⰹⰽⰰ⁚ Ⱄⰽⱁⱃⱁ ⰲⰻⰴⱑⱈ ⰻ ⰿⰰⰹⰽⰰ⁚ Ⰰⰸ ⱑ ⱂⱁⰿⱁⰾⰻⱈ ⰴⰰ ⰿⰵ ⰲⰸⰵⰿⰵ ⰻ ⰴⰰ ⱄⰵ ⰲⱏⱃⱀⰰ ⰲ Ⱂⰾⰵⰲⰵⱀ‧ ⱀⱁ ⱅⱑ ⱀⰵ ⱂⱁⰻⱄⰽⰰ‧ ⰰ ⱂⱏⰽ ⰻ ⰴⰻⱃⰵⰽⱅⱁⱃⰰ ⱀⰰ ⰾⰰⰳⰵⱃⰰ 〈ⰴⰰ ⰳⱁ ⱅⱃⰵⱄⱀⰵ ⰳⱃⱏⰿ〉 ⰻ ⱅⱁⰹ ⱀⰵ ⰻⱄⰽⰰⱎⰵ ⰴⰰ ⱄⰻ ⱁⱅⰻⰴⰰ⁚ Ⰻⱄⰽⰰⱎⰵ ⰴⰰ ⱄⰵ ⰿⱏⱍⰰ ⱁⱋⰵ ⰲ ⱅⱁⱑ ⰰⰴ⁚ Ⱅⱁⰾⰽⱁⰲⰰ ⰽⱃⰻⰲⱁ ⰿⰻ ⱄⱅⰰⱀⰰ‧ ⱍⰵ ⰿⰻ ⰻⰴⰵⱎⰵ ⰴⰰ ⰻⰸⰱⱑⰳⰰⰿ⁚ Ⰻⰿⰰⱈ ⰴⱁⱄⱅⰰⱅⱏⱍⱀⱁ ⱂⰰⱃⰻ ⰸⰰ ⰰⰲⱅⱁⰱⱆⱄⰰ‧ ⱀⱁ ⱀⰵ ⰻⰸⰱⱑⰳⰰⱈ⁚ Ⱁⱋⰵ ⰿⰵ ⰵ ⱑⰴ ⰸⰰ ⱅⱁⰲⰰ ⱀⰵⱋⱁ⁚
       Ⰽⰰⰽⱅⱁ ⰻ ⰴⰰ ⰵ‧ ⰲⱏⱃⱀⰰⱈⰿⰵ ⱄⰵ ⰸⰴⱃⰰⰲⰻ ⰻ ⱍⰻⱅⰰⰲⰻ⁚ Ⰽⱁⰳⰰⱅⱁ ⰰⰲⱅⱁⰱⱆⱄⱏⱅ ⱀⰰⰱⰾⰻⰶⰻ Ⱂⰾⰵⰲⰵⱀ‧ ⱀⰻⰵ ⰲⰻⰽⰰⱈⰿⰵ ⁖ⱆⱃⰰ჻‧ ⱍⰵ ⰿⰻ ⱄⰵ ⰸⰰⰲⰻ ⱄⰲⱑⱅ⁚ Ⰻⱄⰽⰰⰿ ⰴⰰ ⱁⱅⰱⰵⰾⰵⰶⰰ ⱁⱋⰵ‧ ⱍⰵ ⰱⱑⱈ ⱅⱁⰾⰽⱁⰲⰰ ⰿⱃⱏⱄⰵⱀ‧ ⱍⰵ ⱂⱁ ⰽⱁⰶⰰⱅⰰ ⰿⰻ ⰱⱑⱈⰰ ⰻⰸⰾⰵⰸⰾⰻ ⰱⰵⰾⰻ ⱂⰵⱅⱀⰰ⁚ Ⰰ ⱄⰵⰳⰰ ⱋⰵ ⰴⰰⰿ ⱄⱏⰲⰵⱅ ⱀⰰ ⰲⱄⰵ ⱁⱋⰵ ⱄⰾⰵⱂⰻⱅⰵ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ‧ Ⱀⰵ ⱈⱁⰴⰵⱅⰵ ⱀⰰ ⱀⰻⰽⰰⰽⰲⰻ ⰾⰰⰳⰵⱃⰻ ⰻ ⰽⱁⰾⱁⱀⰻⰻ‧ ⰸⰰⱋⱁⱅⱁ ⱅⰵ ⱄⰰ ⰳⱀⰵⰸⰴⱁ ⱀⰰ ⰸⰰⱃⰰⰸⰻ⁚