Ирина Иванова, Сръбски език за начинаещи
учебник
Електронно издание в pdf формат. За прочитането му е необходим Adobe Reader!
Към библиотеката

Сръбски език за начинаещи
© Ирина Иванова
Сръбски език за начинаещи

Превод Хари Стоянов © 2014

Целия учебник можете да изтеглите
тук (0.6 MB).
Препоръчително е да щракнете с десния бутон на мишката върху горния линк и от изскочилото меню да изберете: Save Target As... или Download With (...), ако имате инсталирана специална програма за download
Сръбски език за начинаещи
Предговор и уводно-фонетичен курс
Първи урок
Втори урок
Трети урок
Четвърти урок
Пети урок
Шести урок
Седми урок
Осми урок
Девети урок
Десети урок
Единадесети урок
Учебникът съдържа начален курс по сръбски език. Състои се от две части — уводно-фонетична и основен курс. Предназначен е за всички желаещи да изучават сръбски език. Целта му е да научи учениците на правилно произношение, да им предаде основите на сръбската граматика, да им помогне активно да овладеят лексикалния материал в рамките на изучаваните теми.

Всеки урок се състои главно от текст, речник към него, граматични обяснения, лексикално-граматични упражнения и комуникативни задания.

Лексикалният материал включва около 1200 думи, които трябва да бъдат активно усвоени. В речника се дават всички нови думи от текстовете в следната последователност: глаголи и предикативни словосъчетания, съществителни, прилагателни, наречия, местоимения, разговорни формули, числителни, служебни части на речта. Родът на съществителните имена се посочва в случай, че не може да се установи по изходната форма на думата. Съществителните имена, при чието склонение настъпват редувания в основата или се променя мястото на ударението, се дават в именителен и родителен падеж единствено число. Прилагателните са дадени в единствено число мъжки род (в пълната и кратката форма), женски и среден род. Глаголите са дадени в инфинитивна форма и първо лице единствено число сегашно време. При глаголите с редувания на звуковете в сегашната основа, в речника се дава също и формата за трето лице множествено число.

Граматическият материал е представен в обем, необходим за началния етап на обучението: изключения от правилата и варианти на формообразуването се представят минимално. Изложението на граматическия материал за нагледност се съпровожда от схеми. Овладяването на системата на склоненията на съществителните и прилагателните от учениците предполага следните етапи: отначало учениците се запознават с речевите образци, в които са представени определени падежни форми, изучават отделните падежи, а пълната парадигма на склонението се дава в следващите уроци.