Нотариално производство - правила и пропуски

Начало на блога

Обратно към всички информативни материали

 

-

Правилата са записани в ГПК, глава 54-та "Нотариални производства" (чл. 569-594), ЗННД, Устав на Нотариалната камара, Етичен кодекс на нотариусите в Р. България и Наредба №32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори.

        На Нотариуса държавата е възложила охраната (опазването) на недвижимата собственост. Никой не може да извърши разпореждане с недвижима собственост, без да се яви пред нотариус. И като се яви, е длъжен да представи един куп редовни документи - поне от външна страна редовни, иначе Нотариусът ще откаже да изповяда сделката. Следователно, за да се осъществи имотна измама, пред нотариуса трябва да бъдат представени редовни от външна страна документи, което не е проблем за измамниците, т.к. нотариусът не е криминалист и няма как да разбере, че даден подпис например е фалшифициран, а и българските нотариуси по правило изповядват сделките много бързо, без въобще да изискват документи от историята на имота, което допълнително улеснява измамниците.


-

ФОРМИРАНЕ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ (1879 - 1912) Много интересна статия от докторант по право с цитати от стари закони, в т.ч. и мюсюлмански. Обяснява се какво всъщност означава "крепостен акт": "Частично пренасяйки у нас руския модел на формалната покупко-продажба, в българския правен мир се настаняват две понятия, означаващи различни актове според руското право и представляващи синоними по българското право - крепостен акт и нотариален акт.  В Русия договорите за прехвърляне и учредяване на вещни права върху недвижими имоти под страх от недействителност се сключват в нотариална форма пред младши нотариус (правна фигура, несъществуваща по нашето законодателство) и не прехвърлят правото на собственост, докато старшият нотариус по местонахождението на имота не направи проверка на правата на праводателя и чак при положителен резултат от проверката не ги утвърди. До този момент формалният акт, който се съставя, се нарича нотариален акт. След утвърждаването му нотариалният акт се превръща в крепостен и се вписва в крепостните регистри. От момента на вписването се прехвърля правото на собственост, предмет на удостоверената с нотариалния акт  сделка (четох някъде, че и в Турция е било така, б.м.)"

 

.

Дим. Танев, 1995 г.: Нотариатът няма воден печат (и още няма, бел. блогър, 01.06.2019)  Интервю от 1995, в което Дим. Танев казва: "Нотариатът няма воден печат. Има хиляди подправени документи." Вярно и през 2019 г.

-

1997 в-к Дневник СЪЗДАВАНЕТО НА ПРИВИЛЕГИЯ ПО ПРОИЗХОД - НОВОСТ В ПРАВОТО - дискутират наследствените привилегии на нотариусите; на мен ми прави впечатление друго - че никой не се сеща за опасността от делегиране на нотариални функции на селските кметове (бел. блогър)

-

1999, Светослав Лучников - Целта на вписването е да създаде правна сигурност

-

1999 в-к Капитал Необходими ли са нотариални актове за земеделска земя

-

1999, Нотариалните актове, издадени върху недействителни планове, са невалидни  Архивна статия, отразяваща лутанията на законодателя през 90-те години на 20-ти век. Депутатите са се чудели  дали да се вписват решенията на поземлените комисии или да не се вписват. В крайна сметка е било прието всички решения, издадени след 01.01.2001 да се вписват при издаването им (както се вписват и нот. актове), а по-старите да се вписват при продажба съгл. чл. 482, ал. 4 от стария ГПК (отм.), сегашен чл. 586, ал. 4 от ГПК (в сила от 01.03.2008), и по-точно - преди издаване на нот. акт за продажбата.

-

2001 Нотариалният акт узаконява правото на собственост  (оригинална публикация: в. "Стандарт", автор: адв. Рени Цанова)

-

2003г. Засилва се контролът върху дейността на нотариусите Все се е засилил!

-

2002 Нотариус Светлин Микушински: Констативните нотариални актове - същност, производство и приложно поле  (с мои бележки за нашия случай на имотна измама) Тук за КНА, издадени въз основа на решение на ПК, нотариус Микушински пише: "Въпреки че със ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 68/1999 г.) на решенията на поземлените комисии за възстановяване собствеността в стари реални граници или с план за земеразделяне се придаде силата на констативен нотариален акт, нуждата от такъв не отпадна (чл. 14, ал. 1 и чл. 17, ал.1 ЗСПЗЗ). Отделно от това, решенията на поземлените комисии се издават на наследници, без наследниците да са определени персонално и по квоти. Въпросът не е маловажен, като се имат предвид промените в ЗН от 1992 г. и последващото прогласяване за противоконституционни на някои от същите тези нови текстове с решение на КС № 4 от 27.02.1996 г. (ДВ, бр. 21/1996 г. Ако наследниците бяха вписани поименно в решението, страните не биха имали правен интерес от издаването на констативен нотариален акт."  (вж също: Вярно ли е, че решенията на ПК имат силата на КНА? и Валиден документ за собственост ли е решението на поземлена комисия?)

-

2005 Димитър Танев в интервю за в. "Дневник":  Актовете, които издава нотариусът от заверката на препис до удостоверяване на сделка, са съдебни нотариални удостоверявания. Нотариусът е орган на съдебно охранително производство. Нотариусът извършва едно предварително правораздаване. "Който е минал през нотариус, той не стига до съд." Прекрасно! Оставаше и да е вярно.

-

Чл. 574 ГПК е връзката между чл. 586 ГПК и чл. 576 ГПК Материал от 2005 г. във в-к Капитал с интересни идеи на юристи - с мои бележки в синьо

-

2006 Пореден нотариус в ареста за документна измама  Коментар под статията: В САЩ всеки честен човек може да бъде нотариус. Тук нотариусите не са хора завършили право, а добри и морални членове на обществото. Не трябва да са били съдени или обвиняване в лъжесвидетелство. Всеки правист също може да стане нотариус (наред с останалите хора), ако е изпълнил тези условия. Но огромната част от нотариусите не са прависти. Бил Клинтън, който е завършил прочутото училище по право в Йейл, например, не може да е нотариус, защото е лъжесвидетелствал. Нотариусите тук са навсякъде - в банки, в търговски фирми, по учреждения. Всяка увжаваща себе си организация си има поне един нотариус, който може да е с всякакво образование - от средно до доктор на науките. В банките услугите им са безплатни, а на други места са срещу символично запалщане, често по $2.

-

05.07.2006 Как да сключим правилно сделка с недвижим имот  Тук пише, че за да се извърши нотариалният акт, се представя последният документ за собственост. Другото място, където пише за последния документ, е сайтът на Агенцията по вписванията, "Необходими документи за покупко-продажба на имот", точка първа.

-

01.10.2007 Всички пълномощни за имоти влизат в регистър. Тук пише, че допреди няколко години упълномощен е можел да бъде само адвокат или най-близък родственик; после режимът е бил либерализиран и вече всеки може да даде право на всекиго да се разпорежда с имоти и друга собственост; това обаче е довело до бум на измамите.

-

2008 Френският справедлив нотариус и неговото място у нас Поне от 2008, ако не и по-рано, българският псевдо-латински нотариат се кани да заприлича на френския. (публ. в блога на 19.09.2020 с мои бележки в синьо)

-

 2009 - Димитър Танев: Нотариусът на практика винаги разследва имота, но по разни причини, най-вече поради липса на Имотен регистър в България, не носи отговорност, ако не изпълни задълженията си.

-

Решение от 20.05.2009 г. по в.гр.д.195/2009 на ОС-Сливен  Скицата и данъчната оценка на имота били издадени на 24.08.2007 г. - в деня на смъртта на упълномощителя. Нотариалният акт за покупко- продажбата - изготвен и сделката изповядана на 23.08.07 г., ден преди смъртта на упълномощителя (без представяне на скица и данъчна оценка, бел. блогър). Нотариалният акт бил вписан в Службата по вписванията при СлРС чак на 31.08.2007 г. (нот. акт трябва да бъде вписан в деня на издаването му!) В нот. акт нямало вписване нито на номера на пълномощното, нито кога и пред кого е заверено, a упълномощителят бил записан едновременно и като продавач, и като купувач (красотаа!)

-

Решение от 10.06.2009 по гражданско дело № 1945/2009 на ВКС, 3-членен състав (наказват нотариус за проявена бдителност! самоинициатива било да се обади на личния лекар поради съмнения в дееспособността на възрастната продавачка и да чуе - от лекаря, от компетентното медицинско лице! - че възрастната жена страда от старческа дементност, след което да откаже сделката?! излиза, че от самата Нотариалната камара и от самия ВКС не разрешават на нотариусите да работят добросъвестно!)

-

Решение № 497 от 3.11.2009 г. на ВКС по гр. д. № 2173/2008 г., II г. о. Нотариусът е длъжен да извърши проверка на собствеността не само въз основа на представените документи. Без значение и обстоятелството дали продажната цена е платена от купувача преди (както е в случая), по време или след сключването на договора - и в трите случая плащането се извършва във връзка с него и причинната връзка между действията на нотариуса, който не е изпълнил задължението си чл.482, ал.1 ГПК/отм./, и причинената вреда е налице. (NB! При повечето подобни дела, съдиите решават точно обратното - че проверката на собствеността се правела само въз основа на представените документи, а пък цената била платена преди изповядването на сделката, така че нямало било причинна връзка с действията на нотариуса.)

-

Нотариален бюлетин бр. 1 от 2010   В този брой на стр. 22 пише: "Нотариалната  процедура  е  споропрепятстваща  и  призванието  й  е  не  само  да  захранва съдебните  и  досъдебните  производства  с  надлежни  доказателства,  но  и  да  има  превантивна функция.

-

2011 - Доколко нотариусът носи отговорност - дискусия

-

22.01.2012 - Предизвикай правото, Стоян Ставру: Нотариален акт под условие?   Интересна статия с още по-интересни коментари под нея.

 

.

 

Два имота на един нот. акт и пълномощно:http://www.lex.bg/forum/viewtopic.php?t=53952  - дискусии от 2013 г. във форума на lex.bg

Въпрос: 11 Мар 2013, 17:00

Здравейте,

Имам пълномощно за продажба на 2 недв. имота, който са на един нот. акт.

След продажбата на единия имот какво става с пълномощното и нот.акт.?

Трябва ли да се вади препис на пълномощното?

Благодаря предварително на отзовалите се!

Отговор: 19 Мар 2013, 18:50

Препис от пълномощното оставете по сделката, а оригинала си задръжте за втората сделка. Не забравяйте за необходимите декларации във връзка с втората сделка. Ако вече сте оставили оригинала при нотариуса, поискайте нотариално заверен препис. (а нотариус 007 приложил оригинала към първата сделка и незаверен препис към втората с отрязана номерация на заверката - резултатът е описан в т.4 от писмо до набл. прокурор от 01.09.2020 г.)

-

2014 Нотариален акт се издава по специални законови правила - консулт във в. "Сега"

-

Внимание - нотариус! За реалните цени в момента  Отлично сравнение между българските и американските нотариуси.Нашите се държат като прости свидетели от Англо-саксонския нотариат, а искат да им се плаща като на нотариуси от Латинския нотариат.  Вж статията Какво? Латински нотариат ли? Българският модел на нотариата не е латински. Не е и англо-саксонски. Какъв е тогава?

.

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ, представено на 25 юни 2015 година по Дело C‑32/14 на СЕС: "Всъщност, при положение че, както се твърди, отбелязването на нотариуса върху нотариалния акт, съдържащ договор (много точна дефиниция; нотариалният акт за покупко-продажба действително съдържа договор, без той самият да е договор - вж материала "Договор ли е нотариалният акт?" , б.м.), че актът подлежи на изпълнение, има действие, аналогично на това на съдебно решение, от това задължително следва, че тази съдебна практика трябва да се приложи изцяло по отношение на действията на нотариуса. Следователно нотариусът ще има по-специално задължението да констатира служебно евентуално неравноправния характер на договорните клаузи и да покани страните да обсъдят този въпрос при условията на състезателност".


-

2015 На нотариуса с "любов" Адвокатите разобличават нотариусите. Стотици българи са пострадали от имотни измами при сделки, извършени от нотариус без присъствието на адвокат. Само нищожна част от нотариусите, участвали в такива измами, са наказани. Латински ли е нашият нотариат или англо-саксонски?

-

2015 Становище на Съвета на нотариусите - 2015 Нотариусите се фукат, че били големи гаранти на правната сигурност. Хм, какви гаранти са тези нотариуси, след като всеки може да ги излъже, като им пробута "документи" с фалшифицирани подписи и дори - в нашия случай - без подписи!

-

Адвокати и нотариуси - две различни планети  Статия, в която пише, че Министърът на правосъдието бил контролирал нотариусите. Боя се, че не е точно така. Вж Пример № 33, както и кореспонденцията ми с Министерство на правосъдието и Инспектората на МП.

-

2015 Полиграф +: Нотариусите - гаранти за правна сигурност На думи - да. На практика - не съвсем.
-

2015 Из интервю с адв. Стоян Желев, брат на бившия президент Жельо Желев. "Откъде-накъде един кмет, който теоретично може да бъде и с основно образование, има право да заверява „измислени" пълномощни, с които се правят грандиозни имотни измами, а опитен адвокат не може? Ами дайте пък да видим, щом ни сочат, че сме заплаха за гражданския оборот, а частните нотариуси са негов гарант, откога започна бумът с имотните измами, а? Ама били си направили в Нотариалната камара регистър на пълномощните за повече сигурност. А кой казва, че ние няма да го направим? Точно такава е идеята - удостоверяването да става контролирано и заверките да влизат в регистър. Питам: защо нотариусите не повдигат въпроса, че общинските администрации не водят регистри за заверените от кметовете пълномощни?"

-
2015 - Какво трябва да знаете при изповядване на сделка, автор: нотариус Стилиян Тютюнджиев. Ако линкът не се отваря, натиснете тук.Отлични обяснения за проверките, които извършва нотариусът.

-

Проф. д-р Петър Раймундов, Ролята на нотариуса Превъзходни обяснения, че нотариусът не е прост регистратор на волята на страните. "Ето защо са неоснователни възраженията от рода на тези, че нотариусът само оформя волята на страните, че той документира и одобрява само техните волеизявления и не е в състояние да достигне до действителното фактическо и правно положение."

-

Проф. д-р Петър Раймундов: Нотариусите защитават авторитета на държавата 

-

"Нотариалният акт обективира изявление за знание, а не волеизявления" (извадка от правен сайт с цитат от Живко Сталев)

-

Решение от 13.01.2017г. на СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД по гр.д. № 660/ 2016г. Прогласяват нищожност на брачен договор на осн. чл. 26, ал. 2, пр. 3 ГПК - липса на форма, поради нарушена териториална компетентност и оттам нищожно нотар. удостоверяване на осн. чл. 576 ГПК във вр. с няколко други члена - в решението са дадени много хубави препратки. С мои забележки в синьо.

-

Решение от 11.03.2016г. на ОС-Кюстендил по в.гр.д. № 569/2015
(унищожават на осн. чл. 31 ЗЗД договор за покупко-продажба на апартамент; в сила от 04.05.2016)
„както се приема и в практиката на ВКС, констатацията на нотариуса, че явилото се пред него лице е дееспособно няма обвързваща доказателствена сила относно това обстоятелство и не означава, че нотариусът е обследвал обстойно психичното му състояние. Тази констатация няма обвързваща доказателствена сила и не осуетява пълното доказване на недееспособността по иска с правно основание чл.31 ЗЗД. В този смисъл Решeние № 473 от 17.01.2013г. по гр.д. № 1395/2011г., IV ГО, ВКС; Определение № 200 от 15.02.2016г. по гр.д. № 185/2016г., III ГО, ВКС. (извод: нотариусът не гарантира нито истинността на документите, нито дееспособността на страните - голям „Гарант на правната сигурност" е великият Нотариус, няма що, бел. блогър)

-

14.07.2016 в. "24 часа": Нотариусите ни са паразити на хранилка. Защо им се позволява? Статията в PDF формат.

-

Имотни измами - продавач продава два пъти един и същ имот - нотариусът е можел да предотврати споровете между двамата купувачи с извършване проверка на собствеността по чл. 586, ал. 2 ГПК.

-

15.07.2016 в. "Блиц": Имаме най-богатите нотариуси в света - вземат по 50 000 лв. на месец. Статията в PDF формат.

-

15.07.2016 в."168 часа": Имаме най-богатите нотариуси в света. Вземат по 50 000 лв. на месец

-

2016 Нотариален акт - дискусия в правния форум на lex.bg, окт. 2016

-

2016- Нотариусът и проверката за вещни тежести - исторически данни и съдебна практика

-

2016, сп. Нот. бюлетин, бр. 2. Проф. Методи Марков, д.ю.н. СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ПО ПЕТИТОРЕН ИСК - ВЪЗМОЖЕН ТИТУЛ ЗА СОБСТВЕНОСТ НА ПРАВОДАТЕЛЯ ПО СДЕЛКА С НЕДВИЖИМ ИМОТ С мои бележки и линкове към Нотариален бюлетин 2/2016 - Българско законодателство - статия от проф. Методи Марков, д.ю.н. и Решение №62/29.03.2017 по дело №3347/2016 на ВКС, ГК, IV г.о.  Кандидат-купувач отказва да сключи окончателен договор и настоява продавачът да му върне предплатената сума (капарото), като твърди, че продавачът е неизправна страна, защото документът му за собственост (съдебно решение), не е вписан. Две инстанции отхвърлят иска. ВКС го уважава. 

-

Как се възстановява загубен нотариален акт - лесно, вади се препис от Агенцията по вписванията.

-

05.01.2016 Красимир Анадолиев: Нотариусът е психолог, юрист и изследовател - Много добре казано, но недоказано.

-

Нотариален бюлетин 2/2016 - Българско законодателство - статия от проф. Методи Марков, д.ю.н. за съдебното решение като титул за собственост, която завършва с думите: "С  оглед  на  горното  се  налага изводът, че е необходимо нотариусът да проверява  и  да  изисква  решението (съдебното, бел.моя, Р.С.), с което се легитимира прехвърлителят по сделката,  да  бъде  вписано.  По  този начин  ще  се  гарантира  правната сигурност.  В  този  смисъл  е  и разпоредбата на чл.586, ал.4 ГПК."

-

Как да избегнем рисковете при сделки с имоти - статия от адвокат (с мой коментар за латинския нотариат и англо-саксонския модел)

-

За принципа на непрекъснатост и поредност на вписванията. В интервю за defacto.bg, публикувано на 31.12.2016, председателят на Нотариалната камара коментира приложението на принципа на непрекъснатост на вписванията и правната сигурност. На свой ред аз коментирам неговия коментар.

-

Констативен нотариален акт по документи. В тази статия нотариус от София обяснява, колко е важно човек да има КНА - за сигурност, надеждност и предпазване от измами. А майка ми стана жертва на измама, въпреки че имаше два КНА и въпреки че лъжепълномощникът не е успял да се добере до тях! Нотариус 007 не разбрал за съществуването им, а прокуратурата пета година не схваща какво е станало, въпреки че предс. на Нотар. камара каза в предаването за нашия случай: "Налице е, в случая се касае просто за липсата на документ, удостоверяващ правото на собственост."

-

Френско-български семинар на нотариусите - Париж, 1-3.12.2016  На този семинар предс. на Нот. камара изнася доклад на тема "Ролята на нотариуса в България за сигурността при закупуването на недвижим имот", в който се съдържат три важни за нашия случай информации: 1. че българските нотариуси, както и френските, не могат да съставят нот.акт, ако актът на праводателя не е вписан, 2. че българските нотариуси са издали стотици хиляди КНА въз основа на решения на ПК и 3. че повечето решения на ПК нямат елементарни белези на акт за собственост.

-

2016-2017 Как нотариусът се убеждава, че страните са дееспособни - дискусии в юридически форум. Добавила съм бележки за очаквания Закон за физическите лица и мерките за подкрепа.

-

22.04.2019 в-к 168 часа Нотариусите у нас: cолидни такси - малка отговорност - Димитър Танев прави неубедителен опит да защити гилдията с обичайните хвалби за проверките, които нотариусите  [би трябвало да] правят.

-

20.05.2019 в-к Сега, Банките масово не признават нотариално заверени пълномощни  Нямат доверие в "гарантите на правната сигурност" - нотариуси, кметове и консули.

-

30.08.2019 Повдигнаха обвинение на мним продавач на ниви, измамил купувач и нотариус С мои бележки в синьо

-

 

ВКС: Противоречие на договора със закона - чл. 26, ал. 1, пр. 1 от ЗЗД

-

2018 ВКС: Нотариусът, а не купувачът, е длъжен да извърши проверката на собствеността - чл. 586, ал. 1 ГПК - СУПЕР!  Това решение на ВКС е изключително ценно, защото в него Съдът категорично заявява, че задължението по проверката на собствеността е на Нотариуса, а не на Купувача.(NB! Това решение е важно, защото повечето съдиите прехвърлят цялата отговорност върху купувача - купувачът трябвало да провери, имотният регистър бил публично достъпен и пр., а нотариусът - целият в бяло

-

Проф. Голева - 08.05.2019 Вписване в регистър, противопоставимост и правна сигурност

-


Сп. "Труд и право", Иван Георгиев, юрист: Отказът на нотариуса да извърши нотариално удостоверяване: а) Обжалване на нотариално удостоверяване от трето на производството лице; б) Недоказване на релевантните факти; в) Наличието на спорно правоотношение.

-

 

27 юли 2019 - Луиза Стоева: Мога да гарантирам, че използването на чужди лични данни чрез подправени лични документи пред нотариус при прехвърлителни сделки с недвижими имоти или МПС е невъзможно да се случи
Интервю със зам. председателя на Нотариалната камара във връзка с теча на лични данни от НАП. За успокоение на гражданите се изтъква, че нотариусите имат достъп до базата данни на МВР, затова е изключено пред тях да се използват фалшиви документи с чужди данни. Пропуска се, че кметовете нямат такъв достъп, т.е. че главната опасност от злоупотреби с лични данни е при кметските пълномощни. Въвеждането им в електронния регистър на пълномощните, поддържан от Нотариалната камара, не решава проблема. Може би именно затова МП се зае със създаване на национален регистър на пълномощните, до който да имат достъп не само нотариусите, но и страните по сделките, както и с въвеждането на услуга по известяване на упълномощителя, че на негово име е регистрирано пълномощно.

-


29.11. 2019 Кажете сбогом на нотариусите и приветствайте блокчейн "Живеем в свят на двойственост. Изкуственият интелект се развива с невероятни темпове, свързаните устройства нахлуват в домовете ни, а смартфоните са в джобовете на повечето индивиди на планетата. И все пак, нещо толкова архаично като нотариусът продължава да служи като инстанция, през която задължително трябва да се мине за заверяване на документи."

-


10.12.2019 Регистърът на пълномощните става държавен и отива към Министерството на правосъдието  - Регистърът става достъпен за граждани и фирми, които са страни по сделка. Според мен, това е разумно решение, защото досега нотариусите само се фукаха, че поддържат такъв регистър, а всъщност не само не допускаха гражданите и фирмите до него, но и сами невинаги проверяваха въведените в регистъра данни, като при съдебен спор колегите им юристи от съдилищата по правило ги оправдаваха с аргумента, че нотариусът не бил помолен да провери в регистъра дали пълномощното го има и дали не е оттеглено (чл. 22 ЗННД). Нотариусите, естествено, не са съгласни - вж възмутеното им становище. (нищо вече не се чува за такъв регистър, бел. блогър, 25.05.2024)

-


02.09.2020 ВКС казва как се развалят договори с нотариална заверка на подписите Коментар под статията: "Каква е ролята на нотариуса,когато при него се сключва договор?Само до таксата ли свежда неговата работа?Купувам апартамент в Испания чрез фирма за недвижими имоти.Подаваме заявка за час и ден при нотариуса,като му носим предварително необходимите документи за сделката.Когато отидохме в определения ден и час,нотариуса категорично отказа да изповяда сделката защото жилището се водило на трето лице не упоменато в нотариалния акт на продавача.Ами така е в цивилизованите страни."

-

Решение №91/15.09.2020 по дело №4040/2019 на ВКС (с мои коментари за нотариалното производство и за наказателната практика по чл. 212 НК) бележки, бел. блогър) ВКС забелязва, че един предв. договор не е валиден, т.к. е сключен за имот в СИО, а е подписан само от единия съпруг, и отказва да го обяви за окончателен, въпреки възражението на касаторите, че увредената страна разполага с отменителен иск. Браво на ВКС, чудесно решение! Става дума за граждански иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД.

-

30.03.2020 Нотариус Красимир Анадолиев: При сделка, сключена с пълномощник, имотната измама е невъзможна  С мои бележки в синьо.

 

-

Решение от 14.01.2022 по гр.д. № 2613/2021 на ВКС. Наказват нотариус, извършил нотариална сделка за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка, реализирана от прехвърлител, поставен под ограничено запрещение, без да е дадено съгласие от попечителя и без да има разрешение на районния съд.

.

МОИ СТАТИИ

Защо при покупко-продажба се ходи на нотариус? (в pdf)

-

Особените изисквания на закона в нотариалното производство (през призмата на една имотна измама - в pdf)

-

За отговорността на нотариуса (в pdf)

-

Договор ли е нотариалният акт?  Отговор - не е.

-

Чл. 574 от ГПК  (по статия на д-р Стоян Ставру)

-

Чл. 586, ал. 4 от ГПК

-

Нотариус Иванов 007 не е запознат с разпоредбата на чл. 586, ал. 4 от ГПК 

-

Как нотариус Иванов 007 прилага чл.586, ал. 1 и 2

-

Оправданията на нотариусите с чл. 22 от ЗННД 

-

Какво? Латински нотариат ли? Българският модел на нотариата не е латински. Не е и англо-саксонски. Какъв е тогава?

-

Какво означава изразът "съответните документи" в чл. 586, ал. 2 от ГПК?  - означава всички документи по имота: от първия до последния или минимум последния, като той трябва да е вписан - вж Необходими документи, т. 1 в сайта на Агенцията по вписванията, създаден на три езика през 2012 след серия скандали с чужди граждани, пострадали от имотни измами в България. В тази статия споменавам, че решенията на ПК, въз основа на които е издаден КНА, нямат силата на КНА (ЗСПЗЗ, ПЗР, § 23) - вж "Вярно ли е, че решенията на ПК имат силата на КНА? Много малко юристи знаят това. Нотариус Иванов 007 не го знае. Не го знае дори Председателят на Нотар. камара.

-

Нотариус Иванов №007 е можел да предотврати имотната измама 

-

Опитвам се да разбера нотариус Иванов 007 - част 1 В нашия случай документите вероятно са били разгледани от сътрудник на нотариус Иванов 007, примерно - от дъщеря му (тя работи в кантората), а той се е подписал на доверие.

-
Опитвам се да разбера нотариус Иванов 007 - част 2 
Нотариус 007 сигурно много пъти е удостоверявал подобни продажби, без да вписва решенията на поземлената комисия. И без да проверява дали праводателят случайно няма нот. акт. Той ми писа, че не бил длъжен да ги вписва. Странно мнение. В чл. 586, ал. 4 от ГПК пише, че нот. акт не се съставя, докато документът за собственост на праводателя не бъде вписан. Да не знае това? Няма начин да не го знае. По-скоро се надява, че аз не го знам и номерът ще мине. Като във вица за келнера:

--- Келнер, какво е това "ако мине"?

--- Е, ми не мина.

 -

Нотариус Иванов 007 не е забелязал, че пълномощното е нередовно от външна страна  Нотариус Иванов 007 е дал показания пред разследващия орган по нашия случай на имотна измама, че пълномощното от кметство Гороцвет било редовно от външна страна. Показанията му са били приети безкритично. В гражданското ни дело обаче Съдът се произнесе на три инстанции, че пълномощното не е било редовно и от външна страна.
-

За псевдо-волеизявленията в пълномощното

-

Разнобой в нотариалните заверки  В заверките на пълномощните цари голям разнобой - едни нотариуси пишат в щемпела само три имена и местожителство/пост. адрес, други - три имена, ЕГН и местожителство/пост. адрес, трети - три имена, ЕГН, документ за самоличност с място дата и орган на издаване, и местожителство/пост. адрес.

-

Обратно към всички информативни материали

 

Начало на блогаNo TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/910

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.